Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 – 2013”

Изпълнен | 00339-2013-0032 | Публикувана от Свилен Раднев

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите оферти на отговарящите на изискванията на Възложителя участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на канцеларски материали и консумативи по проекти на Община Ямбол финансирани по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013” ще бъдат отворени в 14.00 часа на 18.11.2013 г. в стая № 203 в сградата на Община Ямбол. При отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Документацията по настоящата обществена поръчка бе достъпна за сваляне до 17:00 часа на 03.10.2013г.(крайният срок за получаване на документация за участие).

Линкове:

Обществена поръчка | Решение | Обявление | Решение

Полезни връзки


Банери ➲