Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към Община Ямбол, които не са възложители по смисъла на ЗОП по обособени позиции“.

„Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към Община Ямбол, които не са възложители по смисъла на ЗОП по обособени позиции“.

затворена 9023082/2013-11-29 Публикувал: Даниела Желева
На 06.02.2014 г. е публикуван протокол от работата на длъжностни лица, определени да извършат получаването, разглеждането и оценка на постъпилите оферти. На 05.12.2013 г е публикувано разяснение по отправено запитване във връзка с настоящата публична покана. Поръчката е разделена на три обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 «Извършване на универсални пощенски услуги», включваща: 1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки с предимство/ без предимство, препоръчани /непрепоръчани, както следва: а) кореспондентски пратки - до 2 кг; б) малки пакети - до 2 кг; г) печатни произведения - до 5 кг; 2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети - до 20 кг; 3. Допълнителни услуги: „препоръка” и „обявена стойност” Обособена позиция № 2 «Извършване на куриерски услуги» Приемане, пренасяне и доставяне на пратките лично на получателя и предоставянето на всяка от следните допълнителни услуги, както следва: а/ предоставяне на обикновена и експресна куриерска услуга; б/ предоставяне на допълнителни услуги: - събиране от адреса на подателя; - доставяне до определена дата; - възможност за смяна на направлението и получателя в движение; - уведомяване на подателя за получаването на пратката; - контролирано наблюдение и проследяване на пратките; Обособена позиция № 3 «Извършване на други видове неуниверсални услуги по чл. 38, т.1 и 2 от Закона за пощенските услуги» Разпространение на свободен принцип на печатни/рекламни материали за събития от културната програма на Община Ямбол Отпечатване, пликоване и доставка на съобщения до данъчно задълженото лице на територията на Р България, съдържащи информация за дължимите местни данъци и такси и непогасени задължения, вкл. и лихви за предходни години към Община Ямбол и друга допълнителна информация.

Файлове към обществената поръчка

 

Raziasnenie 1.pdf

PDF файл; 131 KB
 

protokol poshtenski uslugi.pdf

PDF файл; 2.97 MB

Връзки към сайта на АОП