Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

“Доставка на мултифункционално устройство (принтер, скенер, копир) и шкафове за съхранение на документация по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол”, договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-

Възложена | 9021118

Доставка на 1 бр. мултифункционално устройство (принтер, скенер, копир) и 2 бр. шкафове за съхранение на документация

На 31.10.2013 г. е публикуван протокол от работата на длъжностни лица, о

„Доставка на еднократни пластмасови опаковки, предназначени за раздаване на храна, за нуждите на Детска кухня – гр. Ямбол”

Възложена | 9021117

Доставка на еднократни пластмасови опаковки, предназначени за раздаване на храна, за нуждите на Детска кухня – гр. Ямбол

На 30.10.2013 г. е публикуван протокол от работата на длъжностни лица,

„Организиране и провеждане на специализирани обучения за служители от администрацията на община Ямбол по проект „Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Ямбол“, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, подприоритет

Затворена | 9018811

Протокол от работа на длажностни лица във връзка с публична покана с предмет „Организиране и провеждане на специализирани обучения за служители от администрацията на община Ямбол по проект „Повишав

Осигуряване на информация и публичност и осигуряване на материали за обучаемите по проект „Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Ямбол

Възложена | 00339-2013-0035

В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши следното: организиране на две пресконференции; две публикации в печатни издания; изработване и доставка на банер на стойка;

„Осигуряване на информация и публичност по проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в община Ямбол”

Изпълнен | 00339-2013-0034

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите оферти на отговарящите на изискванията на Възложителя участници в открита процедура за въз

Показване от 241 до 245 , от общо 254 записа

Полезни връзки


Банери ➲