Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 201 - 210 от 240 намерени

затворена Намаляване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ямбол

9024903/2014-01-20 В предмета на поръчката са включени следните дейности: Залавяне, кастриране, обезпаразитяване, лечение, ваксиниране, маркиране и евтаназиране /при необходимост/ на безстопанствени […]

възложена “Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие от лицензиран оператор за необходимостта от комуникационно обслужване на Община Ямбол, ОП „Комунални дейности”, ОП „Общ

9024703/2014-01-14 Предмет на настоящата публична покана е предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM, с национално […]

възложена „Експлоатация и мониторинг на Депо за неопасни отпадъци- Ямбол, с. Хаджидимитрово, община Тунджа”

00339-2014-0001/2014-01-03 На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите оферти на отговарящите на изискванията на […]

затворена “Избор на изпълнител за осигуряване на информация и публичност по проекти , финансирани от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по две обособени позиции: Обособена позиция №

00339-2013-0045/2013-12-21 Документацията по настоящата процедура беше достъпна до 13.01.2014 г. , 17:00 чОсъществяване на мерки за публичност и информираност за популяризиране […]

възложена „Извършване на одит на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано градско развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” при изпълнение на основен обект”

00339-2013-0043/2013-12-19 Към настоящата процедура е прикачен файл с информация за датата на отваряне на ценовите предложения на участниците в процедурата. С […]

възложена „Изпълнение на мерки за информация и публичност на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” при изпълнение на основен обект”

00339-2013-0044/2013-12-19 На вниманието на всички заинтересовани участници: Във връзка с участието Ви в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с […]

изпълнен „Избор на изпълнител за извършване на одит по проект “Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”

00339-2013-0041/2013-12-18 На вниманието на всички заинтересовани участници: Във връзка с участието Ви в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с […]

изпълнен „Осигуряване на информация и публичност по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”

00339-2013-0042/2013-12-18 На вниманието на всички заинтересовани участници: Във връзка с участието Ви в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с […]
« 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 »