Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Проектиране, изграждане и благоустрояване на обекти на територията на Община Ямбол и упражняване на авторски надзор, по четири обособени позиции”

„Проектиране, изграждане и благоустрояване на обекти на територията на Община Ямбол и упражняване на авторски надзор, по четири обособени позиции”

възложена 00339-2019-0004/2019-02-26 Публикувал: Мария Караиванова
Главна цел при изпълнението на настоящата обществена поръчка е повишаване на качеството на живот и създаване на условия и възможности за икономическо и социално развитие в Община Ямбол, чрез подобряване на физическата и жизнената среда. Обектите засягат два от най-големите жилищни комплекси на територията на Община Ямбол, а именно жк „Златен рог“ и жк „Георги Бенковски“ и пространството около блок № 80 на ул. „Крали Марко”. Предметът на обществената поръчка е „Проектиране, изграждане и благоустрояване на обекти на територията на Община Ямбол и упражняване на авторски надзор, по четири обособени позиции”: Обособена позиция № 1: „Проектиране и изграждане на паркинги, кът за отдих и фитнес на открито”, ул. „Крали Марко” № 80, УПИ II, кв. 108 по ПУП-ПР на ЦГЧ, гр. Ямбол и упражняване на авторски надзор” Обособена позиция № 2: „Проектиране и изграждане на паркинг, УПИ II, кв. 10 по ПУП-ПР на жк “Златен рог”, гр. Ямбол и упражняване на авторски надзор” Обособена позиция № 3: „Проектиране и изграждане на паркинги в УПИ І, кв. 1а; УПИ І, кв.2; УПИ ІІ, кв. 1; и УПИ V, кв. 1 в жк. "Златен рог" Обособена позиция № 4: „Проектиране и изграждане на благоустрояване, доставка и монтаж на параклис, УПИ І на кв.74е в жк. „Георги Бенковски“ Всяка една от обособените позиции включва в обхвата си следните три дейности: 1. Проектиране; 2. Упражняване на авторски надзор по време на СМР; 3. Извършване на строително-монтажни работи. Избраният изпълнител следва да реализира гореописаните дейности по отношение на всеки един от обектите, попадащи в предмета на съответната обособена позиция. Очаквани резултати от реализирането на настоящата обществена поръчка общо за всички обособени позиции: 1) Изготвени 4 бр. инвестиционни проекти за 4-те гореописани обекта; 2) Изпълнени строително-монтажни работи на 4 обекта; 3) Осъществен авторски надзор.

Файлове към обществената поръчка

 

Решение

PDF файл; 376 KB
Дата на публикуване: 04.03.2019 г.
 

Обявление

PDF файл; 1.68 MB
Дата на публикуване: 04.03.2019 г.
 

Документация

PDF файл; 2.74 MB
Дата на публикуване: 04.03.2019 г.
 

Приложение 1

PDF файл; 607 KB
Дата на публикуване: 04.03.2019 г.
 

Приложение 2

PDF файл; 596 KB
Дата на публикуване: 04.03.2019 г.
 

Приложение 3

PDF файл; 662 KB
Дата на публикуване: 04.03.2019 г.
 

Приложение 4

PDF файл; 781 KB
Дата на публикуване: 04.03.2019 г.
 
Дата на публикуване: 04.03.2019 г.
 

Приложение "Образци"

DOCX файл; 45.8 KB
Дата на публикуване: 04.03.2019 г.
 

еЕЕДОП

ZIP файл; 95.2 KB
Дата на публикуване: 05.03.2019 г.
 

еЕЕДОП

PDF файл; 1.36 MB
Дата на публикуване: 05.03.2019 г.
 

Приложение № 5

PDF файл; 1.32 MB
Дата на публикуване: 05.03.2019 г.
 

Протокол № 1

PDF файл; 409 KB
Дата на публикуване: 05.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 05.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 05.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 05.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 05.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 11.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 11.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 22.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 22.04.2019 г.
 

Обявление

PDF файл; 516 KB
Дата на публикуване: 23.04.2019 г.
 

Обявление

PDF файл; 516 KB
Дата на публикуване: 23.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 25.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 25.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 25.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 25.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 25.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 30.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 30.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 30.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 30.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 10.06.2019 г.
 
Дата на публикуване: 10.06.2019 г.
 
Дата на публикуване: 10.06.2019 г.
 
Дата на публикуване: 10.06.2019 г.

Връзки към сайта на АОП