Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Избор на консултант за изготвяне на документи във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община Ямбол, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ , покана за „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“

„Избор на консултант за изготвяне на документи във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община Ямбол, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ , покана за „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“

затворена 9073754/2018-03-12 Публикувал: Мариана Петрова
СЪОБЩЕНИЕ: Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначално определения срок за подаване на оферти във връзка с информацията с ID 9073754/12.03.2018 г. са получени по-малко от три оферти, и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава първоначалния срок за подаване на оферти. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 27.03.2018 г. в 14:00 часа в сградата на Община Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7, ст. 429. Информацията за удължаване на първоначалния срок е публикувана на официалната страница на АОП, раздел ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ, като линкът за достъп е http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9074121 ================================================================================================================= ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:„Избор на консултант за изготвяне на документи във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община Ямбол, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ , покана за „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“

Файлове към обществената поръчка

 

Документация

PDF файл; 631 KB
Дата на публикуване: 12.03.2018 г.
 
Дата на публикуване: 12.03.2018 г.
 

Образци

PDF файл; 364 KB
Дата на публикуване: 12.03.2018 г.
 

Проект на договор

PDF файл; 331 KB
Дата на публикуване: 12.03.2018 г.
 

Обява

PDF файл; 3.98 MB
Дата на публикуване: 12.03.2018 г.
 
Дата на публикуване: 12.03.2018 г.
 
Дата на публикуване: 12.03.2018 г.
 

Протокол

PDF файл; 205 KB
Дата на публикуване: 05.04.2018 г.
 

Договор

PDF файл; 5.08 MB
Дата на публикуване: 17.05.2018 г.

Връзки към сайта на АОП