Общинска администрация Ямбол Република България

ПУП Архив


АРХИВИ

»2021

»2020

»2019


2021

Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ XX-428 и УПИXXIX-423,424,425 в кв. 27 по плана на гр. Ямбол – Аврен

Одобрен проект със заповед № ТУ/02-00088 от 15.12.2021 г. [ Дата на публикуване: 16 декември 2021 г., 15:47:48 ]


Одобрен Проект за изменение на действащия ПУП – ПЗ за УПИ IV-176, кв. 10 по плана на град Ямбол – ЦГЧ

Одобрен проект със заповед № ТУ/02-00089 от 15.12.2021 г. [ Дата на публикуване: 16 декември 2021 г., 15:44:28 ]


Одобрен проект за изменение на действащ ПУП-ПР в обхват УПИ ХVІІІ-32, ХІХ-34 и LХVІІ-33 в кв. 86 по плана на СО "Кринчовица" - м. "Стари лозя"

Одобрен проект със заповед № ТУ/02-00085 от 23.11.2021 г. [ Дата на публикуване: 24 ноември 2021 г., 15:52:52 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ ХVІІІ-5303 в кв. 88 по плана на гр. Ямбол - кв. Каргон

Одобрен проект със заповед № ТУ/02-00084 от 23.11.2021г. [ Дата на публикуване: 24 ноември 2021 г., 15:48:45 ]


Изработен проект за изменение на ОУП на община Ямбол за УПИ IV-1452, кв. 32 по плана на гр. Ямбол – Аврен

Обявление № О-0542 от 23.11.2021г. [ Дата на публикуване: 23 ноември 2021 г., 11:50:46 ]


Изработени: 1. ПУП - ПП на трасе на уличен водопровод и водопроводни отклонения за новообразувани имоти УПИ III-920 и УПИ IV-921 по ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града, м. „Аеците"
2. ПУП - ПП на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за имот с проектен идентификатор 87374.43.921, образуван от ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града м. „Аеците”.

Обявление № О-0530 [ Дата на публикуване: 12 ноември 2021 г., 14:07:28 ]

ПУП-ПП Ел. и Вода ПИ 87374.43.11 [ Дата на публикуване: 12 ноември 2021 г., 14:07:36 ]


Одобрен проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.43.11 по ККарта на гр. Ямбол, м. "Аеците", придружен от схеми за вертикално планиране, електроснабдяване и ВиК

Одобрен проект със заповед № ТУ/02-00082 от 05.11.2021 г [ Дата на публикуване: 05 ноември 2021 г., 13:57:42 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПЗ за УПИ VII-145  и УПИ VIII-144, кв. 99 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ

Одобрен проект със заповед № ТУ/02-00081 от 21.10.2021 г [ Дата на публикуване: 05 ноември 2021 г., 09:56:39 ]


Одобрен проект за изменение на изменение на действащия ПУП – ПР за УПИ XIII-4807, кв. 39 по плана на гр. Ямбол – Каргон

Одобрен проект със заповед № ТУ/02-00080 от 21.10.2021 г. [ Дата на публикуване: 01 ноември 2021 г., 14:52:21 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ ХХХVІІ-116, кв. 167 по плана на СО "Кринчовица"

Одобрен проект със заповед № ТУ/02-00079 от 21.10.2021г. [ Дата на публикуване: 22 октомври 2021 г., 09:48:50 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП-ПР и ПЗ за УПИ VІІ, кв. 11 - ж.к. "Златен рог-2"

Одобрен проект със заповед № ТУ/02-00078 от 21.10.2021г. [ Дата на публикуване: 22 октомври 2021 г., 09:47:15 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП-ПР на гр. Ямбол - кв. "Аврен" за УПИ ІХ-1260, кв. 11

Одобрен проект със заповед № ТУ/02-00074 от 28.09.2021г. [ Дата на публикуване: 30 септември 2021 г., 09:31:24 ]


Одобрен проект за за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ VIII-107 в кв. 112 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, засягащо и УПИ II–за озеленяване и УПИ III–за алея, кв. 112, както и тупикова улица с осови точки 538-539

Одобрен проект със заповед №ТУ/02- 00073 от 24.09.2021г. [ Дата на публикуване: 24 септември 2021 г., 16:37:26 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I-85,86 „за пункт за изкупуване на черни и цветни метали, търговия, услуги и складова дейност“ и УПИ IV-59 „за производствени и складови нужди“ в кв./масив/ 36 по плана на гр. Ямбол – м. Бахчите

Одобрен проект със заповед №ТУ/02- 00070 от 15.09.2021г. [ Дата на публикуване: 16 септември 2021 г., 11:36:17 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП –ПР за УПИ XIV-3939 и УПИ XV-3936 в кв. 10 по плана на гр. Ямбол – Каргон

Одобрен проект със заповед №ТУ/02-00069 от 15.09.2021г. [ Дата на публикуване: 16 септември 2021 г., 10:52:12 ]


Одобрен проект за ПУП-план-схема за трасе на техническата инфраструктура за ел. провод за УПИ II - за озеленяване, кв. 169 по плана гад Ямбол – Промишлена зона, като изменение на действащия за имота Застроително-регулационен план, одобрен със заповед № I-А-266/14.05.1996 г.

