Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

Осигуряване на логистика за обучения на служители от администрацията на община Ямбол по проект „Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Ямбол“, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, подприоритет 2.2 „Компетентна

Затворена | 9019553

Обществената поръчка обхваща следните дейности:

1. Осигуряване на транспорта на обучаемите и на 2 от членовете на екипа за управление на проекта в 5 специализирани обучения съгласно графика

„Проектиране, основен и текущ ремонт на общински обекти-гр.Ямбол”

Затворена | 9019512

Протокол от приключила публична покана с предмет „Проектиране, основен и текущ ремонт на общински обекти-гр.Ямбол” е прикачен към настоящата процедура в част "Файлове"

ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА П

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 : „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИ

Прекратена | 00339-2013-0025

На основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП и решение на Възложителя № 2801-47010 от 13.09.2013 г. обществена поръчка с предмет:„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

“Избор на изпълнител за извършване на одит по Проект „Грижа и подкрепа у дома”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Изпълнен | 00339-2013-0024

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите оферти на отговарящите на изискванията на Възложителя участници в открита процедура за въз

Показване от 251 до 254 , от общо 254 записа

Полезни връзки


Банери ➲