Общинска администрация Ямбол Република България

Регионална библиотека „Г. Раковски” - Ямбол води началото си от 1862 г., когато е основано ямболското читалище „Съгласие”. Библиотеката заема трайно място в културния живот на град Ямбол почти век и половина.

През 1953 г. библиотеката е обявена за околийска методична библиотека, а през месец април 1959 г. се превръща в самостоятелен културен институт.

През 1964 г. в библиотеката е въведена нова форма на обслужване - свободен достъп на читателите до основните фондове, генерално обработен фонд и систематично азбучно подреждане.

През 1978 г. библиотеката напуска сградата на читалище „Съгласие” и се премества в самостоятелна триетажна сграда с подземни книгохранилища. Обособяват  се самостоятелни нови отдели - отдел „Изкуство”, „Музикален отдел”, увеличава се щатния състав на библиотеката.

На своята 25-годишнина през 1984 г. Окръжна библиотека - Ямбол получава името „Георги Раковски”.

От 1 юли 2006 г. библиотеката е преобразувана в Регионална библиотека „Г. Раковски”

Регионална библиотека „Г. Раковски” е централна общодостъпна и универсална научна библиотека с национална отговорност на територията на Ямболския регион. Тя е основно книгохранилище на региона с фонд от 270 000 библиотечни материали, архив на краеведската литература и местен печат. Библиотеката е център за комплексно библиотечно обслужване и на международната и междубиблиотечна заемна служба за региона, на справочно-библиографската и информационната дейност и на библиографията за родния край, както и регионален център по библиотечно дело. 

Библиотеката участва в научноизследователската работа в областта на библиотекознанието, библиографията и краезнанието, в социологически проучвания на читателите и техните интереси. Тя изработва, публикува и разпространява препоръчителни библиографии, краеведски и информационни издания, популяризира с разнообразни форми и методи книжните фондове, които притежава.

Библиотеката има универсален профил на комплектуване. Притежава богат справочно-библиографски и краеведски фонд.

Библиотеката е сред първите регионални библиотеки в страната, които работят целенасочено по автоматизацията на основните библиотечно-библиографски процеси от началото на 90-те години. С материалната подкрепа на фондация „Отворено общество” са реализирани три етапа от цялостен проект за автоматизация на основните работни места, които са свързани в мрежа.

На 31 октомври 2002 г. библиотеката открива компютърен информационен център с 4 компютъра. Средствата са осигурени от успешно защитен проект пред Американския корпус на мира през пролетта на 2002 г.

През 2008 г. библиотеката получава финансова подкрепа от Министерство на културата, с които са закупени 15 компютъра, ксерокс, документален скенер и сървър, а чрез успешната реализация на проект „Глобални библиотеки”, от 2010 г. до днес библиотеката представя на своите читатели високоскоростен интернет и множество информационни и библиографски услуги.

През 2009 г. Регионална библиотека „Г. Раковски” е удостоена от Общински съвет – Ямбол с наградата

„Ради Ив. Колесов” - златен.

Адрес: 8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” 1

Телефони:

Директор: (046)  66 34 20

Заемна за възрастни: (046) 66 34 22

Читалня и Справочен отдел: (046) 66 34 01

Детски отдел и каса: (046) 66 34 06

Обработка: (046) 66 34 07

Е-mail: 

Web: http://www.libyambol.org          

Работно време с читатели (от понеделник до петък):

08:30 ч. - 18:00 ч. (без прекъсване)

Полезни връзки


Банери ➲