Одобрен проект със заповед № ТУ/02-00068 от 10.09.2021г. [ Дата на публикуване: 13 септември 2021 г., 09:27:11 ]


Изработен  ПУП–Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за ПИ 87374.32.201, част от обект: Подземна оптично-тръбна мрежа за пренос на РТВ сигнали и данни по ул. Търговска от жк Хале – блок 3 до края на строителните граници на гр. Ямбол

Обявление № О-0436 от 010.09.2021 г. [ Дата на публикуване: 10 септември 2021 г., 16:12:30 ]

ПП ГоГонет оптика [ Дата на публикуване: 10 септември 2021 г., 16:12:35 ]


Проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на кв. 26а и на УПИ I, „за озеленяване“, в кв.25 по плана на гр. Ямбол – кв.“Каргон“,  и ПУП – План за улична регулация  /ПУР/ между осови точки О.Т.79, О.Т. 80, О.Т. 81, О.Т. 81а, О.Т.87в, О.Т. 87б и О.Т.87а  - одобрен с решение № XXVIII-10/26.08.2021 г.

План за регулация и застрояване /ПРЗ/, одобрен с решение № XXVIII-10/26.08.2021 г. [ Дата на публикуване: 09 септември 2021 г., 09:10:09 ]

ПУП – План за улична регулация /ПУР/, одобрен с решение № XXVIII-10/26.08.2021 г. [ Дата на публикуване: 09 септември 2021 г., 09:10:23 ]


Одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ – Работен устройствен план /РУП/ за УПИ XII – 89 /ПИ 87374.538.202 по ККарта на гр. Ямбол/ и УПИ VII-87, 88 /ПИ 87374.538.199 и 87374.538.200 по ККарта на гр. Ямбол/ в кв.120 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ

Одобрен проект със заповед №ТУ/02-00065 от 19.08.2021г. [ Дата на публикуване: 23 август 2021 г., 08:38:19 ]


Одобрен проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /П3/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/  I в кв. 1, отреден „за градски парк“ по плана на град Ямбол – ЦГЧ, относно ПИ с идентификатор 87374.533.6 по ККарта на гр. Ямбол

Одобрен проект със заповед №ТУ/02-00063 от 11.08.2021г. [ Дата на публикуване: 11 август 2021 г., 13:46:31 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ VI-за кооперативно жилищно строителство в кв. 136 по плана на гр. Ямбол – Каргон по отношение на ПИ 87374.553.335.

Одобрен проект със заповед №ТУ/02-00060 от 29.07.2021г. [ Дата на публикуване: 30 юли 2021 г., 09:40:27 ]


Одобрени проекти за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ III-за ОП „Агрохимическо обслужване“ кв. 141 по плана на град Ямбол – Промишлена зона и Работен устройствен план /РУП/, изработен едновременно с проекта за изменение на действащия ПУП-ПРЗ, в обхват новопроектирани УПИ X-244, УПИ XI-246 и УПИ XII-60 в кв. 141 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

Одобрен проект със заповед №ТУ/02-00058 от 21.07.2021г. [ Дата на публикуване: 22 юли 2021 г., 11:25:18 ]


Одобрен проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I – 6931, „за увеселителен комплекс и хотел“, УПИ II – 6931, „за производствено – складова дейност и търговия“ и УПИ III – 6931, „за производствено – складова дейност и търговия“ в кв.152а по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, ПИ с идентификатори 87374.519.49, 87374.519.62 и 87374.519.59 по ККарта на гр. Ямбол

Одобрен проект със заповед №ТУ/02-00055 от 16.07.2021г. [ Дата на публикуване: 22 юли 2021 г., 10:48:51 ]


Одобрен проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ на УПИ IX-222 /нов УПИ IX - 4/, кв. 30 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район,ПИ с идентификатор 87374.528.4 по ККарта на гр. Ямбол

Одобрен проект със заповед №ТУ/02-00056 от 16.07.2021г. [ Дата на публикуване: 22 юли 2021 г., 10:45:20 ]


Oдобрен проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I-72 „за отдих, спорт и озеленяване“ в кв. 22а по плана на гр. Ямбол – жк. “Хале“, ПИ  с идентификатор 87374.546.72 по ККарта на гр. Ямбол

Одобрен проект със заповед №ТУ/02-00057 от 16.07.2021г. [ Дата на публикуване: 21 юли 2021 г., 15:35:21 ]


Одобрен проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за /УПИ/ V с отреждане „за производствено – складова дейност, търговия и услуги“ в кв.165 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, ПИ с идентификатор 87374.513.22 по ККарта на гр. Ямбол

Одобрен проект със заповед №ТУ/02-00054 от 16.07.2021г. [ Дата на публикуване: 21 юли 2021 г., 15:28:37 ]


Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ VІ с отреждане „За комплексно жилищно строителство и КОО” в кв.52 по плана на гр. Ямбол - кв. ”Каргон“

План застрояване одобрен със заповед №ТУ/02-00047 от 13.07.2021г. [ Дата на публикуване: 14 юли 2021 г., 15:30:19 ]

