Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол

Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол

изпълнен 00339-2014-0005/2014-02-05 Публикувал: Свилен Раднев
!!! НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ !!! Във връзка с участието Ви в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно - ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол" и на основание на чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки във връзка с Раздел VII. "РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ", т.28.17 от указанията на Възложителя, Ви уведомявам, че ценовите оферти на отговарящите на изискванията на Възложителя участници по настоящата поръчка ще бъдат отворени в 13.30 часа на 20.05.2014 г. в стая № 203 в сградата на Община Ямбол. При отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. (това съобщение е публикувано на 16.05.2014г.)=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== Разясненията по настоящата поръчка са публикувани като прикачени файлове в Раздел "Файлове към обществената поръчка" към тази поръчка. Документацията по настоящата процедура беше достъпна до 01.03.2014 г. , 17:00 ч. (съгласно решение за промяна по чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП за удължаване на обявените срокове) Решение за промяна съгласно чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП за удължаване на обявените срокове е публикувано като линк в Раздел "Връзки към сайта на АОП" към тази поръчка. Документацията по настоящата процедура е достъпна в сроковете, посочени в Решение за промяна съгласно чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП, което е прикачно като линк в Раздел "Връзки към сайта на АОП" към тази поръчка. Документацията по настоящата процедура беше достъпна до 22.02.2014 г. , 17:00 ч. (съгласно оригиналното обявление преди промяната по чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП за удължаване на обявените срокове) Решение за промяна е публикувано като линк в Раздел "Връзки към сайта на АОП" към тази поръчка. Разясненията по настоящата поръчка са публикувани като прикачени файлове в Раздел "Файлове към обществената поръчка" към тази поръчка. Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол",разделена на 7 обособена позиции, по проект „Прилагане на енергоефективни мерки в образователната мрежа на община Ямбол”, регистрационен номер на договора: № НСЗИ 009/23.07.2012 г., финансиран от Национален доверителен екофонд (НДЕФ) по Национална схема за зелени инвестиции. Към поръчката под формата на архивирани файлове са прикрепени работни проекти за обектите по съответните позиции.

Файлове към обществената поръчка

 

Bilqna.zip

ZIP файл; 60.5 MB
 

chervena shapka.zip

ZIP файл; 64.3 MB
 

dimcho debelqnov.zip

ZIP файл; 38.8 MB
 

MG i PG.zip

ZIP файл; 95.3 MB
 

Nikolaj Petrini.zip

ZIP файл; 44.6 MB
 

slynce.zip

ZIP файл; 112 MB
 

Fasadi_cvetove_kym 540.rar

RAR файл; 47.0 MB
 

chertezhi_kym553.pdf

PDF файл; 1.22 MB

Връзки към сайта на АОП