Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Публична покана с предмет “Избор на изпълнител за изготвяне на тръжни документации и провеждане на обществени обсъждания по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”, ДБФП BG161PO

Публична покана с предмет “Избор на изпълнител за изготвяне на тръжни документации и провеждане на обществени обсъждания по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”, ДБФП BG161PO

изпълнен 9023990/2013-12-17 Публикувал: Свилен Раднев
Документацията по настоящата обществена поръчка бе достъпна за свободно сваляне до крайния срок за получаване на достъп до нея, а именно - 06.01.2014 г., 17:00 часа. Екипът от експерти на Изпълнителя трябва да разработи и изготви пълни тръжни документации за избор на изпълнители за следните процедури: А) Тръжна документация за избор на изпълнител за изготвяне на технически паспорти на сградите, по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки за следните обекти: • Художествена галерия Жорж Папазов”, с обща застроена площ 2 205 м2 и прилежащо пространство от 618 м2, находяща се на ул. „Цар Самуил”; • Детска ясла "Мечо пух", с обща застроена площ 1 384 м2 и прилежащо дворно пространство 620 м2, находяща се на ул.”Кара Кольо” 11; • Детска ясла "Слънчево детство", с обща застроена площ 1 308 м2 и прилежащо дворно пространство от 2 037 м2, находяща се на ул.”Янко Сакъзов” 28; • Целодневна детска градина "Свобода", с обща застроена площ 1 237 м2 и прилежащо дворно пространство от 2 000 м2, находяща се на ул.”Александър Стамболийски” 78; Една тръжна документация с обособени позиции за всеки от обектите. Б) Тръжна документация за избор на изпълнител за изготвяне на работни проекти по реда на чл. 14, ал. 3 от Закона за обществените поръчки за следните обекти: • Централна градска част 1 - Част от площадно пространство на площад "Oсвобождение", представляващо парк, каре между източна част на площад "Освобождение" и ул. "Бяло море" и ул. "Търговска" и ул. "Г. С. Раковски"- пешеходна зона и зелени площи; пешеходна ул. "Г.С. Раковски" , ограничена от ул. "Преслав" и ул. "Генерал Заимов"; • Централна градска част 2 - Част от ул. "Кара Кольо", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Преслав" и ул. "Богомил"; част от ул. "Стефан Караджа", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Търговска" и ул "Г. С. Раковски"; част от ул. "Стефан Стамболов", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Стефан Караджа" и ул. "Богомил"; част от ул. "Търговска", ведно с тротоари и зелени площи, ограничена от ул. "Богомил", ул. "Срем" и ул;. "Граф Игнатиев"; • Участък от ул. "Преслав" и междублокови пространства находящи се в ж.к. "Г. Бенковски" - Участък от ул. "Преслав" на север от ул. "Димитър Благоев", от осова точка 1337 до осова точка 702; междублокови пространства в ж.к. "Г. Бенковски" м/у: бл. 18 и 19; м/у бл. 8 и бл.9; м/у бл. 13 и бл. 14. • Художествена галерия Жорж Папазов”; • Детска ясла "Мечо пух"; • Детска ясла "Слънчево детство"; • Целодневна детска градина "Свобода". Една тръжна документация с обособени позиции за всеки от обектите. 1.2 Провеждане на кръгли маси и обществени обсъждания След като Изпълнителят разработи тръжните документации за избор на изпълнители за изготвяне на техническите паспорти на сградите и работните проекти, те трябва да се съгласуват с Община Ямбол. Изпълнителят трябва да представи в подходящ формат изготвените техн. спецификации за проектиране на обектите, с цел публикуването им на сайта на Възложителя в срок най-малко 7 календарни дни от предвижданата дата за провеждане на общ. обсъждания. След публикуване на техн.спецификации на сайта на Община Ямбол и след като гражданите на общината се запознаят с тях, трябва да се проведат обществени събития с всички заинтересовани страни, с оглед осигуряване на широка обществена подкрепа за предлаганите технически задания за проектиране и избор на идея за обемно/ пространствено решение за обектите предмет на проектното бъдещо проектиране: • Провеждане и отчитане на 2 (два) броя кръгли маси с представителите на архитектите и проектантите в община Ямбол; • Провеждане и отчитане на 1 (един) брой широко общ. обсъждане с граждани, съсловни организации, медии и др. 1.3 След провеждане на обществените събития Изп. трябва да отрази направените препоръки, като преработи където е необходимо техн. спецификации за проектиране на обектите. 1.4 Преработка на изготвените тръжни документации с оглед отразяване на получените забележки от УО на ОПРР ***Подробна информация за това изискване се съдържа в Техническата спецификация по Приложение 8, с която участниците следва да се съобразят при подаване на своите оферти.

Файлове към обществената поръчка

Връзки към сайта на АОП