План регулация одобрен със заповед №ТУ/02-00047 от 13.07.2021г. [ Дата на публикуване: 14 юли 2021 г., 15:30:27 ]


07.07.2021 г. - КППИИ -ПУП одобрен със заповед №ТУ/02-00045/07.07.2021 г. - ПУП-ПЛАН - СХЕМА - КАН [ Размер на файла: 867.05kB ]

07.07.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0311/07.07.2021 г.- ЗАПОВЕД ЗА ПУП-ПР [ Размер на файла: 134.52kB ]

06.07.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0306/06.07.2021 г. - ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА СТРОЕЖ [ Размер на файла: 1.49MB ]

29.06.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0287/29.06.2021 г. - ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ [ Размер на файла: 380.92kB ]

28.06.2021 г. -ПУП-ПП одобрен със заповед №ТУ/02-00043/25.06.2021 г. - ПУП-ПП [ Размер на файла: 442.72kB ]

28.06.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0282/28.06.2021 г. [ Размер на файла: 182.06kB ]

23.06.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0278/23.06.2021 г. - ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА СТРОЕЖ [ Размер на файла: 519.58kB ]

22.06.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00041/21.06.2021 г. - ПУП-ПРЗ [ Размер на файла: 18.96MB ]

11.06.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0259/11.06.2021 г. [ Размер на файла: 184.09kB ]

09.06.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0254/09.06.2021 г. [ Размер на файла: 160.03kB ]

08.06.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0253/08.06.2021 г. [ Размер на файла: 180.72kB ]

07.06.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0252/07.06.2021 г. [ Размер на файла: 171.87kB ]

07.06.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00034/02.06.2021 г. - ПУП-ПРЗ [ Размер на файла: 1.68MB ]

07.06.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00035/02.06.2021 г. - ПУП-РУП [ Размер на файла: 317.62kB ]

07.06.2021 г. -ПУП-ПЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00033/02.06.2021 г. - ПУП-ПЗ [ Размер на файла: 4.21MB ]

04.06.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00038/04.06.2021 г. - ПУП-ПРЗ [ Размер на файла: 1.41MB ]

03.06.2021 г. -ПУП-ПП част от КПИИ одобрени с Решение на Общински съвет - Ямбол №XXIV-8 от 31.05.2021г. - ПУП-ПП

03.06.2021 г. -ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП одобрени с Решение на Общински съвет-Ямбол №XXIV-7 от 31.05.2021г. - Схеми и ПУП-ПП

02.06.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0245/02.06.2021 г. [ Размер на файла: 178.55kB ]

26.05.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0234/26.05.2021 г. [ Размер на файла: 267.57kB ]

19.05.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0230/19.05.2021 г. [ Размер на файла: 171.77kB ]

19.05.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0227/19.05.2021 г. [ Размер на файла: 179.85kB ]

11.05.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0216/11.05.2021 г. [ Размер на файла: 170.55kB ]

05.05.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0211/05.05.2021 г. [ Размер на файла: 179.83kB ]

05.05.2021 г. - Уведомително писмо № 09267 [ Размер на файла: 282.66kB ]

05.05.2021 г. - Уведомително писмо № 09265 [ Размер на файла: 261.35kB ]

29.04.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0202/27.04.2021 г. [ Размер на файла: 187.65kB ]

27.04.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0193/27.04.2021 г. [ Размер на файла: 191.97kB ]

26.04.2021 г. -ПУП-ПЗ И РУП одобрен със заповед №ТУ/02-00028/21.04.2021 г. - ПУП-ПЗ - РУП [ Размер на файла: 1.95MB ]

21.04.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00027/21.04.2021 г. - ПУП-ПЗ - РУП [ Размер на файла: 5.43MB ]

21.04.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00026/20.04.2021 г. - ПУП-ПРЗ [ Размер на файла: 11.78MB ]

21.04.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00025/20.04.2021 г. - ПУП-ПРЗ-2 [ Размер на файла: 3.37MB ]

20.04.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00024/19.04.2021 г. - ПУП-ПЗ [ Размер на файла: 6.71MB ] и ПУП-ПР [ Размер на файла: 2.85MB ]

20.04.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0179/20.04.2021 г. - ПУП-ПЗ [ Размер на файла: 6.71MB ] и ПУП-ПР [ Размер на файла: 2.85MB ]

16.04.2021 г.  - Обявление с рег. № О - 0172/16.04.2021 г. [ Размер на файла: 287.67kB ]

09.04.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0159/09.04.2021 г. [ Размер на файла: 215.34kB ]

07.04.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0154/07.04.2021 г. [ Размер на файла: 158.46kB ]

30.03.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0141/30.03.2021 г. [ Дата на публикуване: 30 март 2021 г., 14:44:23 ]

Обявление с рег. № О - 0135/29.03.2021 г. [ Дата на публикуване: 29 март 2021 г., 14:39:54 ]

Обявление с рег. № О - 0134/29.03.2021 г. [ Дата на публикуване: 29 март 2021 г., 14:39:11 ]

Обявление с рег. № О - 0110/10.03.2021 г. [ Дата на публикуване: 10 март 2021 г., 14:31:59 ]

Обявление с рег. № О - 0107/10.03.2021 г. - ПУП-ПП [ Дата на публикуване: 10 март 2021 г., 14:08:19 ]

Обявление с рег. № О - 0105/10.03.2021 г. [ Дата на публикуване: 10 март 2021 г., 14:08:05 ]

Обявление с рег.№ О-0087/25.02.2021 г. [ Дата на публикуване: 25 юли 2021 г., 13:51:26 ]

25.02.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0084/25.02.2021 г. [ Размер на файла: 585.79kB ]

24.02.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0083/24.02.2021 г. [ Размер на файла: 499.67kB ]

23.02.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0081/23.02.2021 г.

