Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Община Ямбол - изпълняваните от Община Ямбол проекти, Детски градини, Детски ясли и Детска кухня, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, Центрове за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, Социални услуги Дом за стари хора и Домашен социален патронаж“

„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Община Ямбол - изпълняваните от Община Ямбол проекти, Детски градини, Детски ясли и Детска кухня, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, Центрове за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, Социални услуги Дом за стари хора и Домашен социален патронаж“

затворена 00339-2018-0004/2018-07-09 Публикувал: Даниела Желева
Предметът на поръчката включва: Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Община Ямбол - изпълняваните от Община Ямбол проекти, Детски градини, Детски ясли и Детска кухня, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, Центрове за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, Социални услуги Дом за стари хора и Домашен социален патронаж. ===== На 30.08.2018 г., на основание чл. 54, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, е публикуван протокол № 1 от работата на комисията. ===== На 21.09.2018 г. от 10.30 ч. в ст.431 в сградата на Община Ямбол предстои отваряне на ценовите предложения. ================ На 03.10.2018 г. са публикувани Решение за определяне на изпълнител, доклад и протоколи от работата на комисията.

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 09.07.2018 г.
 
Дата на публикуване: 09.07.2018 г.
 
Дата на публикуване: 10.07.2018 г.
 

Образци (19).pdf

PDF файл; 732 KB
Дата на публикуване: 10.07.2018 г.
 
Дата на публикуване: 10.07.2018 г.
 
Дата на публикуване: 10.07.2018 г.
 
Дата на публикуване: 10.07.2018 г.
 
Дата на публикуване: 10.07.2018 г.
 
Дата на публикуване: 10.07.2018 г.
 
Дата на публикуване: 30.08.2018 г.
 
Дата на публикуване: 18.09.2018 г.
 
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.
 
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.
 
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Връзки към сайта на АОП