Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

Доставка на газ от газоразпределително дружество за нуждите на обекти на Община Ямбол

Възложена | 00339-2019-0012 | Публикувана от Мария Караиванова

Предмет на поръчката е доставка на природен газ за обекти на Община Ямбол, разположени на територията на град Ямбол, както следва:Комплекс за социални услуги за деца и възрастни с административен адрес: гр.Ямбол, ул. "Търговска" №120, ДЯ "Мечо Пух", с административен адрес гр. Ямбол, ул. "Кара Кольо" № 11, ДЯ "Щурче", с административен адрес ул. "Захари Величков" № 25 и Детска кухня в сграда с административен адрес гр.Ямбол, ул. "Д. Благоев" бл.17. Договорите за обектите се сключват за срок от 4 /четири/ календарни години, с прогнозни количества годишно потребление, както следва: 1. общо от 46.2 хнм3 за Детските ясли и Детска кухня, прогнозна стойност на годишното потребление 33 000,00 лева без ДДС, или общо за целия срок на договора - приблизително 185 хнм3 и 132 000.00 лв. без ДДС; 2. общо от 20.421 хнм3 за Комплекс за социални услуги за деца и възрастни,прогнозна стойност на годишното потребление 15000,00 лева без ДДС, или общо за сцелия срок на договора приблизително 82 хнм3 и 60 000.00 лв. без ДДС. Възложителят не се ангажира да изразходи предвиденото количество в рамките на договора, като Изпълнителя се задължава да достави нужното количество природен газ за целия срок на договорите. Възложителят заплаща на Изпълнителя само реално потребеното количество природен газ в обекта, включен в обхвата на съответния договор.

Линкове:

Обществена поръчка | Решение

Полезни връзки


Банери ➲