Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 11 - 20 от 255 намерени

затворена „Изработване на стратегически документи за нуждите на община Ямбол по четири обособени позиции“

9097660/2020-03-25 Обект на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуга. Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на стратегически документи за […]

затворена „Оценка на съответствието на проектна документация и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол”

00339-2020-0005/2020-03-13 В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качественото и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба […]

затворена „Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Ямбол”

00339-2020-0004/2020-02-28 При изпълнение на поръчката следва да се изработят, отпечатат и доставят ваучери за храна, използвани като средство за замяна от […]

възложена Договаряне без предварително обявление с предмет

00339-2020-0003/2020-02-28 Предметът на поръчката включва преработка на Част „Архитектурна” (включително подвижно обзавеждане); Част „Конструктивна”; Част „Електрическа” (слаботокови и силнотокови инсталации, включително […]

затворена „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените областна и републиканска транспортни схеми, по осем обособени позиции

00339-2020-0002/2020-02-05 Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената областна и републиканска […]

затворена „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“.

00339-2020-0001/2020-01-13 В обхвата на обществената поръчка се включват следните дейности: Дейност 1. Проектиране Дейността предвижда проектиране в работна фаза на компостираща […]

затворена Доставка на газ от газоразпределително дружество за нуждите на обекти на Община Ямбол

00339-2019-0012/2019-10-16 Предмет на поръчката е доставка на природен газ за обекти на Община Ямбол, разположени на територията на град Ямбол, както […]

възложена „Изграждане на видеонаблюдение в ж.к „Георги Бенковски“ в гр.Ямбол“

9092934 /2019-09-30 „Изграждане на видеонаблюдение в ж.к „Георги Бенковски“ в гр.Ямбол“ ================================================================================================================ На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП подлежащата […]

възложена „Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. в Община Ямбол във връзка с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование по четири обособени позиции“

9091967/2019-08-29 Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. в Община […]
« 1 2 3 4 5 6 ... 26 »