Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 31 - 40 от 211 намерени

затворена „Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол“

00339-2017-0010/2017-11-10 Временен референтен номер на обявлението в официалния вестник на Европейския съюз 17-478309-001. Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва извършването на […]

затворена „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при извършване на строително-монтажни работи за Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол“

00339-2017-0009/2017-11-06 Временен референтен номер на обявлението в Европейския вестник - 17-466573-001. Предметът на настоящата обществена поръчка е упражняване на строителен надзор […]

възложена „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените областна и републиканска транспортни схеми, по седемнадесет обособени позиции

00339-2017-0008/2017-11-02 Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената областна и републиканска […]

възложена „Изработване и доставка на работно облекло и обувки по обособени позиции“

9069598/2017-10-24 На основание чл. 97, ал. 4, изр. второ от ППЗОП на 09.11.2017 г. е публикуван Протокол от работата на комисията […]

прекратена Покана до определени лица с предмет:Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор съгласно чл.162 от ЗУТ при извършване на СМР за обновяване и модернизиране на ЦГЧ на гр. Ямбол,за Обособена позиция № 2: „Пешеходна улица

2801-15087/2017-09-14 „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор съгласно чл.162 от ЗУТ при извършване на строително-монтажни работи за обновяване и […]

затворена "Реконструкция на градинския мост в Ямбол" с финансовата помощ от Програма INTERREG-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020, № 2014TC16I5CB005, Проект CB005.1.21.099 „Ямбол и Одрин – два града на Тунджа“, по Договор за безвъзмездна помощ № РД 02-29-57 / 20.03.2017 г.

Референтен № СВ005.1.21.099-PP1-05/Works/2017-08-23 Община Ямбол обявява ограничена процедура за възлагане на строителни дейности за "Реконструкция на градинския мост в Ямбол" с финансовата помощ […]
« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22 »