Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Разработване на стратегически документи за провеждане на интегрирани политики на местно ниво”

„Разработване на стратегически документи за провеждане на интегрирани политики на местно ниво”

прекратена 9023063/2013-11-29 Публикувал: Светлана Сарандева
Предмет на настоящата процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки е разработване на Стратегически документи за провеждане на интегрирани политики на местно ниво както следва: 1. Общински план за развитие на община Ямбол за периода 2014 - 2020 година; 2. Вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Ямбол; 3. Стратегия за насърчаване на публично - частните партньорства 2014-2020 г.; 4.Стратегия за управление на общинската собственост. Целта на обществената поръчка е разработване на Стратегически документи на общинско ниво с цел повишаване ефективността на процеса на разработване и провеждане на интегрирани публични политики на местно ниво, съобразени с интересите на местните общности. Специфични цели: Подобряване на механизмите за формиране на конкретните политики в Общински план за развитие 2014-2020 г., чрез широко консултиране с всички заинтересовани страни на територията на Община Ямбол; Създаване на условия за формулиране, прилагане и наблюдение на съгласувани и ефективни политики на общинско ниво; Постигане на синхрон между разработваните на регионално/местно ниво документи, потребностите на местното население и националните/регионални приоритети и стратегии;Създаване на подходящи условия за привличане на всички целеви групи в процеса на планиране и управление на регионалното развитие; Популяризиране на възможностите за ефективно партньорство при инициирането, планирането и прилагането на регионални политики за развитие и управлението на територията на община Ямбол; Разработване на единна система за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на стратегическите документи в община Ямбол. Настоящата обществена поръчка се финансира по договор на община Ямбол № 13-13-150/25.10.2013 г. по проект „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Ямбол“, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорствопри разработване и провеждане на политики» Приоритетна ос I „Добро управление”, по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013.

Файлове към обществената поръчка

Връзки към сайта на АОП