Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Изработване и доставка на работно облекло и обувки по обособени позиции“

„Изработване и доставка на работно облекло и обувки по обособени позиции“

затворена 9084589 /2019-01-02 Публикувал: Даниела Желева
„Изработване и доставка на работно облекло и обувки за нуждите на работещите по трудово правоотношение в Сектор Превенция и опазване на обществения ред в Община Ямбол и дейностите към Община Ямбол, Детски ясли и Детска кухня, Социални услуги Дом стари хора и Домашен социален патронаж, Общинско предприятие „Общински пазари“, Общинско предприятие „Платени зони за паркиране", Общинско предприятие „Спортни имоти“, Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности", Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих“, Комплекс за социални услуги за деца и възрастни, Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, Центрове за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“. На основание § 131, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 97, ал. 4, изр. второ от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /в редакцията на текста ДВ, бр. 28 от 8 април 2016 г./, са публикувани Протокол № 1, 2, 3, 4, и 5 за разглеждането и оценката на офертите, и за класирането на участниците, утвърдени на 15.03.2019 г. от Възложителя.

Файлове към обществената поръчка

 

ОБЯВА (16).pdf

PDF файл; 539 KB
Дата на публикуване: 02.01.2019
 

Документация (35).pdf

PDF файл; 364 KB
Дата на публикуване: 02.01.2019
 

Образци (8).docx

DOCX файл; 99.2 KB
Дата на публикуване: 02.01.2019
 
Дата на публикуване: 02.01.2019
 
Дата на публикуване: 02.01.2019
 

Protokoli za publikuvane.zip

ZIP файл; 322 KB
Дата на публикуване: 18.03.2019 г.

Връзки към сайта на АОП