Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Изпълнение на мерки за информация и публичност на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” при изпълнение на основен обект”

„Изпълнение на мерки за информация и публичност на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” при изпълнение на основен обект”

възложена 00339-2013-0044/2013-12-19 Публикувал: Мария Караиванова
На вниманието на всички заинтересовани участници: Във връзка с участието Ви в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на информация и публичност по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период” и на основание на чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че ценовите оферти на отговарящите на изискванията на Възложителя участници по настоящата поръчка ще бъдат отворени в 11.30 часа на 11.02.2014 г. в стая № 203 в сградата на Община Ямбол. При отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Файлове към обществената поръчка

Връзки към сайта на АОП