Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 : „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИ

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 : „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИ

изпълнен 00339-2013-0038/2013-11-04 Публикувал: Свилен Раднев
На вниманието на всички заинтересовани участници: Във връзка с участието Ви в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за прилагане на мерките за информация и публичност по проекти на община Ямбол, финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” Обособена позиция 1 : „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”, Обособена позиция 2: „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол- първа фаза” и на основание на чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че ценовите оферти на отговарящите на изискванията на Възложителя участници по настоящата поръчка ще бъдат отворени в 10.00 часа на 14.02.2014 г. в стая № 203 в сградата на Община Ямбол. При отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. Документацията по настоящата обществена поръчка бе достъпна за свободно сваляне до крайния срок за получаване на достъп до нея, а именно - 25.11.2013 г., 17:00 часа.

Файлове към обществената поръчка

Връзки към сайта на АОП