Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 81 - 90 от 254 намерени

прекратена Покана до определени лица с предмет:Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор съгласно чл.162 от ЗУТ при извършване на СМР за обновяване и модернизиране на ЦГЧ на гр. Ямбол,за Обособена позиция № 2: „Пешеходна улица

2801-15087/2017-09-14 „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор съгласно чл.162 от ЗУТ при извършване на строително-монтажни работи за обновяване и […]

затворена "Реконструкция на градинския мост в Ямбол" с финансовата помощ от Програма INTERREG-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020, № 2014TC16I5CB005, Проект CB005.1.21.099 „Ямбол и Одрин – два града на Тунджа“, по Договор за безвъзмездна помощ № РД 02-29-57 / 20.03.2017 г.

Референтен № СВ005.1.21.099-PP1-05/Works/2017-08-23 Община Ямбол обявява ограничена процедура за възлагане на строителни дейности за "Реконструкция на градинския мост в Ямбол" с финансовата помощ […]

възложена „Извършване на услуги по механизирано почистване от наноси на бетонираното корито на р. Тунджа в градската част - участък от километър 29+590 до километър 31+323 и ръкава към гребната база”

00339-2017-0007/2017-07-21 На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП подлежащата на заличаване информация в публикуваните документи е заличена на съответното място. […]

затворена „Периодични доставки на дидактични и обучителни материали за нуждите на проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол, реализиран от Община Ямбол“

9065936/2017-07-04 На основание чл. 97, ал. 4, изр. второ от ППЗОП на 24.08.2017 г. са публикувани Протоколите от работата на комисията […]

затворена Доставка и монтаж на офис обзавеждане по три обособени позиции

9065757/2017-06-29 На основание чл. 97, ал. 4, изр. второ от ППЗОП на 19.07.2017 г. е публикуван Протокола от работата на комисията […]
« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 26 »