Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект

Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект

прекратена 00339-2014-0007/2014-03-18 Публикувал: Мария Караиванова
Настоящата процедура на договаряне без обявление е с предмет "Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект "Реставрация, консервация, развитие и експониране на НАР „Кабиле”", във връзка с проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” по Оперативна програма "Регионално развитие", Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/022. Съгласно чл.92 във връзка с чл.90 ал.1 т.8 от Закона за обществените поръчки, е изпратена покана за извършване на допълнително възникналите СМР до изпълнителя по основния договор за "Реставрация, консервация, развитие и експониране на НАР „Кабиле”.

Файлове към обществената поръчка

Връзки към сайта на АОП