Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Сключване на рамково споразумение за извършване на услуги, включващи невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество, собственост на Община Ямбол, както и на сгради и имущество, собственост на второстепенни разпоредители с бюджетни средства на об

„Сключване на рамково споразумение за извършване на услуги, включващи невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество, собственост на Община Ямбол, както и на сгради и имущество, собственост на второстепенни разпоредители с бюджетни средства на об

възложена 00339-2013-0018/2013-06-25 Публикувал: Свилен Раднев
Всички документи и информации, свързани с протоколи от работата на комисията, решения на Възложителя, сключените и изпълнени договори въз основа на Рамковото споразумениес както и информация за гаранциите за изпълнение, се публикуват в Раздел "Файлове към обществената поръчка". ======================================================================================================== Протокол от работата на комисията, утвърден на 13.11.2015г., както и Решение РД/02-00905/13.11.2015г. на Възложителя, са публикувани в Профила на купувача, в Раздел "Файлове към обществената поръчка" ======================================================================================================== Протокол от работата на комисията, утвърден на 02.10.2015г., както и Решение РД/02-00804/02.10.2015г. на Възложителя, са публикувани в Профила на купувача, в Раздел "Файлове към обществената поръчка" ======================================================================================================== Протокол от работата на комисията, утвърден на 18.9.2015г., както и Решение РД/02-00769/18.09.2015г. на Възложителя, са публикувани в Профила на купувача, в Раздел "Файлове към обществената поръчка" ======================================================================================================== Протокол от работата на комисията, утвърден на 24.03.2015г., както и Решение РД/02-00432/24.03.2015г. на Възложителя, са публикувани в Профила на купувача, в Раздел "Файлове към обществената поръчка" ======================================================================================================== Споразумение от 27.02.2015г. за прекратяване по взаимно съгласие на Договор 80/12.11.2014г. е публикувано в Профила на купувача на 05.03.2015г., в Раздел "Файлове към обществената поръчка". ================================================================================================================= Протокол от работата на комисията, съставен на 25.02.2015г., както и Решение РД/02-00241/04.03.2015г. на Възложителя, са публикувани в Профила на купувача, в Раздел "Файлове към обществената поръчка" ======================================================================================================== Гаранциите за изпълнение на участник „Тетбрюле 2” ООД, гр. Ямбол по Договори 20 до 26 от 12.11.2013г. са освободени на 12.12.2014г.,на участник ДЗЗД "Сигурност на Ямбол", гр. Ямбол по Договори 27 до 33 от 15.11.2013г. са освободени на 08.12.2014г., като на същата дата са публикувани в Профила на купувача, в Раздел "Файлове към обществената поръчка". Основанието за освобождаване на публикуваните гаранции за изпълнение е чл. 63, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 4.1.3 от Раздел ІV. „Гаранция за изпълнение” от съответните договори за невъоръжена физическа охрана. ================================================================================================================= Всички договори за невъоръжена физическа охрана, сключени с Изпълнителите след 01.07.2014г., както и приложенията към тях, са публикувани в Профила на купувача, в Раздел "Файлове към обществената поръчка". ===================================================================================================== Протокол от работата на комисията, съставен на 11.11.2014г., както и Решение РД/02-00688/12.11.2014г. на Възложителя, са публикувани в Профила на купувача на 12.11.2014г., в Раздел "Файлове към обществената поръчка". ===================================================================================================== На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите оферти на отговарящите на изискванията на Възложителя участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сключване на рамково споразумение за извършване на услуги, включващи невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество, собственост на Община Ямбол, както и на сгради и имущество, собственост на второстепенни разпоредители с бюджетни средства на общината, чрез договори, сключени въз основа на рамковото споразумение, според финансовите възможности” ще бъдат отворени в 14.00 часа на 13.09.2013 г. в стая № 440 в сградата на Община Ямбол. При отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. Документацията по настоящата обществена поръчка бе достъпна за сваляне до 17:00 часа на 26.07.2013г.(крайният срок за получаване на документация за участие).

Файлове към обществената поръчка

 

