Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

“Избор на изпълнител за извършване на одит по Проект „Грижа и подкрепа у дома”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Изпълнен | 00339-2013-0024 | Публикувана от Свилен Раднев

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите оферти на отговарящите на изискванията на Възложителя участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за извършване на одит по Проект „Грижа и подкрепа у дома”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще бъдат отворени в 10.00 часа на 10.10.2013 г. в стая № 203 в сградата на Община Ямбол. При отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Документацията по настоящата обществена поръчка бе достъпна за сваляне до 17:00 часа на 02.10.2013г.(крайният срок за получаване на документация за участие).

Линкове:

Обществена поръчка | Решение | Обявление | Решение

Полезни връзки


Банери ➲