Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

Публична покана с предмет “Избор на изпълнител за изготвяне на тръжни документации и провеждане на обществени обсъждания по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”, ДБФП BG161PO

Прекратена | 9023170

До изтичане на крайния срок за получаване на оферти – 09.12.2013г., 17:00 часа, в община Ямбол не е постъпила нито една оферта за участие по посочената поръчка, констатирано в протокол 1/10.12.2013

Публична покана с предмет “Изготвяне на рекламно информационни материали по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол”, финансиран от оперативна програма „Техническа помощ”

Изпълнен | 9023169

Документацията по настоящата обществена поръчка бе достъпна за свободно сваляне до крайния срок за получаване на достъп до нея, а именно - 09.12.2013 г., 17:00 часа.

Предметът на настоящата

„Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към Община Ямбол, които не са възложители по смисъла на ЗОП по обособени позиции“.

Затворена | 9023082

На 06.02.2014 г. е публикуван протокол от работата на длъжностни лица, определени да извършат получаването, разглеждането и оценка на постъпилите оферти. На 05.12.2013 г е публикувано разяснение по

„Извършване на функционален анализ на община Ямбол по Единната методология, разработване на административни и организационни мерки за подобряване на работните процеси и административната ефективност, изготвяне, промяна и актуализация на документи, и

Възложена | 9023081

На 06.02.2014 г. е публикуван протокол от работата на длъжностни лица, определени да извършат получаването, разглеждането и оценка на постъпилите оферти.

Извършване на функционален анализ на

„Разработване на стратегически документи за провеждане на интегрирани политики на местно ниво”

Прекратена | 9023063

Предмет на настоящата процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки е разработване на Стратегически документи за провеждане на интегрирани политики на местно ниво както следва:

Показване от 231 до 235 , от общо 254 записа

Полезни връзки


Банери ➲