Общинска администрация Ямбол Република България

Социални дейности


Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в Община Ямбол


Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Ямбол
Социални услуги, които се предоставят в общността:
Наименование Дейност Адрес Капацитет
1. Социални услуги в домашна среда:    
1.1. Механизъм лична помощ „Личната помощ“ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения.  ул. „Г.С.Раковски" № 7         
тел. 046/681404
1.2. Асистентска подкрепа По своята същност социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
комуникация. Социалната услуга се предоставя за: лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
ул. „Г.С.Раковски" № 7 174
тел. 046/681403
1.3. Грижа в дома в община Ямбол  Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. ул. „Г.С.Раковски" № 7 264
тел. 046/681402                                    046/681404                    046/681405
1.4. Домашен социален патронаж Мобилна услуга за подпомагане на стари хора и лица с увреждания в дейности от всекидневния им живот чрез предоставяне на модулни пакети от услуги.  ул. „Д-р Д. Дончев" № 12 210
тел. 046/669210
2. Дневен център за деца и младежи с увреждания /находящ се в КСУДВ - Ямбол/ Консултиране и безплатни целодневни, полудневни и почасови услуги – рехабилитация, психотерапия, арт-терапия, логопедични занимания, музикотерапия. Работа със семейства, в които се отглеждат  деца с увреждания. ул. „Търговска" № 120 30
тел. 046/681081
3. Център за социална рехабилитация и интеграция /находящ се в КСУДВ - Ямбол/ Предоставяне на медицинска и социална рехабилитация; консултации – социални, правни, здравни,
психологически; трудотерапия; умения за самостоятелност.
ул. „Търговска" № 120 41
тел. 046/681088
4. Център за обществена подкрепа/находящ се в КСУДВ - Ямбол/ Социално консултиране на деца и семейства, психологическо консултиране на деца, педагогическа помощ и консултации; ресурсно подпомагане на деца с увреждания; деинституционализация и реинтеграция; семейно консултиране и подкрепа. ул. „Търговска" № 120 50
тел. 046/622056
Социални услуги за резидентна грижа:
Наименование Дейност Адрес Капацитет
5. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /находящ се в КСУДВ - Ямбол/ Осигуряване на дългосрочна грижа в среда, близка до семейната; изграждане на умения за самостоятелен живот; осигуряване на здравни и образователни услуги. ул. „Търговска" № 120 12
тел. 046/681089
6. Център за настаняване от семеен тип за деца  с увреждания Осигуряване на дългосрочна
грижа в среда, близка до семейната.
к-с  „Зорница" № 20 14
тел. 089 227 4112
7. Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания ул. „Ямболска Комуна" № 70 14
тел. 089 227 4112
8. Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания ул. „Ямболска Комуна" № 72 14
тел. 089 227 4112
9. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост Осигуряване на дългосрочна грижа в среда, близка до семейната. ул. „Вит" № 81 8
тел. 089 227 4112
10. Кризисен център - Ямбол В социалната услуга "Кризисен център" се предоставят комплекс от
социални услуги за деца и лица, пострадали от насилие, трафик
или друга форма на експлоатация. Дейностите са насочени
към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на
ежедневните потребности и правно консултиране на
потребителите или социално-психологическа помощ, когато се
налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за
кризисна интервенция.
тел. 0895599598 12
Проекти със социална насоченост:
Наименование Дейност Адрес Капацитет
1. Приемна грижа Проект „Приеми ме 2015“,  по който Община Ямбол е партньор и предоставя услугата „Приемна грижа“ - Кандидати за приемни родители и приемни семейства, семейства на близки и роднини; деца в общността, в риск от изоставяне и техните семейства, деца настанени в специализирани институции ул. „Търговска" № 120  
тел. 046/681405
2. Проект "Топъл обяд в Община Ямбол" Осигуряване на топъл обяд на следните целеви групи: лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; скитащи и бездомни лица; лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците. ул. „Г.С.Раковски" № 7          тел. 046/669210                      700
3. Проект "Бъдеще за децата в Община Ямбол" Предоставяне на социални услуги на деца и семейства в риск по Проект: Проект BG05SFPR002-2.003-0147-C01 „Бъдеще за децата в Община Ямбол“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,приоритет 2 "„Социално включване и равни възможности“ ж.к. „Георги Бенковски" № 400  
тел. 0893373583
Специализирани институции за предоставяне на социални услуги :
Наименование Дейност Адрес Капацитет
 Дом за стари хора Осигуряване на среда максимално близка до семейната за задоволяване на потребностите на настанените лица ул. „Д-р Д. Дончев" № 12  202
тел. 046/669210

15.12.2020 - Обявление и заявление за набиране на персонал за изпълнение на дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ямбол”

23.11.2020 - ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЯМБОЛ - НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДОМАШЕН САНИТАР" В ОБЩИНА ЯМБОЛ

Полезни връзки


Банери ➲