Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на дезинсекция, дезакаризация, дезинфекция, дератизация на територията на община Ямбол; Прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка на общински детски площадки; Извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на помещения и дворни пространства на общински обекти”

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на дезинсекция, дезакаризация, дезинфекция, дератизация на територията на община Ямбол; Прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка на общински детски площадки; Извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на помещения и дворни пространства на общински обекти”

затворена 00339-2019-0005/2019-02-28 Публикувал: Мариана Петрова
В предметът на обществената поръчка са включени следните дейности: Дезинсекция: срещу летящи форми; срещу пълзящи форми; ларвицидна дезинсекция на биотопи; срещу бяла американска пеперуда; срещу имагиналните форми на комари през летния сезон минимум 4 обработки, в зависимост от климатичните условия; Дезинсекцията включва дейности по аерозолни обработки на улици, паркове, междублокови пространства, водни площи по поречието на р.Тунджа, срещу летящи форми на комарите и срещу пълзящи насекоми (бълхи, хлебарки, мравки), ларвицидна дезинсекция на биотипи и дезинсекция срещу бяла американска пеперуда. Приблизителната площ, на която се извършва една обработка за дезинсекция е 601 дка.; Дезакаризация: обработване на детски заведения, детски кътове и площадки, зелени - тревни площи – минимум двукратно през пролетно-летния сезон – м. април, май, август и септември, тревни площи в градинки и паркове ежемесечно (Съгласно Наредба №1 от 5 януари 2018г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации), междублокови пространства, терени определени за разходка на кучета и други, срещу кърлежи, борба с влечуги. Приблизителната площ, на която се извършва една обработка за дезакаризация е 577 дка.; Дезинфекция: включва дейности относно третиране на улици, дворове и жилищни площи; на пясъчници, разположени на открити обществени места. Прекопаването, разрохкването и дезинфекцията на пясъка на общински площадки за игра се извършва минимум веднъж в месеца, за периода от м. май до м. октомври (Съгласно Наредба №1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройство и безопасност на площадките за игра). Общият брой на пясъчници в общинските детски площадки на територията на гр. Ямбол са 93, в т.ч. 10бр. разположени на открити обществени места и 83бр. разположени в детски градини. Минималната площ, на която се извършва една обработка за дезинфекция е 507кв.м.; Дератизация: включва дейности относно полева и канална обработка срещу вредни гризачи(Съгласно Наредба №1 от 5 януари 2018г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации) Минималната площ на полева обработка, на която се извършва една обработка за дератизация е 300дка, а минималния брой за канална обработка на шахтите е 1400бр. Съгласно чл.3 от Наредба №1 от 5 януари 2018г. Минималната площ на полева обработка, на която се извършва една обработка за дератизация е 300дка, а минималния брой за канална обработка на шахтите е 1400бр.;

Файлове към обществената поръчка

 

Документация

PDF файл; 2.20 MB
Дата на публикуване: 28.02.2019 г.
 

Образци

PDF файл; 4.98 MB
Дата на публикуване: 28.02.2019 г.
 

Проект на договор

PDF файл; 435 KB
Дата на публикуване: 28.02.2019 г.
 
Дата на публикуване: 28.02.2019 г.
 

ЕЕДОП

DOCX файл; 89.8 KB
Дата на публикуване: 28.02.2019 г.
 
Дата на публикуване: 28.02.2019 г.
 
Дата на публикуване: 28.02.2019 г.
 
Дата на публикуване: 12.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 08.05.2019 г.
 
Дата на публикуване: 04.06.2019 г.
 
Дата на публикуване: 04.06.2019 г.
 
Дата на публикуване: 04.06.2019 г.
 
Дата на публикуване: 04.06.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.

Връзки към сайта на АОП