19.02.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0068/19.02.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ РС-033/18.02.2021 Г.

16.02.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0064/16.02.2021 г.

16.02.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0063/16.02.2021 г.

15.02.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0062/15.02.2021 г.

19.01.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0025/19.01.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ_ЗА_ИЗДАДЕНО_РАЗРЕШЕНИЕ_ЗА_СТРОЕЖ [ Размер на файла: 233.75kB ]

18.01.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0024/18.01.2021 г. [ Размер на файла: 617.92kB ]

13.01.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0017/13.01.2021 г. [ Размер на файла: 34.27kB ]

07.01.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0003/07.01.2021 г. [ Размер на файла: 237.46kB ]

04.01.2021 г. - ПРОТОКОЛ_203/29.12.2020г._по чл. 196_от_ЗУТ_Обявление_О_0001_04.01.2021г. [ Размер на файла: 839.99kB ]

29.03.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00019/25.03.2021 г. - ПУП-ПЗ [ Размер на файла: 1.53MB ] и ПУП-ПР [ Размер на файла: 1.71MB ]

23.03.2021 г. -ПУП-ПР одобрен със заповед №ТУ/02-00018/23.03.2021 г. - ПУП-ПР [ Размер на файла: 551.00kB ]

17.03.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00017/15.03.2021 г. - ПУП-ПЗ [ Размер на файла: 9.13MB ] и ПУП-ПР [ Размер на файла: 1.71MB ]

12.03.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00016/11.03.2021 г. - ПУП-ПРЗ [ Размер на файла: 2.13MB ]

26.02.2021 г. -ПУП-ПЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00015/26.02.2021 г. - ПУП-ПЗ [ Размер на файла: 1.68MB ]

23.02.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00013/23.02.2021 г. - ПУП-ПРЗ [ Размер на файла: 1.36MB ]

11.02.2021 г. -ПУП-ПП одобрен със заповед №ТУ/02-00008/01.02.2021 г. - ПУП-ПП [ Размер на файла: 1.46MB ]

10.02.2021 г. -ПУП-ПР Ж.К. Г. БЕНКОВСКИ - ОДОБРЕН С РЕШЕНИЕ _ XVIII-6_28_01_2021- ОС-ЯЛ - ПУП-ПР1 [ Размер на файла: 5.40MB ] и ПУП-ПР2 [ Размер на файла: 7.26MB ]

09.02.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00007/01.02.2021 г. - ПУП-ПЗ [ Размер на файла: 742.52kB ] и ПУП-ПР [ Размер на файла: 445.72kB ]

19.01.2021 г. -ПУП-ПРЗ и РУП одобрен със заповед№ТУ/02-00006/19.01.2021 г. - ПУП-ПРЗ [ Размер на файла: 7.50MB ] и ПУП-ПР И РУП [ Размер на файла: 885.84kB ]

19.01.2021 г.-ПУП-ПП_одобрен със заповед№ТУ/02-00005/15.01.2021г. - ПУП-ПП_ПЪТНА ВРЪЗКА [ Размер на файла: 2.36MB ],  ПУП-ПП_ПЪТНА ВРЪЗКА [ Размер на файла: 2.10MB ], ПУП-ПП_ВОД [ Размер на файла: 2.35MB ],   ПУП-ПП_ВОД [ Размер на файла: 2.36MB ]

04.01.2021 г.-ПУП-ПРЗодобрен със заповед№ТУ/02-00096/14.12.2020г.-ПУП-ПР [ Размер на файла: 12.62MB ]и  ПУП-ПЗ [ Размер на файла: 8.00MB ]


2020

21.12.2020г.-ПУП-ПРЗ одобрен със заповед№ТУ/02-00099/18.12.2020г.-ПУП-ПР [ Размер на файла: 965.38kB ]иПУП-ПЗ [ Размер на файла: 2.48MB ]  

15.12.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0471/15.12.2020 г. [ Размер на файла: 340.13kB ]

15.12.2020г.-ПУП-ПРЗодобрен със заповед№ТУ/02-00098/15.12.2020г.-ПУП-ПР [ Размер на файла: 314.28kB ]и ПУП-ПЗ [ Размер на файла: 1.57MB ]                                                 

15.12.2020 г. -  ПУП-РУП одобрен със заповед № ТУ/02-00097/15.12.2020 г. [ Размер на файла: 2.37MB ]

14.12.2020 г. -  ПУП-РУП одобрен със заповед № ТУ/02-00089/30.11.2020 г. [ Размер на файла: 1.12MB ]

