Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Осигуряване на информация и публичност по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”

„Осигуряване на информация и публичност по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”

изпълнен 00339-2013-0042/2013-12-18 Публикувал: Свилен Раднев
На вниманието на всички заинтересовани участници: Във връзка с участието Ви в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на информация и публичност по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период” и на основание на чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че ценовите оферти на отговарящите на изискванията на Възложителя участници по настоящата поръчка ще бъдат отворени в 11.30 часа на 11.02.2014 г. в стая № 203 в сградата на Община Ямбол. При отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. Документацията по настоящата процедура беше достъпна до 08.01.2014 г. , 17:00 ч.С настоящата процедура „Осигуряване на информация и публичност по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период” се цели избор на изпълнител за прилагане на мерките за информация и публичност в рамките на проект на Община Ямбол, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на република България, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/020.

Файлове към обществената поръчка

Връзки към сайта на АОП