Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол“

„Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол“

затворена 00339-2017-0010/2017-11-10 Публикувал: Мария Караиванова
Временен референтен номер на обявлението в официалния вестник на Европейския съюз 17-478309-001. Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва извършването на следните дейности: 1. Актуализация на разработения План за безопасност и здраве (ПБЗ) и разработване на Работен проект по организация и изпълнение на строителството (РПОИС);2. Обследване и документиране на актуалното състояние на строителството, изпълнено от предишния изпълнител и при необходимост предприемане на мерки за саниране на компроментирани елементи и части на строежите;3.Законосъобразно, качествено и срочно продължаване, изпълнение и завършване на строежи „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - гр.Ямбол”, разположена в УПИ I - 981, кв. 35 по действащия план на гр.Ямбол, местност "Манаф Чаир", „Довеждаща инфраструктура до пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/”, разположена в град Ямбол, местност „Манаф Чаир”, УПИ I - 981, кв. 35 по действащия план на гр. Ямбол и Реконструкция на главен колектор IX и попадащия в трасето водопровод, разположен в гр. Ямбол – улици с индентификатори 87374.532.71, 87374.535.5, 87374.535.64, 87374.536.6, 87374.535.159, представляващи етапи на „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр.Ямбол – втора фаза“, включително доставка на строителни продукти, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации и инвестиционните проекти, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни документи, Договора за изпълнението обществената поръчка и правилата на Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г.”; 4.Получаване на всички необходими становища и разрешения,необходими за извършване на неговата работа,съгл. бълг. законодателство;5.Доставка, монтаж и пуск на електро-механичното, технологичното и другото, различно от тях, оборудване; 6.Своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството в съответствие с изискванията на чл.163, ал.2, т.3 от ЗУТ;7. Съхраняване и предоставяне при поискване от останалите участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа,заповедните книги на строежите по чл.170, ал.3 от ЗУТ,актовете и протоколите,съставени по време на строителството, и друга техническа документация по изпълнението на строежите;8. Изготвяне на екзекутивна документация съгл. чл. 175 от ЗУТ и кадастрални заснемания на строежите в необходимия обхват за изпълнение задълженията на Възложителя, произтичащи от чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;9.Изготвяне на инструкции за експлоатация и експлоатационна подръжка на ПСОВ;10.Обучение на персонала,който ще бъде ангажиран в периода на експлоатация на ПСОВ; 11. Доставка на експлоатационна механизация;12.Проби и изпитвания при завършване на строителните и монтажните работи, където е необходимо; 13.Съдействие при организирането и провеждането на необходимите 72-часовите проби при експлоатационни условия на монтираното оборудване, вкл. осигуряване на необходимите суровини за пробите; 14.Извършване на необходимите пусково–наладъчни работи и отстраняване на дефекти в периода на пробна експлоатация след получаване на Разрешение за ползване,до постигане на номинални параметри на оборудването при характеристики на експлоатационния товар,близки до номиналните;15.Отстраняване на всички констатирани дефекти в рамките на гаранционния срок;16.Гаранционно обслужване до изтичане на гаранц.срок.17. Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.". На основание чл.24, ал.1, т.1 от ППЗОП, на 16.11.2017 г., към обществената поръчка са публикувани решението и обявлението за обществена поръчка /датата на публикуването им в РОП/. На основание чл.32, ал.1 т.1 от ЗОП, на 17.11.2017 г. /датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка в Официалния вестник на ЕС/ Възложителят предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка. НА 18.01.2018 Г. Е ИЗПРАТЕНО РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, С КОЕТО СЕ УДЪЛЖАВАТА СРОКОВЕТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ОБЯВЛЕНИЕТО Е С временен референтен номер 18-028296-001 В ОВЕС И ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНО КЪМ ПРОЦЕДУРАТА СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕТО МУ В РОП.Сроковете по процедурата се удължават съгласно чл.100, ал.11 от ЗОП и чл.28, ал. 5 от ППЗОП, във връзка с жалба с № ВХР-2599/08.12.2017 г. срещу Решение № РД/02 – 00578 от 08.12.2017 г. на зам. -кмета на община Ямбол. Всички действия по процедурата „Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол“,се възстановяват във връзка с Разпореждане № РоткЗОП-419/21.12.2017 г. на КЗК, с което е отказано да бъде образувано производство по реда на Закона за обществените поръчки и Уведомление изх.№ ДИП-51/18.01.2018 г. на КЗК за липсата на постъпвали жалби срещу Разпореждането.

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 16.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 16.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 

Приложение № 1

PDF файл; 9.46 MB
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 

Приложение № 2

PDF файл; 2.30 MB
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 

Приложение № 3

PDF файл; 7.95 MB
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 

ЕЕДОП

DOCX файл; 62.4 KB
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 

Образец 8.1

XLSX файл; 408 KB
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.11.2017 г.
 

Разяснение № 1

PDF файл; 218 KB
Дата на публикуване: 30.11.2017 г.
 

Разяснение № 2

PDF файл; 988 KB
Дата на публикуване: 04.12.2017 г.
 

Разяснение № 3

PDF файл; 4.47 MB
Дата на публикуване: 11.12.2017 г.
 

Разяснение № 4

PDF файл; 4.39 MB
Дата на публикуване: 11.12.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.12.2017 г.
 
Дата на публикуване: 22.01.2018
 

Разяснение № 5

PDF файл; 830 KB
Дата на публикуване: 22.01.2018 г.
 

Протокол № 1

PDF файл; 92.7 KB
Дата на публикуване: 06.03.2018 г.
 

Протокол № 2

PDF файл; 513 KB
Дата на публикуване: 06.03.2018 г.
 
Дата на публикуване: 04.04.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.04.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.04.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.04.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.04.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.04.2018 г.
 
Дата на публикуване: 07.01.2019 г.
 

Договор

PDF файл; 5.41 MB
Дата на публикуване: 07.01.2019 г.
 
Дата на публикуване: 07.01.2019 г.
 
Дата на публикуване: 07.01.2019 г.
 
Дата на публикуване: 07.01.2019 г.

Връзки към сайта на АОП