reshenie 688.pdf

PDF файл; 1.84 MB
Дата на публикуване: 12.11.2014
 

Протокол 11.11.2014.pdf

PDF файл; 2.88 MB
Дата на публикуване: 12.11.2014
 
Дата на публикуване: 12.12.2014
 
Дата на публикуване: 12.12.2014
 
Дата на публикуване: 12.12.2014
 
Дата на публикуване: 12.12.2014
 

Договор 81 ДЗЗД.pdf

PDF файл; 3.67 MB
Дата на публикуване: 12.12.2014
 

Договор 82 ДЗЗД.pdf

PDF файл; 3.62 MB
Дата на публикуване: 12.12.2014
 

Договор 83 ДЗЗД.pdf

PDF файл; 3.64 MB
Дата на публикуване: 12.12.2014
 

Договор 84 ДЗЗД.pdf

PDF файл; 3.64 MB
Дата на публикуване: 12.12.2014
 

Договор 85 ДЗЗД.pdf

PDF файл; 3.64 MB
Дата на публикуване: 12.12.2014
 

Договор 86 ДЗЗД.pdf

PDF файл; 3.63 MB
Дата на публикуване: 12.12.2014
 
Дата на публикуване: 12.12.2014
 

Платено по договор

DOC файл; 6.12 MB
Дата на публикуване: 11.02.2015
 

Платено по договор

DOC файл; 6.12 MB
Дата на публикуване: 11.02.2015
 

платено по договор

DOC файл; 6.12 MB
Дата на публикуване: 11.02.2015
 

Платено по договор

DOC файл; 6.12 MB
Дата на публикуване: 12.02.2015
 

платено по договор

DOC файл; 280 KB
Дата на публикуване: 12.02.2015
 

платено по договор

DOCX файл; 1.14 MB
Дата на публикуване: 12.02.2015
 

платено по договор

DOC файл; 6.27 MB
Дата на публикуване: 12.02.2015
 

платено по договор

DOC файл; 6.17 MB
Дата на публикуване: 12.02.2015
 

платено по договор

DOC файл; 6.17 MB
Дата на публикуване: 12.02.2015
 
Дата на публикуване: 04.03.2015
 

Протокол 04.03.2015.pdf

PDF файл; 0.99 MB
Дата на публикуване: 04.03.2015
 
Дата на публикуване: 05.03.2015
 
Дата на публикуване: 06.03.2015
 
Дата на публикуване: 06.03.2015
 
Дата на публикуване: 06.03.2015
 
Дата на публикуване: 13.03.2015
 
Дата на публикуване: 13.03.2015
 
Дата на публикуване: 13.03.2015
 
Дата на публикуване: 13.03.2015
 
Дата на публикуване: 13.03.2015
 

Протокол 24.03.15.pdf

PDF файл; 1.15 MB
Дата на публикуване: 24.03.2015
 
Дата на публикуване: 24.03.2015
 

DG06-04.03.2015.pdf

PDF файл; 4.44 MB
Дата на публикуване: 30.03.2015 г.
 

DG11-25.03.2015.pdf

PDF файл; 3.85 MB
Дата на публикуване: 30.03.2015 г.
 
Дата на публикуване: 21.04.2015
 
Дата на публикуване: 21.04.2015
 
Дата на публикуване: 21.03.2015
 
Дата на публикуване: 21.04.2015
 
Дата на публикуване: 21.04.2015
 
Дата на публикуване: 21.04.2015
 
Дата на публикуване: 21.04.2015
 
Дата на публикуване: 21.04.2015
 
Дата на публикуване: 21.04.2015
 
Дата на публикуване: 21.04.2015
 

PROTOKOL_22.04.2015 г..pdf

PDF файл; 992 KB
Дата на публикуване: 22.04.2015 г.
 

RESHENIE_22.04.2015 г..pdf

PDF файл; 626 KB
Дата на публикуване: 22.04.2015 г.
 
Дата на публикуване: 24.04.2015 г.
 
