Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие от лицензиран оператор за необходимостта от комуникационно обслужване на Община Ямбол и изпълнявани от Община Ямбол проекти, както и за нуждите на второст. разпор. с бюджет на Община Ямбол

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие от лицензиран оператор за необходимостта от комуникационно обслужване на Община Ямбол и изпълнявани от Община Ямбол проекти, както и за нуждите на второст. разпор. с бюджет на Община Ямбол

затворена 9072278/2018-01-17 Публикувал: Свилен Раднев
На основание чл. 97, ал. 4, изр. второ от ППЗОП на 06.02.2018 г. e публикуван Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти . ================================================================================================================= СЪОБЩЕНИЕ: Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначално определения срок за подаване на оферти във връзка с информацията с ID 9072278/17.01.2018 г. са получени по-малко от три оферти, и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава първоначалния срок за подаване на оферти. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 30.01.2018 г. в 11:00 часа в сградата на Община Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7, ст. 429. Информацията за удължаване на първоначалния срок е публикувана на официалната страница на АОП, раздел ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ, като линкът за достъп е http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072449 ================================================================================================================= „Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие от лицензиран оператор за необходимостта от комуникационно обслужване на Община Ямбол и изпълнявани от Община Ямбол проекти, както и за нуждите на Детски ясли и Детска кухня, Социални услуги Дом стари хора и Домашен социален патронаж, Общинско предприятие „Общински пазари“, Общинско предприятие „Платени зони за паркиране", Общинско предприятие „Спортни имоти“, Общинско предприятие „Туризъм и култура“, Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности", Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих“, Комплекс за социални услуги за деца и възрастни, Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Защитено жилище за хора с умствена изостаналост и Областен информационен център“

Файлове към обществената поръчка

 

Документация (19).pdf

PDF файл; 164 KB
Дата на публикуване: 17.01.2018
 

Образци (7).pdf

PDF файл; 3.91 MB
Дата на публикуване: 17.01.2018
 
Дата на публикуване: 17.01.2018
 

Обява (7).pdf

PDF файл; 1.76 MB
Дата на публикуване: 17.01.2018
 

Информация (5).pdf

PDF файл; 570 KB
Дата на публикуване: 17.01.2018
 

Договор - проект.pdf

PDF файл; 1.17 MB
Дата на публикуване: 17.01.2018
 
Дата на публикуване: 24.01.2018
 

Протокол GSM.pdf

PDF файл; 3.80 MB
Дата на публикуване: 06.02.2018 г.
 

Договор

PDF файл; 1.58 MB
Дата на публикуване: 13.03.2018 г.

Връзки към сайта на АОП