Общинска администрация Ямбол Република България

Процедури по издаване на разрешителни по Закона за водите


2024

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води един брой ТК в ПИ 87374.511.428 по КККР на гр. Ямбол, със заявена цел на водовземане - "водоснабдяване за други цели" [ Дата на публикуване: 17 май 2024 г., 16:42:36 ]

Съобщение за изменение на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Тунджа - "Изгрaждaне на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите" за обект "Корекция на река Тунджа в регулацията на град Ямбол", представляваща ПИ 87374.548.42 и ПИ 87374.542.230 [ Дата на публикуване: 30 април 2024 г., 16:48:14 ]

Съобщение за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Тунджа - "Поливна система на зелени площи по р. Тунджа в регулационните граници на град Ямбол", Община Ямбол, представляваща ПИ 87374.532.5 [ Дата на публикуване: 03 април 2024 г., 13:52:26 ]

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение два броя ТК в ПИ 87374.534.3 по КККР на гр. Ямбол, със заявена цел на водовземане - "водоснабдяване за други цели" [ Дата на публикуване: 29 февруари 2024 г., 17:10:53 ]

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 в ПИ 87374.517.13 по КККР на гр. Ямбол, със заявена цел на водовземане - "охлаждане на производствени мошини и съоръжения в процеса на работата им" [ Дата на публикуване: 15 февруари 2024 г., 16:38:43 ]

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 в ПИ 87374.513.33 по КККР на гр. Ямбол, със заявена цел на водовземане - водоснабдяване за други цели в "Предприятие за производство и складиране на мебели" [ Дата на публикуване: 24 януари 2024 г., 16:53:17 ]

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ШК-1 в ПИ 87374.511.491 по КККР на гр. Ямбол, със заявена цел на водовземане - водоснабдяване за други цели - "Зелени площи към административна сграда" [ Дата на публикуване: 24 януари 2024 г., 16:53:28 ]

2023

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 в ПИ 87374.510.250 по КККР на гр. Ямбол, със заявена цел на водовземане - водоснабдяване за други цели [ Дата на публикуване: 29 декември 2023 г., 16:25:17 ]

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 в ПИ 87374.511.494 по КККР на гр. Ямбол, със заявена цел на водовземане - водоснабдяване за други цели за обект "Предприятие за производство и складиране на мебели" [ Дата на публикуване: 22 декември 2023 г., 15:38:49 ]

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 в ПИ 87374.549.464 по КККР на гр. Ямбол, със заявена цел на водовземане - водоснабдяване за други цели за обект "Автомивка" [ Дата на публикуване: 03 август 2023 г., 17:26:02 ]

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК в ПИ 87374.16.137 по КККР на гр. Ямбол, със заявена цел на водовземане "Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури" [ Дата на публикуване: 13 юли 2023 г., 11:57:08 ]

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – един тръбен кладенец, разположени на територията на ПИ с идентификатор 87374.15.694, местност «Ормана» по КККР на град Ямбол, с цел на водовземането – водоснабдяване за други цели [ Дата на публикуване: 20 юни 2023 г., 14:42:48 ]

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 в ПИ 87374.548.78 по КККР на гр. Ямбол, със заявена цел на водовземане "Автомивка" [ Дата на публикуване: 15 юни 2023 г., 17:17:58 ]

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 в ПИ 87374.544.37 по КККР на гр. Ямбол, със заявена цел на водовземане "Автомивка" [ Дата на публикуване: 07 април 2023 г., 12:38:44 ]

Съобщение за публично обявяване на изменение на Разрешително № 31591433/17,05,21г. за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоражения в ПИ 87374.516.81 по ККР на град Ямбол [ Дата на публикуване: 19 януари 2023 г., 12:40:18 ]

Съобщение за публично обявяване на изменение на издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, "Консервно предприятие" в ПИ 87374.513.4 по ККР на град Ямбол [ Дата на публикуване: 10 януари 2023 г., 11:10:07 ]

2022

Съобщение за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Тунджа - "Изгрaждaне на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите", представляваща ПИ 87374.548.42 и ПИ 87374.542.230 [ Дата на публикуване: 21 декември 2022 г., 10:20:34 ]

Съобщение за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения в ПИ 87374.32.961 по КККР на гр. Ямбол, със заявена цел на водовземане "Автомивка" [ Дата на публикуване: 19 декември 2022 г., 17:03:45 ]

Съобщение за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения в ПИ 87374.511.437 по КККР на гр. Ямбол, със заявена цел на водовземане "промишлено водоснабдяване", "Производствена площадка" [ Дата на публикуване: 08 декември 2022 г., 17:14:02 ]