11.12.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0467/11.12.2020 г. [ Размер на файла: 34.36kB ]

11.12.2020 г. -  ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00094/11.12.2020 г. [ Размер на файла: 691.72kB ]

11.12.2020 г. -  ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00093/11.12.2020 г. [ Размер на файла: 563.41kB ]

10.12.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0461/10.12.2020 г. [ Размер на файла: 560.63kB ]

09.12.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0460/09.12.2020 г. [ Размер на файла: 191.47kB ]

09.12.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0459/09.12.2020 г. [ Размер на файла: 244.32kB ]

09.12.2020 г.Обявление с рег.№ О-0458/09.12.2020 г. [ Размер на файла: 188.00kB ]

08.12.2020 г. -  ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00091/04.12.2020 г. [ Размер на файла: 651.25kB ]

07.12.2020 г. -  ПУП-РУП одобрен със заповед № ТУ/02-00090/02.12.2020 г. [ Размер на файла: 297.07kB ]

01.12.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0449/01.12.2020 г. [ Размер на файла: 65.07kB ]

01.12.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0448/01.12.2020 г. [ Размер на файла: 68.83kB ]

26.11.2020 г. - Заповед на Директора на ОД Земеделие гр. Ямбол за стопонската 2020/2021 г. [ Размер на файла: 1.16MB ]

16.11.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0433/16.11.2020 г. [ Размер на файла: 114.47kB ]

16.11.2020 г. - ПУП-ПУР-ПРЗ-РЕШЕНИЕ НА ОС-Я- XII-17-24.09.2020 г.

ПУП - ПР

ПУП - ПРЗ-ПУР

13.11.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0431/13.11.2020 г. [ Размер на файла: 106.14kB ]

11.11.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00088/11.11.2020 г.

ПУП - ПР

ПУП - ПЗ

11.11.2020 г. - ПУП-ПР одобрен със заповед № ТУ/02-00087/11.11.2020 г. [ Размер на файла: 293.18kB ]

11.11.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0428/11.11.2020 г. [ Размер на файла: 35.78kB ]

10.11.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0426/10.11.2020 г. [ Размер на файла: 41.58kB ]

10.11.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0426/10.11.2020 г. [ Размер на файла: 41.58kB ]

09.11.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0423/09.11.2020 г. [ Размер на файла: 118.34kB ]

09.11.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0425/09.11.2020 г. ПУП [ Размер на файла: 37.72kB ]

09.11.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0424/09.11.2020 г. ПУП [ Размер на файла: 33.40kB ]

09.11.2020 г. - ПУП-ПЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00085/06.11.2020 г. [ Размер на файла: 833.74kB ]

09.11.2020 г. - ПУП-ПЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00084/06.11.2020 г. [ Размер на файла: 1.00MB ]

09.11.2020 г. - ПУП-ПРЗ-МУЗЕЙ одобрен със заповед № ТУ/02-00083/06.11.2020 г.

06.11.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0421/06.11.2020 г. ПУП [ Размер на файла: 37.47kB ]

06.11.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0420/06.11.2020 г. ПУП [ Размер на файла: 37.09kB ]

06.11.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0419/06.11.2020 г. за изменение на ПУП [ Размер на файла: 192.12kB ]

05.11.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0418/05.11.2020 г. за изменение на ПУП [ Размер на файла: 189.99kB ]

29.10.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00079/28.10.2020 г. [ Размер на файла: 596.53kB ]

26.10.2020 г. -  ПУП-план схема газ за ПИ 87374.514.31 - Заповед №ТУ02-00068_15.09.2020 [ Размер на файла: 1.00MB ]

26.10.2020 г. - ПУП-ПР и ПУР - 3 одобрен със заповед № ТУ/02-00078/23.10.2020 г. [ Размер на файла: 740.71kB ]

26.10.2020 г. - ПУП-ПЗ - 2 одобрен със заповед № ТУ/02-00078/23.10.2020 г. [ Размер на файла: 756.34kB ]

26.10.2020 г. - ПУП-ПЗ - 1 одобрен със заповед № ТУ/02-00078/23.10.2020 г. [ Размер на файла: 0.98MB ]

20.10.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0397/20.10.2020 г. за ПУП [ Размер на файла: 178.62kB ]

14.10.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0393/14.10.2020 г. за ПУП [ Размер на файла: 190.42kB ]

14.10.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0392/14.10.2020 г. за ПУП [ Размер на файла: 179.74kB ]

12.10.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00074/12.10.2020 г.

