Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Ямбол.

Възложена | 00339-2019-0011 | Публикувана от Мариана Петрова

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г.) Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз; На основание чл.24, ал.1, т.1 от ППЗОП достъпът до решението и обявлението ще бъде осигурен в деня на публикуването им в РОП.

Описание на поръчката: Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци от контейнери до депо и/или съоръжение за третиране, посочено от Възложителя; Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци, образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата, до депо и/или съоръжение за третиране, посочено от Възложителя; Събиране и транспортиране на пепел и сгурия до депо, посочено от Възложителя

!!!!НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: Уважаеми дами и господа, с Решение № РД/02-00705/10.09.2019 г. на Възложителя за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление, е направено изменение в обялвението за обществената поръчка и Технически спецификации, като решението за изменение и Техническата спецификация с текстовете, които са изменени, са публикувани във "Файлове към обществената поръчка" към настоящата обществена поръчка. Изменението в обявлението се състои и в удължаване срока за получаване на оферти, както и в датата за отваряне на офертите, а именно: Срок за получаване на оферти или заявления за участие - 10.10.2019 г., 17:00 часа; Условия за отваряне на офертите - 11.10.2019 г., 14:00 часа; Моля, всички участници да съобразят подготвяните от тях оферти с извършените изменения. Дата: 13.09.2019 г. Обявлението за изменение е публикувано в Официалния вестник на Европеския съюз под № 2019/S 177-431920 на 13.09.2019 г.

Линкове:

Решение | Обявление | Решение | Обществена поръчка

Полезни връзки


Банери ➲