Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„Сключване на рамково споразумение за извършване на услуги, включващи невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество, собственост на Община Ямбол, както и на сгради и имущество, собственост на второстепенни разпоредители с бюджетни средства на об

Възложена | 00339-2013-0018 | Публикувана от Свилен Раднев

Всички документи и информации, свързани с протоколи от работата на комисията, решения на Възложителя, сключените и изпълнени договори въз основа на Рамковото споразумениес както и информация за гаранциите за изпълнение, се публикуват в Раздел "Файлове към обществената поръчка".

========================================================================================================

Протокол от работата на комисията, утвърден на 13.11.2015г., както и Решение РД/02-00905/13.11.2015г. на Възложителя, са публикувани в Профила на купувача, в Раздел "Файлове към обществената поръчка"

========================================================================================================

Протокол от работата на комисията, утвърден на 02.10.2015г., както и Решение РД/02-00804/02.10.2015г. на Възложителя, са публикувани в Профила на купувача, в Раздел "Файлове към обществената поръчка"

========================================================================================================

Протокол от работата на комисията, утвърден на 18.9.2015г., както и Решение РД/02-00769/18.09.2015г. на Възложителя, са публикувани в Профила на купувача, в Раздел "Файлове към обществената поръчка"

========================================================================================================

Протокол от работата на комисията, утвърден на 24.03.2015г., както и Решение РД/02-00432/24.03.2015г. на Възложителя, са публикувани в Профила на купувача, в Раздел "Файлове към обществената поръчка"

========================================================================================================

Споразумение от 27.02.2015г. за прекратяване по взаимно съгласие на Договор 80/12.11.2014г. е публикувано в Профила на купувача на 05.03.2015г., в Раздел "Файлове към обществената поръчка".

=================================================================================================================

Протокол от работата на комисията, съставен на 25.02.2015г., както и Решение РД/02-00241/04.03.2015г. на Възложителя, са публикувани в Профила на купувача, в Раздел "Файлове към обществената поръчка"

========================================================================================================

Гаранциите за изпълнение на участник „Тетбрюле 2” ООД, гр. Ямбол по Договори 20 до 26 от 12.11.2013г. са освободени на 12.12.2014г.,на участник ДЗЗД "Сигурност на Ямбол", гр. Ямбол по Договори 27 до 33 от 15.11.2013г. са освободени на 08.12.2014г., като на същата дата са публикувани в Профила на купувача, в Раздел "Файлове към обществената поръчка". Основанието за освобождаване на публикуваните гаранции за изпълнение е чл. 63, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 4.1.3 от Раздел ІV. „Гаранция за изпълнение” от съответните договори за невъоръжена физическа охрана.

=================================================================================================================

Всички договори за невъоръжена физическа охрана, сключени с Изпълнителите след 01.07.2014г., както и приложенията към тях, са публикувани в Профила на купувача, в Раздел "Файлове към обществената поръчка".

=====================================================================================================

Протокол от работата на комисията, съставен на 11.11.2014г., както и Решение РД/02-00688/12.11.2014г. на Възложителя, са публикувани в Профила на купувача на 12.11.2014г., в Раздел "Файлове към обществената поръчка".

=====================================================================================================

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите оферти на отговарящите на изискванията на Възложителя участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сключване на рамково споразумение за извършване на услуги, включващи невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество, собственост на Община Ямбол, както и на сгради и имущество, собственост на второстепенни разпоредители с бюджетни средства на общината, чрез договори, сключени въз основа на рамковото споразумение, според финансовите възможности” ще бъдат отворени в 14.00 часа на 13.09.2013 г. в стая № 440 в сградата на Община Ямбол. При отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Документацията по настоящата обществена поръчка бе достъпна за сваляне до 17:00 часа на 26.07.2013г.(крайният срок за получаване на документация за участие).

Линкове:

Обществена поръчка | Обявление | Решение

Полезни връзки


Банери ➲