ПУП-ПР ПЪРВА ЧАСТ - ЗА ИМОТИ 87374.532.141 , 87374.532.142 , 87374.532.143 И 87374.532.144 ПО КК

ПУП-ПР ВТОРА ЧАСТ - ЗА ИМОТИ 87374.532.141 , 87374.532.142 , 87374.532.143 И 87374.532.144 ПО КК

ПУП-ПЗ - ЗА ИМОТИ 87374.532.141 , 87374.532.142 , 87374.532.143 И 87374.532.144 ПО КК

12.10.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00075/12.10.2020 г. [ Размер на файла: 607.21kB ]

05.10.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0375/05.10.2020 г. [ Размер на файла: 188.46kB ]

05.10.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0374/05.10.2020 г. [ Размер на файла: 241.94kB ]

30.09.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0370/30.09.2020 г. [ Размер на файла: 750.72kB ]

29.09.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0369/29.09.2020 г. [ Размер на файла: 92.45kB ]

29.09.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0368/29.09.2020 г. [ Размер на файла: 190.81kB ]

28.09.2020 г. - Обявление относно изтегляне на дългосрочен заем за изпълнение на проекти от приоритет "Културна инфраструктура"

25.09.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0362/25.09.2020 г. [ Размер на файла: 1.03MB ]

25.09.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0360/25.09.2020 г. [ Размер на файла: 70.03kB ]

18.09.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0334/18.09.2020 г. [ Размер на файла: 71.03kB ]

16.09.2020 г. - ПУП-ПЗ и РУП одобрен със заповед № ТУ/02-00069/15.09.2020 г.

16.09.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00067/15.09.2020 г.

16.09.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00066/15.09.2020 г.

10.09.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0333/09.09.2020 г. [ Размер на файла: 86.75kB ]

01.09.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0323/01.09.2020 г. [ Размер на файла: 199.96kB ]

29.08.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0318/28.08.2020 г. [ Размер на файла: 326.75kB ]

26.08.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0317/26.08.2020 г. [ Размер на файла: 157.25kB ]

26.08.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0316/26.08.2020 г. [ Размер на файла: 119.32kB ]

25.08.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0314/25.08.2020 г. [ Размер на файла: 186.25kB ]

20.08.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0311/20.08.2020 г. [ Размер на файла: 150.13kB ]

20.08.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0310/20.08.2020 г. [ Размер на файла: 723.28kB ]

19.08.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0308/19.08.2020 г. [ Размер на файла: 84.24kB ]

10.08.2020 г. - ПУП-ПЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00057/07.08.2020 г. [ Размер на файла: 1.10MB ]

07.08.2020 г. - ПУП-ПР одобрен със заповед № ТУ/02-00056/07.08.2020 г. [ Размер на файла: 1.72MB ]

06.08.2020 г. - ПУП-РУП одобрен със заповед № ТУ/02-00055/06.08.2020 г. [ Размер на файла: 943.99kB ]

31.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0282/31.07.2020 г. [ Размер на файла: 78.99kB ]

31.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0280/31.07.2020 г. [ Размер на файла: 94.80kB ]

30.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0279/30.07.2020 г. [ Размер на файла: 81.61kB ]

30.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0278/30.07.2020 г. [ Размер на файла: 80.07kB ]

29.07.2020 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00050/ 29.07.2020 г. [ Размер на файла: 100.14kB ]

29.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0277/29.07.2020 г. [ Размер на файла: 79.42kB ]

29.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0274/29.07.2020 г. [ Размер на файла: 19.74kB ]

27.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0268/27.07.2020 г. [ Размер на файла: 90.59kB ]

23.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0263/23.07.2020 г. [ Размер на файла: 70.74kB ]

23.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0262/23.07.2020 г. [ Размер на файла: 85.09kB ]

22.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0261/22.07.2020 г. [ Размер на файла: 72.14kB ]

22.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0258/22.07.2020 г. [ Размер на файла: 81.38kB ]

14.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0246/14.07.2020 г. [ Размер на файла: 76.09kB ]

14.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0245/14.07.2020 г. [ Размер на файла: 118.97kB ]

14.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0244/14.07.2020 г. [ Размер на файла: 83.93kB ]

08.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0234/08.07.2020 г. [ Размер на файла: 89.60kB ]

08.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0233/08.07.2020 г. [ Размер на файла: 97.47kB ]

08.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0232/08.07.2020 г. [ Размер на файла: 94.19kB ]

06.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0229/06.07.2020 г. [ Размер на файла: 98.65kB ]

02.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0225/02.07.2020 г. [ Размер на файла: 72.63kB ]

01.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0219/01.07.2020 г. [ Размер на файла: 67.95kB ]

01.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0218/01.07.2020 г. [ Размер на файла: 113.72kB ]

26.06.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00048/26.06.2020 г. [ Размер на файла: 921.78kB ]

26.06.2020 г. - ПУП-ПРЗ и РУП одобрен със заповед № ТУ/02-00047/26.06.2020 г. [ Размер на файла: 2.36MB ]

26.06.2020 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00046/ 26.06.2020 г. [ Размер на файла: 2.66MB ]

25.06.2020 г. - ПУП-ПП одобрен със Заповед № ТУ/02-00045 / 25.06.2020 г. [ Размер на файла: 424.89kB ]

23.06.2020 г. - Обявление с рег. № О-0208/23.06.2020 г. [ Размер на файла: 79.44kB ]

12.06.2020 г. - Обявление с рег. № О-0201/12.06.2020 г. [ Размер на файла: 2.03MB ]

12.06.2020 г. - Обявление с рег. № О-0198/12.06.2020 г. [ Размер на файла: 78.12kB ]

12.06.2020 г. - Обявление с рег. № О-0197/12.06.2020 г. [ Размер на файла: 77.06kB ]

