Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Извършване на функционален анализ на община Ямбол по Единната методология, разработване на административни и организационни мерки за подобряване на работните процеси и административната ефективност, изготвяне, промяна и актуализация на документи, и

„Извършване на функционален анализ на община Ямбол по Единната методология, разработване на административни и организационни мерки за подобряване на работните процеси и административната ефективност, изготвяне, промяна и актуализация на документи, и

възложена 9023081/2013-11-29 Публикувал: Даниела Желева
На 06.02.2014 г. е публикуван протокол от работата на длъжностни лица, определени да извършат получаването, разглеждането и оценка на постъпилите оферти. Извършване на функционален анализ на Община Ямбол чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ на административните структури. Изследване и оценка на релевантността на функциите, организационното структуриране, ефективността и ефикасността от дейността на общинската администрация чрез използването на различни методи: проучване, събиране и анализ на информация и документи, анкетни проучвания, наблюдения, сравнения, интервюта, фокус групи и експертни оценки. Изготвяне и изпълнение на план за действие и разработване на план за управление на промяната. Провеждане на съпстстващи обучения, с цел внедряване и поддържане на системите за управление и организационно усъвършенстване в Община Ямбол.

Файлове към обществената поръчка

Връзки към сайта на АОП