Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Намаляване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Ямбол

Намаляване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Ямбол

прекратена 9022166/2013-11-12 Публикувал: Стефка Христозова
Извършване на дейности по залавяне, кастриране, обезпаразитяване, лечение, ваксиниране, маркиране и евтаназиране /при необходимост/ на безстопанствени животни, събиране и извозване на мъртвите животни от платната за движение на територията на Община Ямбол. Приоритетно дейностите да се извършват в целодневните детски градини, училища, детски и спортни площадки, пешеходни зони. Дейностите да се извършват на сменен режим /вкл. събота и неделя/ в часовете, които най-малко нарушават спокойствието на гражданите и не препятстват движението на транспорта. Залавянето /връщането на местата/ на безстопанствени кучета се извършва след задължителна писмена заявка по факс от страна на Възложителя и задължително в присъствието на представител на Община Ямбол при спазване изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗЗЖ. Залавянето на безстопанствени животни се допуска по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със специфична квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар. Транспортирането на кучетата се извършва в клетки и при спазване изискванията на чл. 42, ал.2 от ЗЗЖ. Транспортирането до приюта на заловените кучета се извършва със специално оборудвани и обозначени превозни средства. Членовете на екипите за залавяне на безстопанствени животни трябва да са преминали курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните Настаняване в приют Настаняването на безстопанствени кучета се извършва при спазване изискванията на чл. 46 от ЗЗЖ. За настанените в приют кучетата се спазват изискванията на чл. 47. ал. 1, 2 ,3, 6, 7, 8 от ЗЗЖ.. Кучетата, настанени в приют, се кастрират, обезпаразитяват, ваксинират срещу бяс, маркират се, прилага се лечение /при необходимост/ и евтаназират /само неизличимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета/. Заловените животни се подлагат на пълна девастация и след извършване на ветеринарен преглед се настаняват за 24 часа в карантинно помещение. След карантинния период, кучетата се настаняват, в индивидуални клетки. По време на престоя за кучетата се полагат грижи от специален екип: хранене, почистване, миене на клетките и др. дейности. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка (за кратко наричани обработка) и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета. На кастрация могат да се полагат само здрави кучета, като задължително се обезпаразитяват, поставя им се трайна маркировка, ваксинират се против бяс, издават им се надлежно попълнени ветеринарномедицински паспорти, в които се отразяват извършваните манипулации. Тези кучета се връщат на местата от където са взети , със задължителното присъствие на представител от Община Ямбол, удостоверено с констативен протокол подписан от двете страни. Кастрацията се прави след прилагането на обща анестезия. Ден преди кастрацията, животните не трябва да се хранят. След оперативната намеса се провежда антибиотично лечение. Трайна маркировка Ползват се пластмасови ушни марки с идентификационен номер, или микрочип, притежаващи сертификат за качество, гарантиращ уникалност и липса на странични ефекти. Номерът се записва в регистъра. Трайна маркировка /микрочип/ с цел регистрация, идентификация и избягване на повторно залавяне се поставя след задължително уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по факс. Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета. Евтаназията се извършва задължително от ветеринарен лекар според действащото законодателство. Доказано злонравни, болни с последствия от неизличими заболявания причиняващи им болка и страдание, подлежат на евтаназия. Изпълнителят разработва и прилага система за информиране на гражданите за животните, които се предлагат за отглеждане. Безстопанствените животни могат да се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони, и се регистрират по чл.174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Кучетата, за които не се явят лица, се маркират и се настаняват в приюти или се връщат по местата, от които са взети. Кучета, настанени в общинския приют могат да бъдат получени безвъзмездно от лица над 18-годишна възраст, които желаят да ги отглеждат като компаньони, след попълване на декларация за осиновяване на домашен любимец. Регистрация се извършва от всички амбулатории и приюти, които обработват безстопанствени кучета. На всяко обработено куче се издава ветеринарномедицински паспорт, който се предоставят на отговорното по надзора лице. Регистрацията се извършва чрез поддържане на дневник, в който се вписват задължително следните данни за обработените кучета: • Идентификационен номер • Отличителни белези на животното – пол, цвят, възраст, големина • Дата и място на залавяне • Дата на обработката • Дата и място на връщане • Отговорно по надзора физическо или юридическо лице Отговорно по надзора физическо или юридическо лице води регистър, в който вписва данните за изоставените или изгубени животни, приетите, върнатите на собствениците или по места на залавяне по чл. 47, ал. 3 ЗЗЖ и осиновените животни, както и проведените курсове на лечение, умрелите и евтаназираните животни. В регистъра се попълват данни съгласно чл.126 от Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни Надзор на обработените кучета се извършва съгласно чл. 49 и чл. 50 от ЗЗЖ. Недопустими методи по дейността - съгласно чл.6, чл.7, чл.10 от Закона за защита на животните. В предмета на поръчката са включени следните дейности: - Залавяне, кастриране, обезпаразитяване, лечение, ваксиниране, маркиране и евтаназиране /при необходимост/ на безстопанствени животни, събиране и извозване на мъртвите животни от платната за движение на територията на Община Ямбол. - Транспортирането на кучетата се извършва в клетки и при спазване изискванията на чл. 42, ал.2 от ЗЗЖ. - Настаняването на безстопанствени кучета се извършва при спазване изискванията на чл. 46 от ЗЗЖ. За настанените в приют кучетата се спазват изискванията на чл. 47. ал. 1, 2 ,3, 6, 7, 8 от ЗЗЖ..

Файлове към обществената поръчка

 

Документи.zip

ZIP файл; 205 KB
 

Уведомлениe.doc

DOC файл; 25.0 KB

Връзки към сайта на АОП