09.06.2020 г. - Обявление с рег. № О-0195/09.06.2020 г. [ Размер на файла: 95.58kB ]

05.06.2020 г. - Обявление с рег. № О-0193/05.06.2020 г. [ Размер на файла: 76.27kB ]

03.06.2020 г. - Обявление с рег. № О-0191/03.06.2020 г. [ Размер на файла: 434.30kB ]

01.06.2020 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00041/ 01.06.2020 г. [ Размер на файла: 1.18MB ]

28.05.2020 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00040/ 28.05.2020 г. [ Размер на файла: 1.19MB ]

26.05.2020 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00039/ 22.05.2020 г. [ Размер на файла: 0.98MB ]

26.05.2020 г. - Обявление с рег. № О-0181/26.05.2020 г. [ Размер на файла: 79.93kB ]

15.05.2020 г. - Обявление с рег. № О-0175/15.05.2020 г [ Размер на файла: 365.50kB ]  -  Придружаващи документи [ Размер на файла: 4.97MB ] - Приложение 1 [ Размер на файла: 52.81MB ] - Приложение 2 [ Размер на файла: 50.00MB ]

14.05.2020 г. - Обявление с рег. № О-0174/14.05.2020 г. [ Размер на файла: 97.89kB ]

14.05.2020 г. - Обявление с рег. № О-0173/14.05.2020 г. [ Размер на файла: 96.02kB ]

14.05.2020 г. - Обявление с рег. № О-0172/14.05.2020 г. [ Размер на файла: 93.85kB ]

30.04.2020 г. - Обявление с рег. № О-0157/30.04.2020 г. [ Размер на файла: 88.13kB ]

27.04.2020 г. - Обявление ПУП и ПП с рег. № О-0149/27.04.2020 г. [ Размер на файла: 69.82kB ]

27.04.2020 г. - Обявление с рег. № О-0148/27.04.2020 г. [ Размер на файла: 70.61kB ]

24.04.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00032 от 23.04.2020 г. - документ-1; [ Размер на файла: 533.40kB ] документ-2; [ Размер на файла: 226.05kB ]

16.04.2020 г. - ПУП - план - схема одобрена със заповед № ТУ/02-00031 от 15.04.2020 г. [ Размер на файла: 299.54kB ]

15.04.2020 г. - ПУП-ПРЗ и РУП одобрен със заповед № ТУ/02-00030/14.04.2020 г. - документ-1; [ Размер на файла: 802.94kB ] документ-2; [ Размер на файла: 400.57kB ] документ-3; [ Размер на файла: 294.64kB ]

14.04.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00028 от 13.04.2020 г. - документ-1; [ Размер на файла: 573.15kB ] документ-2; [ Размер на файла: 539.92kB ] документ-3; [ Размер на файла: 452.97kB ]

14.04.2020 г. -  ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00029 от 13.04.2020 г. - документ-1; [ Размер на файла: 394.03kB ] документ-2; [ Размер на файла: 279.29kB ]

13.04.2020 г. -  ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00027 от 13.04.2020 г. - документ-1; [ Размер на файла: 444.04kB ] документ-2; [ Размер на файла: 2.23MB ]

10.04.2020 г. - Обявление с рег.№ О–0138/10.04.2020 г. [ Размер на файла: 69.70kB ]

13.03.2020 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00023/ 12.03.2020 г. [ Размер на файла: 3.47MB ]

13.03.2020 г. - Обявление с рег. № О-0116/13.03.2020 г. [ Размер на файла: 77.05kB ]

13.03.2020 г. - Обявление с рег. № О-0115/13.03.2020 г. [ Размер на файла: 80.43kB ]

11.03.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00021 / 11.03.2020 г. [ Размер на файла: 1.25MB ]

11.03.2020 г. - Обявление с рег. № О-0109/11.03.2020 г. [ Размер на файла: 92.26kB ]

06.03.2020 г. - Обявление с рег. № О-0101/06.03.2020 г. [ Размер на файла: 78.66kB ]

05.03.2020 г. - Обявление с рег. № О-0099/05.03.2020 г. [ Размер на файла: 79.19kB ]

18.02.2020 г. - Обявление с рег. № О-0073/18.02.2020 г. [ Размер на файла: 85.59kB ]

07.02.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00018 / 07.02.2020 г. [ Размер на файла: 2.03MB ]

07.02.2020 г. - ПУП-ПР одобрен със Заповед № ТУ/02-00017 / 07.02.2020 г. [ Размер на файла: 901.88kB ]

07.02.2020 г. - ПУП-ПР одобрен със Заповед № ТУ/02-00016 / 07.02.2020 г. [ Размер на файла: 595.97kB ]

05.02.2020 г. - Обявление с рег. № О-0051/05.02.2020 г. [ Размер на файла: 79.97kB ]

03.02.2020 г. - Обявление с рег. № О-0046/03.02.2020 г. [ Размер на файла: 78.04kB ]

03.02.2020 г. - Обявление с рег. № О-0045/03.02.2020 г. [ Размер на файла: 79.17kB ]

31.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0040/31.01.2020 г. [ Размер на файла: 79.63kB ]

