Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по дванадесет обособени позиции”

Възложена | 00339-2020-0006 | Публикувана от Мария Караиванова

„Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по дванадесет обособени позиции”Обособена позиция № 1: „Упражняване на строителен надзор на „Ремонтно-възстановителни работи по укрепване на подпорна стена на разделително съоръжение на р. Тунджа при км. 31+200, възстановителни работи на преливник, водобоен кладенец, както и реконструкция чрез изграждане на рибен проход при водоразделително съоръжение на река Тунджа при град Ямбол” Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор на обект „Рехабилитация, реконструкция на улици, изграждане на нови места за паркиране и кът за отдих: Между ул. „Генерал В.Заимов“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Независима България“ и ул. „Жельо войвода“ Обособена позиция № 3: „Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на улица между кв. 23а и 24 от плана на гр. Ямбол – Каргон, с кръгово кръстовище с ул. „Битоля“ в кв. Каргон – гр. Ямбол.“ Обособена позиция № 4: „Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Милин камък“ и ул. „Търговска“ Обособена позиция № 5: „Упражняване на строителен надзор на обект „Ново строителство – „Пътна връзка на паркинг пред гробищен паркинг - Ямбол-Кукорево” Обособена позиция № 6: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на кръстовище ж.к. „Златен рог” и ул. „Димитър Благоев” Обособена позиция № 7: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на благоустрояване до бл.10 ж.к. „Златен рог”, гр. Ямбол“ Обособена позиция № 8: „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение на територията на град Ямбол“ Обособена позиция № 9: „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на благоустрояване на междублоково пространство в УПИ I – за озеленяване, кв.111 по плана на гр. Ямбол - жк. „Възраждане“, ул.“Галац“ Обособена позиция № 10: „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и основен ремонт на ретензионен водоем в местност „Старото летище“ Обособена позиция № 11: „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти за обект: „Актуализация на инвестиционен проект за обект „Ремонт на „Младежки културен център „Георги Братанов“ – гр. Ямбол“ Обособена позиция № 12: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на отводняване на дъждовни води чрез изграждане на дъждоприемни шахти, възстановяване, профилиране и частичен ремонт на неравности на паважна настилка на улици в гр. Ямбол“

ВАЖНО! На основание и при спазване на нормативните ограничения на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, част от поръчката, а именно Обособени позиции №1 и №11 се възлагат по реда валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях – по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП чрез директно възлагане. Мотиви: стойността на тези обособени позиции е в размер общо на 15 650 лв. без ДДС, която стойност не надвишава заложения в чл. 21, ал. 6 от ЗОП праг от 156 464 лв. за услуги и общо не надхвърлят 20 % от общата стойност на поръчката, възлизаща на 78 310 /седемдесет и осем хиляди и триста и десет/ лв. без ДДС, като в същото време определя реда за самостоятелното им възлагане: по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП чрез директно възлагане.

Линкове:

Обществена поръчка | Решение | Обявление

Полезни връзки


Банери ➲