Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Комплексно почистване на сградата на Община Ямбол и прилежащия й терен – ул.”Г. С. Раковски” № 7, компл. почистване на помещение в Обл. инф.център на ул.”Търговска” № 34, компл.почистване на сградата на „Безистен” - Културно–инф.център”, с местонахождение гр. Ямбол, идент.87374.537.83.3 УПИ I, кв. 58 по КККР на гр. Ямбол, компл.почистване на стая 1“и“ и 2“и“, на ет. 2,в сградата на „Военно окръжие – Ямбол“, с местонах.гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 11”

„Комплексно почистване на сградата на Община Ямбол и прилежащия й терен – ул.”Г. С. Раковски” № 7, компл. почистване на помещение в Обл. инф.център на ул.”Търговска” № 34, компл.почистване на сградата на „Безистен” - Културно–инф.център”, с местонахождение гр. Ямбол, идент.87374.537.83.3 УПИ I, кв. 58 по КККР на гр. Ямбол, компл.почистване на стая 1“и“ и 2“и“, на ет. 2,в сградата на „Военно окръжие – Ямбол“, с местонах.гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 11”

възложена 9071990/2018-01-04 Публикувал: Свилен Раднев
Съобщение от 11.01.2018 г.:До края на първоначално определения срок за получаване на оферти(11.01.2018 г., 17:00 ч.) в Община Ямбол са постъпили две оферти.Съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.Ето защо и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП Възложителят реши да удължи срока за получаване на оферти до 15.01.2018 г., 17:00 часа, включително. Съгласно чл. 188, ал. 3 от ЗОП след изтичане на удължения срок Възложителят ще разгледа и оцени получените оферти независимо от техния брой.Място на отваряне на офертите: ет. 4, стая 439 на Община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7. Дата и час на отваряне на офертите: 16.01.2018 г., 14:00 часа.В Раздел "Връзки към сайта на АОП" към тази поръчка е публикувана информация за удължаване на първоначалния срок с номер в АОП 9072157, изх. номер 2801-00623/11.01.2018 г., с наименование на файла "Обявление". =============================================================================================================== обществена поръчка по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки „чрез събиране на оферти с обява” с предмет: „Комплексно почистване на сградата на Община Ямбол и прилежащия й терен – ул.”Г. С. Раковски” № 7, комплексно почистване на помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска” № 34, комплексно почистване на сградата на „Безистен” - Културно – информационен център”, с местонахождение гр. Ямбол, идентификатор 87374.537.83.3 УПИ I, кв. 58 по КККР на гр. Ямбол, комплексно почистване на стая 1“и“ и 2“и“, на ет. 2, в сградата на „Военно окръжие – Ямбол“, с местонахождение гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 11”

Файлове към обществената поръчка

 

Обява (6).pdf

PDF файл; 5.32 MB
Дата на публикуване: 04.01.2018
 

Документация (18).pdf

PDF файл; 203 KB
Дата на публикуване: 04.01.2018
 
Дата на публикуване: 04.01.2018
 
Дата на публикуване: 04.01.2018
 
Дата на публикуване: 04.01.2018
 
Дата на публикуване: 04.01.2018
 
Дата на публикуване: 26.01.2018
 
Дата на публикуване: 13.02.2018

Връзки към сайта на АОП