28.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0033/28.01.2020 г. [ Размер на файла: 80.55kB ]

24.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0026/24.01.2020 г. [ Размер на файла: 79.26kB ]

23.01.2020 г. - ПУП-ПРЗ и РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00008 / 23.01.2020 г. [ Размер на файла: 2.06MB ]

23.01.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00010 / 23.01.2020 г. [ Размер на файла: 576.61kB ]

21.01.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00005 / 20.01.2020 г. [ Размер на файла: 1.44MB ]

21.01.2020 г. - ПУП-ПП одобрен със Заповед № ТУ/02-00007 / 21.01.2020 г. [ Размер на файла: 1.15MB ]

20.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0020/20.01.2020 г. [ Размер на файла: 78.79kB ]

17.01.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00004 / 16.01.2020 г. [ Размер на файла: 895.89kB ]

14.01.2020 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00003/ 14.01.2020 г. [ Размер на файла: 1.50MB ]

14.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0013/14.01.2020 г. [ Размер на файла: 92.63kB ]

07.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0009/07.01.2020 г. [ Размер на файла: 77.99kB ]

07.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0008/07.01.2020 г. [ Размер на файла: 77.87kB ]


2019

06.01.2020 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00085/ 20.12.2019 г. [ Размер на файла: 3.20MB ]

06.01.2020 г. - ПУП-План схема за водоснабдяване одобрена със Заповед № ТУ/02-00083 / 19.12.2019 г. [ Размер на файла: 680.63kB ]

20.12.2019 г. - ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00084 / 20.12.2019 г. [ Размер на файла: 487.86kB ]

16.12.2019 г. - ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00082 / 16.12.2019 г. [ Размер на файла: 0.96MB ]

16.12.2019 г. - Обявление с рег. № О-0600/16.12.2019 г. [ Размер на файла: 79.43kB ]

12.12.2019 г. - ПУП-ПП одобрен със Заповед № ТУ/02-00080 / 11.12.2019 г. [ Размер на файла: 247.77kB ]

12.12.2019 г. - ПУП-ПП одобрен със Заповед № ТУ/02-00079 / 11.12.2019 г. [ Размер на файла: 369.98kB ]

09.12.2019 г. - Обявление с рег. № О-0592/09.12.2019 г. [ Размер на файла: 79.51kB ]

29.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0582/29.11.2019 г. [ Размер на файла: 79.72kB ]

26.11.2019 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00077 / 25.11.2019 г. [ Размер на файла: 790.39kB ]

25.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0562/18.11.2019 г. [ Размер на файла: 80.05kB ]

15.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0560/15.11.2019 г. [ Размер на файла: 78.19kB ]

15.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0559/15.11.2019 г. [ Размер на файла: 79.04kB ]

06.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0546/06.11.2019 г. [ Размер на файла: 69.99kB ]

06.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0544/06.11.2019 г. [ Размер на файла: 80.86kB ]

05.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0540/05.11.2019 г. [ Размер на файла: 281.13kB ]

04.11.2019 г. - ПУП-ПРЗ и РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00069/ 01.11.2019 г. [ Размер на файла: 5.73MB ]

01.11.2019 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00070/ 01.11.2019 г. [ Размер на файла: 1.07MB ]

30.10.2019 г. - ПУП-ПРЗ и РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00068/ 29.10.2019 г. [ Размер на файла: 5.53MB ]

29.10.2019 г. - ПУП-РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00067/ 28.10.2019 г. [ Размер на файла: 402.36kB ]

29.10.2019 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00066/ 28.10.2019 г. [ Размер на файла: 6.26MB ]

29.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0527/29.10.2019 г. [ Размер на файла: 81.42kB ]

24.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0526/24.10.2019 г. [ Размер на файла: 79.80kB ]

24.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0524/24.10.2019 г. [ Размер на файла: 78.52kB ]

23.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0521/23.10.2019 г. [ Размер на файла: 73.53kB ]

22.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0520/22.10.2019 г. [ Размер на файла: 79.82kB ]

21.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0514/21.10.2019 г. [ Размер на файла: 77.99kB ]

18.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0511/18.10.2019 г. [ Размер на файла: 79.45kB ]

17.10.2019 г. - ПУП-ПРЗ и РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00060 / 16.10.2019 г. [ Размер на файла: 662.31kB ]

14.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0501/14.10.2019 г. [ Размер на файла: 76.94kB ]

11.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0500/11.10.2019 г. [ Размер на файла: 69.96kB ]

10.10.2019 г. - ПУП-РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00056/ 10.10.2019г. [ Размер на файла: 302.23kB ]

09.10.2019 г. - ПУП и РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00055/ 09.10.2019г. [ Размер на файла: 908.40kB ]

09.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0495/09.10.2019 г. [ Размер на файла: 84.17kB ]

09.10.2019 г. - РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00053/ 09.10.2019 г. [ Размер на файла: 577.61kB ]

09.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0494/09.10.2019 г. [ Размер на файла: 79.47kB ]

04.10.2019 г. - Уведомление с рег. № 2801-18986/04.10.2019 г. [ Размер на файла: 58.33kB ]

Полезни връзки


Банери ➲