Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“.

Възложена | 00339-2020-0001

В обхвата на обществената поръчка се включват следните дейности: Дейност 1. Проектиране Дейността предвижда проектиране в работна фаза на компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с

Доставка на газ от газоразпределително дружество за нуждите на обекти на Община Ямбол

Възложена | 00339-2019-0012

Предмет на поръчката е доставка на природен газ за обекти на Община Ямбол, разположени на територията на град Ямбол, както следва:Комплекс за социални услуги за деца и възрастни с административен а

„Изграждане на видеонаблюдение в ж.к „Георги Бенковски“ в гр.Ямбол“

Възложена | 9092934

„Изграждане на видеонаблюдение в ж.к „Георги Бенковски“ в гр.Ямбол“

================================================================================================================ На осно

„Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. в Община Ямбол във връзка с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование по четири обособени позиции“

Възложена | 9091967

Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. в Община Ямбол във връзка с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и уч

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Ямбол.

Възложена | 00339-2019-0011

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г.) Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за о

Показване от 16 до 20 , от общо 254 записа

Полезни връзки


Банери ➲