Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„Изработване на стратегически документи за нуждите на община Ямбол по четири обособени позиции“

Възложена | 9097660

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуга.

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на стратегически документи за нуждите на община Ямбол по четири обособе

„Оценка на съответствието на проектна документация и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол”

Възложена | 00339-2020-0005

В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качественото и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следнит

Договаряне без предварително обявление с предмет

Възложена | 00339-2020-0003

Предметът на поръчката включва преработка на Част „Архитектурна” (включително подвижно обзавеждане); Част „Конструктивна”; Част „Електрическа” (слаботокови и силнотокови инсталации, включително вън

„Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Ямбол”

Възложена | 00339-2020-0004

При изпълнение на поръчката следва да се изработят, отпечатат и доставят ваучери за храна, използвани като средство за замяна от работещите служители, в търговски обекти осъществяващи дейност в съо

„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените областна и републиканска транспортни схеми, по осем обособени позиции

Затворена | 00339-2020-0002

Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената областна и републиканска транспортни схеми по осем обособени позиции, както

Показване от 11 до 15 , от общо 254 записа

Полезни връзки


Банери ➲