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения - два тръбени кладенеца в ПИ 87374.515.143 по КККР на гр. Ямбол, със заявена цел на водовземане "промишлено водоснабдяване", "Фабрика за текстилно багрене и апретура [ Дата на публикуване: 10 октомври 2022 г., 16:48:43 ]

Заустване на пречистените отпадъчни води след ГПСОВ - река Тунджа, представляваща ПИ и идент. 87374.38.238 [ Дата на публикуване: 17 юни 2022 г., 16:13:12 ]

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане на подземни води от един тръбен кладенец в ПИ 87374.518.171 по КККР на гр. Ямбол, със заявена цел на водовземане "водоснабдяване за други цели" [ Дата на публикуване: 24 март 2022 г., 17:13:29 ]

2021

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане на подземни води [ Размер на файла: 1.43MB ]

Обявление относно изменение на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 31530387/16.05.14г. [ Размер на файла: 896.49kB ]

Обявление с рег. № О-0369 от 04.08.2021 относно Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им в ПИ с идентификатор 87374.511.477 [ Дата на публикуване: 04 август 2021 г., 16:49:36 ]

ПУ – 09 – 25/30.11.2020г. – Проект за санитарно охранителна зона около петнадесет броя тръбни кладенци и един шахтов кладенец от водовземния участък на ПС „Кабиле“ за водоснабдяване на град Ямбол и селата Кабиле, Завой и Дражево, Община Тунджа, при „В и К“ ЕООд, град Ямбол [ Размер на файла: 53.99kB ]

Обявление с рег. № О-0112 от 11.03.2021 относно Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение с цел водоснабдяване за други цели в ПИ с идентификатор 87374.516.81 [ Размер на файла: 1.66MB ]

ПУ – 09 – 24/11.11.2020г. – Проект за санитарно охранителна зона около двадесет и девет броя тръбни кладенци от водовземния участък на ПС „Ормана“ за водоснабдяване на град Ямбол и селата Веселиново, Кукорево и Стара река, Община Тунджа, при „В и К“ ЕООд, град Ямбол [ Размер на файла: 54.30kB ]

 

2020 

Обявление с рег. № О-0394 от 15.10.2020разрешително за ползване на повърхностен воден обект „Изтраждане на нови системи и съоръжения за хидротехничиски пристанищни съоръжения“ – монтиране на три броя кейови съоръжения в бетонираното корито на р. Тунджа. [ Размер на файла: 256.87kB ]

Обявление с рег. № О-0406 от 22.10.2020 относно изменение на разрешително № 31591206/21.10.18г. Водовземане от подземни води [ Размер на файла: 189.21kB ]

Обявление с рег. № О-0394 от 15.10.2020 [ Размер на файла: 711.29kB ]

Обявление с рег. № О-0365 от 28.09.2020 [ Размер на файла: 74.81kB ]

Обявление с рег. № О-0346 от 18.09.2020 [ Размер на файла: 188.56kB ]

Обявление с рег. № О-0345 от 18.09.2020 [ Размер на файла: 64.22kB ]

Обявление с рег. № О-0330 от 09.09.2020 относно ползване на повърхностен воден обект. [ Размер на файла: 236.58kB ]

Обявление с рег. № О-0328 от 04.09.2020 относно Водовземане от подземни води. [ Размер на файла: 85.17kB ]

Обявление с рег. № О-0252 от 21.07.2020 относно Водовземане от подземни води. [ Размер на файла: 84.51kB ]

Обявление с рег. № О-0202 от 12.06.2020 относно Водовземане от подземни води, 3 бр. тръбни кладенци. [ Размер на файла: 2.25MB ]/p>

Обявление с рег. № О-0076 от 19.02.2020 относно Водовземане от подземни води в имот с Идентификатор 87374,515,19 [ Размер на файла: 4.93MB ]

Обявление с рег. № О-0515 от 21.10.2019 относно Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение с цел поливане на зелени тревни площи (други цели) в имот с Идентификатор 87374,516,81, от землището на гр. Ямбол. [ Размер на файла: 236.14kB ]

Обявление с рег. № О-0049 от 18.02.2019 относно Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение с цел водоснабдяване на обект за дестилация спиртни напитки. [ Размер на файла: 54.72kB ]

Съобщение за публично обявяване съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите - О-0383 от 28.09.2018г. [ Размер на файла: 92.67kB ]

Съобщение за публично обявяване за водовземане от р. Тунджа. [ Размер на файла: 145.16kB ]

Съобщение за публично обявяване за водовземане ПИ с идент. 87374.515.19 по КК на гр. Ямбол. [ Размер на файла: 124.57kB ]

Съобщение за публично обявяване за свинекомплекс "Свинеграда" [ Размер на файла: 776.43kB ]

Полезни връзки


Банери ➲