Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 211 - 220 от 254 намерени

изпълнен „Упражняване на строителен надзор върху строително – монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” на следните обекти: 1. ПГ „В. Левски” и МГ „А. Радев”, 2. ГПЧЕ „В. Кара

00339-2014-0006/2014-02-11 На основание чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите оферти на отговарящите на изискванията […]

изпълнен Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол

00339-2014-0005/2014-02-05 !!! НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ !!! Във връзка с участието Ви в […]

възложена “Предоставяне на услуги на община Ямбол по предварителна обработка (сортиране) на смесени битови отпадъци”

00339-2014-0004/2014-02-03 Предоставяне на услуги на община Ямбол по предварителна обработка (сортиране) до 27 000 тона/година смесени битови отпадъци, генерирани на територията […]

възложена “Избор на изпълнител за извършване на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за актуалното потребление на Детска ясла

9025238/2014-01-29 Към настоящата публична покана е прикачен файл "Протокол" от работата на длъжностните лица.Настоящата публична покана се провежда в изпълнение на […]

затворена Намаляване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ямбол

9024903/2014-01-20 В предмета на поръчката са включени следните дейности: Залавяне, кастриране, обезпаразитяване, лечение, ваксиниране, маркиране и евтаназиране /при необходимост/ на безстопанствени […]

възложена “Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие от лицензиран оператор за необходимостта от комуникационно обслужване на Община Ямбол, ОП „Комунални дейности”, ОП „Общ

9024703/2014-01-14 Предмет на настоящата публична покана е предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM, с национално […]

възложена „Експлоатация и мониторинг на Депо за неопасни отпадъци- Ямбол, с. Хаджидимитрово, община Тунджа”

00339-2014-0001/2014-01-03 На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите оферти на отговарящите на изискванията на […]

затворена “Избор на изпълнител за осигуряване на информация и публичност по проекти , финансирани от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по две обособени позиции: Обособена позиция №

00339-2013-0045/2013-12-21 Документацията по настоящата процедура беше достъпна до 13.01.2014 г. , 17:00 чОсъществяване на мерки за публичност и информираност за популяризиране […]
« 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »