Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: "Реконструкция на градинския мост в Ямбол" с финансовата помощ от Програма INTERREG-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020, № 2014TC16I5CB005, Проект CB005.1.21.099 „Ямбол и Одрин – два града на Тунджа“, по Договор за безвъзмездна помощ № РД 02-29-57 / 20.03.2017 г.

"Реконструкция на градинския мост в Ямбол" с финансовата помощ от Програма INTERREG-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020, № 2014TC16I5CB005, Проект CB005.1.21.099 „Ямбол и Одрин – два града на Тунджа“, по Договор за безвъзмездна помощ № РД 02-29-57 / 20.03.2017 г.

затворена Референтен № СВ005.1.21.099-PP1-05/Works/2017-08-23 Публикувал: Даниела Желева
Община Ямбол обявява ограничена процедура за възлагане на строителни дейности за "Реконструкция на градинския мост в Ямбол" с финансовата помощ от Програма INTERREG-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020, № 2014TC16I5CB005, Проект CB005.1.21.099 „Ямбол и Одрин – два града на Тунджа“, по Договор за безвъзмездна помощ № РД 02-29-57 / 20.03.2017 г. Договорът ще се възложи съгласно изискванията на Практическото ръководство за договаряне на процедури за външни действия на ЕС (PRAG). Тръжното досие е достъпно в община Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7, гр. Ямбол и е публикувано на интернет страницата на общината http://www.yambol.bg/profile и на интернет страницата на програмата https://www.ipacbc-bgtr.eu/. Крайният срок за подаване на офертите е 25.09.2017, 17.00 ч. местно време. Допълнителна информация или пояснения / въпроси ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Ямбол http://www.yambol.bg/profile/item/183 Announcement for Competitive Negotiated Procedure for Works Reconstruction of the Park bridge in Yambol. Municipality of Yambol intends to award a work contract for “Reconstruction of the Park bridge in Yambol” in the Municipality of Yambol with financial assistance from the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014 – 2020, No 2014TC16I5CB005, Project CB005.1.21.099 „Yambol and Edirne – two cities on Tundzha“ and Subsidy Contract No RD 02-29-57/20.03.2017. The contract will be awarded according to the requirements of the Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions (PRAG). The tender dossier is available for inspection at Municipality of Yambol, 7 “G. S. Rakovski” str., Yambol, Bulgaria and is published on the webpage of the municipality http://www.yambol.bg/profile and on the website of the program https://www.ipacbc-bgtr.eu/. The deadline for submission of tender is 25.09.2017, 17.00 EET. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the webpage of the municipality http://www.yambol.bg/profile/item/183 and on the website of the program https://www.ipacbc-bgtr.eu/.

Файлове към обществената поръчка

 

Works dossier Yambol.zip

ZIP файл; 6.58 MB
 

Works design 1 of 2 (2).zip

ZIP файл; 55.3 MB
 

Works design 2 of 2 (2).zip

ZIP файл; 55.6 MB

Връзки към сайта на АОП