Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„Проектиране и изграждане на котелно помещение със стенни газови кондензни котли в сградата на ОУ „Любен Каравелов“

Изпълнен | 9091249 | Публикувана от Мария Караиванова

Поръчката включва в обхвата си следните дейности:

1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически за обект „Изграждане на котелно помещение със стенни газови кондензни котли в сградата на ОУ „Любен Каравелов;

2. Извършване на всички необходими дейности по съгласуване на инвестиционния проект;

3. Отразяване на направените препоръки и забележки в хода на провеждане на съгласувателните процедури с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества, и на извършване на оценката за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите от Консултанта;

4. Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството;

5. Авторски надзор по време на строителството в обем и със съдържание съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни документи по прилагането му.

До края на първоначално определения срок за подаване на оферти - 19.08.2019 г., 17:00 часа, в Община Ямбол са получени по-малко от три оферти за обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, с предмет:„Проектиране и изграждане на котелно помещение със стенни газови кондензни котли в сградата на ОУ „Любен Каравелов“, и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава първоначално определения срок за подаване на оферти, до 17:00 на 22.08.2019 г. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 23.08.2019 г. в 11:00 часа, зала 100 в сградата на Община Ямбол, на адрес ул. "Г. С. Раковски" № 7. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя.

Линкове:

Публична покана | Публична покана

Полезни връзки


Банери ➲