Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Комплексно почистване на сградата на Община Ямбол и прилежащия й терен, включително зрителната зала на общината, ОИЦ, Безистен и Военно окръжие

Комплексно почистване на сградата на Община Ямбол и прилежащия й терен, включително зрителната зала на общината, ОИЦ, Безистен и Военно окръжие

затворена 00339-2019-0001/2019-01-18 Публикувал: Мариана Петрова
!!! НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: Уважаеми дами и господа, с Решение № РД/02-00066/25.01.2019 г. на Възложителя за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление, е направено изменение в обялвението за обществената поръчка, документацията, Образец № 7 "Ценово предложение", Приложение № 1 "Проект на договора", като посочените документи с текстовете, които са изменени, са публикувани във "Файлове към обществената поръчка" към настоящата обществена поръчка. Като доказателство за публикуване ще бъдат оставени публикуваните преди измененията документи с текст "невалидни". Изменение има и в следните срокове, както следва: Срок за получаване на оферти или заявления за участие - 18.02.2019 г., 17:00 часа; Условия за отваряне на офертите - 19.02.2019 г., 10:00 часа; Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата - 19.05.2019 г., 17:00 часа. Моля, всички участници да съобразят подготвяните от тях оферти с извършените изменения. Дата: 25.01.2019 г. ================================================================================================================= „Комплексно почистване на сградата на Община Ямбол и прилежащия й терен, включително зрителната зала на общината – ул.”Г. С. Раковски” № 7, комплексно почистване на помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска” № 34, комплексно почистване на сградата на „Безистен” - Културно – информационен център”, с местонахождение гр. Ямбол, идентификатор 87374.537.83.3 УПИ I, кв. 58 по КККР на гр. Ямбол, комплексно почистване на стая 1“и“ и 2“и“, на ет. 2, в сградата на „Военно окръжие – Ямбол“, с местонахождение гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 11”

Файлове към обществената поръчка

 

Решение

PDF файл; 299 KB
Дата на публикуване: 18.01.2019
 

Обявление

PDF файл; 605 KB
Дата на публикуване: 18.01.2019
 
Дата на публикуване: 18.01.2019
 

Образци - невалидни

PDF файл; 5.76 MB
Дата на публикуване: 18.01.2019
 
Дата на публикуване: 25.01.2019
 
Дата на публикуване: 18.01.2019
 
Дата на публикуване: 18.01.2019
 

Приложение№2.pdf

PDF файл; 222 KB
Дата на публикуване: 18.01.2019
 

Разяснение № 1

PDF файл; 215 KB
Дата на публикуване: 28.01.2019
 
Дата на публикуване: 17.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 03.06.2019 г.
 
Дата на публикуване: 03.06.2019 г.
 

Протокол обобщен

PDF файл; 1.48 MB
Дата на публикуване: 03.06.2019 г.
 
Дата на публикуване: 03.06.2019 г.
 
Дата на публикуване: 02.07.2019 г.

Връзки към сайта на АОП