Общинска администрация Ямбол Република България

Социални дейности


РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

Социални услуги, които се предоставят в общността:

Наименование Дейност Адрес Капацитет
1. Социални услуги в домашна среда:      
1.1. Механизъм лична помощ „Личната помощ“ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения.  ул. „Г.С.Раковски" № 7         
тел. 046/681403
1.2. Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол  Подкрепа в дома си на възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства и лица под карантина - Компонент 3 ул. „Г.С.Раковски" № 7  
тел. 046/681404
1.3. Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол  Патронажната грижа представлява индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда - Компонент 4 ул. „Г.С.Раковски" № 7 100
тел. 046/681403
1.4. Домашен социален патронаж Мобилна услуга за подпомагане на стари хора и лица с увреждания в дейности от всекидневния им живот чрез предоставяне на модулни пакети от услуги  ул. „Д-р Д. Дончев" № 12 210
тел. 046/669210
2. Дневен център за деца и младежи с увреждания /находящ се в КСУДВ - Ямбол/ Консултиране и безплатни целодневни, полудневни и почасови услуги – рехабилитация, психотерапия, арт-терапия, логопедични занимания, музикотерапия. Работа със семейства, в които се отглеждат  деца с увреждания ул. „Търговска" № 120 30
тел. 046/681081
3. Център за социална рехабилитация и интеграция /находящ се в КСУДВ - Ямбол/ Предоставяне на медицинска и социална рехабилитация; консултации – социални, правни, здравни,
психологически; трудотерапия; умения за самостоятелност
ул. „Търговска" № 120 41
тел. 046/681088
4. Център за обществена подкрепа/находящ се в КСУДВ - Ямбол/ Социално консултиране на деца и семейства, психологическо консултиране на деца, педагогическа помощ и консултации; ресурсно подпомагане на деца с увреждания; деинституционализация и реинтеграция; семейно консултиране и подкрепа ул. „Търговска" № 120 50
тел. 046/622056
Социални услуги от резидентен тип:
Наименование Дейност Адрес Капацитет
5. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /находящ се в КСУДВ - Ямбол/ Осигуряване на дългосрочна грижа в среда, близка до семейната; изграждане на умения за самостоятелен живот; осигуряване на здравни и образователни услуги ул. „Търговска" № 120 12
тел. 046/681089
6. Център за настаняване от семеен тип за деца  с увреждания Осигуряване на дългосрочна
грижа в среда, близка до семейната
к-с  „Зорница" № 20 14
тел. 089 227 4115
7. Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания ул. „Ямболска Комуна" № 70 14
тел. 089 227 4115
8. Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания ул. „Ямболска Комуна" № 72 14
тел. 089 227 4115
9. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост Осигуряване на дългосрочна грижа в среда, близка до семейната ул. „Вит" № 81 8
тел. 089 227 4115
Проекти със социална насоченост:
Наименование Дейност Адрес Капацитет
1. Приемна грижа Проект „Приеми ме 2015“,  по който Община Ямбол е партньор и предоставя услугата „Приемна грижа“ - Кандидати за приемни родители и приемни семейства, семейства на близки и роднини; деца в общността, в риск от изоставяне и техните семейства, деца настанени в специализирани институции ул. „Търговска" № 120  
тел. 046/681405
2. Топъл обяд Проект „Топъл обяд в община Ямбол в условията на пандемията от COVID-19" - лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
- лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност, които нямат близки, за да им окажат подкрепа;
- лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
 
3. Общностен център - Ямбол Предоставяне на интегрирани социални услуги на деца и семейства в риск по Проект: BG05М9ОP001-2.004
„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд
ж.к. „Георги Бенковски" № 400  
тел. 089 337 3583
Специализирани институции за предоставяне на социални услуги :
Наименование Дейност Адрес Капацитет
 Дом за стари хора Осигуряване на среда максимално близка до семейната за задоволяване на потребностите на настанените лица ул. „Д-р Д. Дончев" № 12  202
тел. 046/669210

15.12.2020 - Обявление и заявление за набиране на персонал за изпълнение на дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ямбол”

23.11.2020 - ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЯМБОЛ - НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДОМАШЕН САНИТАР" В ОБЩИНА ЯМБОЛ

Полезни връзки


Банери ➲