Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Ямбол”

Възложена | 00339-2020-0004 | Публикувана от Даниела Желева

При изпълнение на поръчката следва да се изработят, отпечатат и доставят ваучери за храна, използвани като средство за замяна от работещите служители, в търговски обекти осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, с които операторът (изпълнителят) има сключени договори за обслужване, за нуждите на Община Ямбол и за следните второстепенни разпоредители с бюджет към Община Ямбол: СУ Дом стари хора и Домашен социален патронаж; Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, Центрове за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост; Комплекс за социални услуги за деца и възрастни (КСУДВ); Детски ясли и детска кухня; Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари”; ОП „Комунални и обредни дейности”; ОП „Паркове и зони за отдих и спорт”; ОП „Туризъм и култура”.

Линкове:

Решение | Обявление

Полезни връзки


Банери ➲