Дата на публикуване: 27.04.2015
 
Дата на публикуване: 19.05.2015
 
Дата на публикуване: 19.05.2015
 
Дата на публикуване: 19.05.2015
 
Дата на публикуване: 19.05.2015
 
Дата на публикуване: 19.05.2015
 
Дата на публикуване: 19.05.2015
 
Дата на публикуване: 19.05.2015
 
Дата на публикуване: 19.05.2015
 
Дата на публикуване: 19.05.2015
 
Дата на публикуване: 19.05.2015
 
Дата на публикуване: 19.05.2015
 
Дата на публикуване: 29.05.2015
 
Дата на публикуване: 29.05.2015
 
Дата на публикуване: 03.06.2015
 
Дата на публикуване: 12.06.2015
 
Дата на публикуване: 12.06.2015
 
Дата на публикуване: 12.06.2015
 
Дата на публикуване: 12.06.2015
 
Дата на публикуване: 12.06.2015
 
Дата на публикуване: 12.06.2015
 
Дата на публикуване: 12.06.2015
 
Дата на публикуване: 12.06.2015
 

платено по ДГ 6.pdf

PDF файл; 230 KB
Дата на публикуване: 26.06.2015
 
Дата на публикуване: 29.06.2015
 
Дата на публикуване: 15.07.2015
 
Дата на публикуване: 17.07.2015
 
Дата на публикуване: 17.07.2015
 
Дата на публикуване: 17.07.2015
 
Дата на публикуване: 17.07.2015
 
Дата на публикуване: 17.07.2015
 
Дата на публикуване: 17.07.2015
 
Дата на публикуване: 17.07.2015
 
Дата на публикуване: 17.07.2015
 
Дата на публикуване: 17.07.2015
 
Дата на публикуване: 04.08.2015
 
Дата на публикуване: 12.08.2015
 
Дата на публикуване: 12.08.2015
 
Дата на публикуване: 20.08.2015
 
Дата на публикуване: 20.08.2015
 
Дата на публикуване: 20.08.2015
 
Дата на публикуване: 20.08.2015
 
Дата на публикуване: 20.08.2015
 

платено по ДГ25.pdf

PDF файл; 231 KB
Дата на публикуване: 28.08.2015
 

платено по ДГ 11.pdf

PDF файл; 231 KB
Дата на публикуване: 28.08.2015
 
Дата на публикуване: 16.09.2015
 
Дата на публикуване: 16.09.2015
 
Дата на публикуване: 16.09.2015
 
Дата на публикуване: 16.09.2015
 
Дата на публикуване: 16.09.2015
 
Дата на публикуване: 16.09.2015
 
Дата на публикуване: 16.09.2015
 
Дата на публикуване: 16.09.2015
 
Дата на публикуване: 18.09.2015
 

РД 02-00769 от 18.09.2015.pdf

PDF файл; 920 KB
Дата на публикуване: 18.09.2015
 
Дата на публикуване: 24.09.2015
 

платено по ДГ 79.doc

DOC файл; 121 KB
Дата на публикуване: 28.09.2015
 

платено по ДГ 21.pdf

PDF файл; 454 KB
Дата на публикуване: 28.09.2015
 
Дата на публикуване: 29.09.2015
 

Протокол от 02.10.2015.pdf

PDF файл; 1.01 MB
Дата на публикуване: 02.10.2015
 
Дата на публикуване: 02.10.2015
 
Дата на публикуване: 05.10.2015
 
Дата на публикуване: 12.10.2015
 
Дата на публикуване: 19.10.2015
 
Дата на публикуване: 19.10.2015
 
Дата на публикуване: 20.10.2015
 
Дата на публикуване: 20.10.2015
 
Дата на публикуване: 20.10.2015
 
Дата на публикуване: 20.10.2015
 
Дата на публикуване: 20.10.2015
 

платено по ДГ 83.pdf

PDF файл; 231 KB
Дата на публикуване: 22.10.2015
 

платено по ДГ 84.pdf

PDF файл; 231 KB
Дата на публикуване: 22.10.2015
 

платено по ДГ 21.bmp

BMP файл; 24.9 MB
Дата на публикуване: 23.10.2015
 

платно по ДГ 11.bmp

BMP файл; 25.6 MB
Дата на публикуване: 23.10.2015
 
Дата на публикуване: 26.10.2015
 
Дата на публикуване: 13.11.2015
 
Дата на публикуване: 13.11.2015
 
Дата на публикуване: 16.11.2015
 
Дата на публикуване: 16.11.2015
 

платено по ДГ 82.pdf

PDF файл; 231 KB
Дата на публикуване: 16.11.2015
 
Дата на публикуване: 16.11.2015
 
Дата на публикуване: 17.11.2015
 
Дата на публикуване: 17.11.2015
 
Дата на публикуване: 17.11.2015
 
Дата на публикуване: 30.11.2015
 
Дата на публикуване: 04.12.2015
 
Дата на публикуване: 14.12.2015
 
Дата на публикуване: 17.12.2015
 
Дата на публикуване: 07.01.2016
 

платено по ДГ 45.doc

DOC файл; 2.13 MB
Дата на публикуване: 07.01.2016
 

платено по ДГ 51.doc

DOC файл; 6.25 MB
Дата на публикуване: 07.01.2016
 
Дата на публикуване: 05.02.2016
 
Дата на публикуване: 09.02.2016
 
Дата на публикуване: 10.02.2016
 
Дата на публикуване: 10.02.2016
 
Дата на публикуване: 10.02.2016
 
Дата на публикуване: 10.02.2016
 
Дата на публикуване: 10.02.2016
 
Дата на публикуване: 22.03.2016
 
Дата на публикуване: 23.03.2016
 
Дата на публикуване: 23.03.2016
 
Дата на публикуване: 24.03.2016
 
Дата на публикуване: 28.03.2016
 
Дата на публикуване: 01.04.2016
 
Дата на публикуване: 01.04.2016
 
Дата на публикуване: 19.04.2016
 
Дата на публикуване: 19.04.2016
 
Дата на публикуване: 19.04.2016
 
Дата на публикуване: 19.04.2016
 
Дата на публикуване: 21.04.2016
 
Дата на публикуване: 21.04.2016
 
Дата на публикуване: 21.04.2016
 
Дата на публикуване: 21.04.2016
 
Дата на публикуване: 21.04.2016
 
Дата на публикуване: 22.04.2016
 
Дата на публикуване: 22.04.2016
 
Дата на публикуване: 12.05.2016
 
Дата на публикуване: 18.05.2016
 
Дата на публикуване: 20.05.2016
 
Дата на публикуване: 20.05.2016
 
Дата на публикуване: 31.10.2016

Връзки към сайта на АОП