Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Оценка на съответствието на проектна документация и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол”

„Оценка на съответствието на проектна документация и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол”

възложена 00339-2020-0005/2020-03-13 Публикувал: Мария Караиванова
В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качественото и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности: -Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички части на инвестиционния проект за строежа – предмет на настоящата поръчка, в обем и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически контрол на част „Конструктивна“ съгласно чл. 142 ал. 10 от ЗУТ и оценка за съответствие по отношение постигнато съответствие на проекта с изискванията за енергийна ефективност по чл. 169 ал. 1, т. 6 от ЗУТ съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ, и изготвяне на комплексен доклад за извършените оценки за съответствие; -Съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект, и издаване на разрешение за строеж за обекта – предмет на поръчката; -Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на поръчката в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; -Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба; -Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор), изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от ЗКИР; -Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите; - Управление на процесите на въвеждане в експлоатация на строежа до издаване на Разрешение за ползване на строежа – предмет на поръчката; -Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа; -Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и договора за изпълнение на обществена поръчка.

Файлове към обществената поръчка

 

Документация

PDF файл; 2.33 MB
 
Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
 

Образци

PDF файл; 4.98 MB
Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
 
Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
 

ЕЕДОП

DOC файл; 244 KB
Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
 
Дата на публикуване: 03.04.2020 г.
 
Дата на публикуване: 27.05.2020 г.
 
Дата на публикуване: 18.06.2020 г.
 

Решение

PDF файл; 183 KB
Дата на публикуване: 01.07.2020 г.
 

Протокол

PDF файл; 250 KB
Дата на публикуване: 01.07.2020 г.
 

Протокол

PDF файл; 135 KB
Дата на публикуване: 01.07.2020 г.
 

Протокол

PDF файл; 154 KB
Дата на публикуване: 01.07.2020 г.
 

Протокол

PDF файл; 325 KB
Дата на публикуване: 01.07.2020 г.
 

Протокол

PDF файл; 135 KB
Дата на публикуване: 01.07.2020 г.
 
Дата на публикуване: 06.08.2020 г.
 

Договор

PDF файл; 7.66 MB
Дата на публикуване: 06.08.2020 г.
 
Дата на публикуване: 06.08.2020 г.
 
Дата на публикуване: 06.08.2020 г.
 
Дата на публикуване: 06.08.2020 г.
 
Дата на публикуване: 06.08.2020 г.

Връзки към сайта на АОП