Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: “Избор на изпълнител за извършване на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за актуалното потребление на сгради по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период

“Избор на изпълнител за извършване на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за актуалното потребление на сгради по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период

затворена 9024114/2013-12-19 Публикувал: Мария Караиванова
Тази обществена поръчка се провежда в изпълнение на Закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на дейности по проект на Община Ямбол: “Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от националния бюджет и Европейския фонд за регионално развитие, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/020.Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде възложено изпълнението на договор, чрез чието изпълнение да се извърши обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за актуалното потребление на обекти заложени в проекта на Община Ямбол. Обектите са обособени по позиции както следва: А) Обособена Позиция 1 - Извършване на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за актуалното потребление на Детска ясла "Слънчево детство", с обща застроена площ 1 308 м2 Б) Обособена Позиция 2 - Извършване на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за актуалното потребление на Детска ясла "Мечо пух", с обща застроена площ 1 384 м2 В) Обособена Позиция 3 - Извършване на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за актуалното потребление на ЦДГ „Свобода”, с обща застроена площ 1 237 м2 Всеки участник може да представи само една оферта за една от обособените позиции на публичната покана.

Файлове към обществената поръчка

 

Протокол (2).pdf

PDF файл; 1.05 MB

Връзки към сайта на АОП