Общинска администрация Ямбол Република България

strategia-putna-infrastruktura

Стратегия за възстановяване и развитие на пътната инфраструктура на община Ямбол 2010 – 2013 година

І. ОБЩА ЧАСТ

На територията на община Ямбол има изградена и функционираща 160 км улична пътна мрежа, от която 48 км е с асфалтово покритие, 39км с асфалтово покритие върху основа от паважна настилка и 73 км улици с паважна настилка.

През периода 1990 – 2007 г. са извършвани най-вече текущи и частично - основни ремонти по уличната мрежа. Това не е било следствие от целенасочени и предварително планирани действия, а по-скоро инцидентни решения. Подобен подход е неправилен и неработещ в полза на гражданите. Поради това през последните две години бяха предприети мерки за промяна в начина на действие относно възстановяването на пътната инфраструктура. Част от тези мерки е и настоящата стратегия.

Нейната цел е изграждане на реална представа за истинското състояние на улиците в града и мерките, които трябва да се предприемат за подобряване на техните характеристики. На тази база са въведени приоритетност и етапност при възстановяване както на уличната мрежа, така и на тротоарите и зелените площи по тях. Това е направено въз основа на критерии, включващи значението, местоположението, времето и дейностите, които следва да бъдат извършени по отделените обекти. Търсеният ефект е решение на всеки конкретен проблем за по-дълъг период от време, като по този начин се върви към всеобхватност в рехабилитацията на цялата пътна мрежа на територията на общината. Въвеждането на този подход е наложително, имайки предвид ограничения финансов ресурс на общината и необходимостта от неговото оптимално използване, което е невъзможно без предварително планиране и стратегия. Възстановените улици трябва да бъдат годни за последстваща експлоатация в рамките на поне 4-5 години, без да се налага нови сериозни ремонти. Така в рамките на 10 години може да се очаква, че по-голямата част от уличната мрежа ще бъде ремонтирана и състоянието й ще позволява нормално и безопасно движение.

ІІ.ФУНКЦИОНАЛНО ДЕЛЕНИЕ

Според своето функционално предназначение уличната мрежа се дели на два вида – първостепенна и второстепенна.

Към първостепенната улична мрежа спадат улиците от първи, втори, трети и четвърти клас. Тези улици са носители на градския транспорт – автобусен, таксиметров и автомобилен.

Уличната мрежа на гр. Ямбол не съдържа улици първи клас.

Втори клас са главните улици, които осигуряват транспортното обслужване на урбанизираните територии, както и техните връзки с улиците от по-висок клас. В гр. Ямбол те са най-високият клас улици, като общата им дължина е 48 км.

Втори клас са улиците "Димитър Благоев", "Янко Сакъзов", "Генерал Заимов", "Граф Игнатиев", "Крайречен булевард" и "Чарганско шосе", които са в сравнително добро състояние към момента.

Трети клас улици са районни артерии, които осигуряват транспортните връзки между отделните територии до улиците по-висок клас.

Четвърти клас улици са главните улици, които осигуряват транспортното обслужване на урбанизираните територии, както и техните връзки с улиците от по-висок клас.

Второстепенната улична мрежа включва събирателните и обслужващи улици V и VІ клас, включително и тези в жилищните комплекси. Общата й дължина е 112 км.

ІІІ. СЪСТОЯНИЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА

Срокът на годност на асфалта по улиците на града отдавна е изтекъл. Технологично той е 7-10 години, след което трябва да се прави рехабилитация. По част от третокласната и четвъртокласната улична мрежа е полагано тънкослойно асфалтобетоново покритие върху съществуващите паважни настилки, което е вече амортизирано, с множество пукнатини и дупки. В Ямбол през последните 20 години, с малки изключения, не са извършвани основни ремонти. От изграждането им до днес пътните настилки в жилищните комплекси не са рехабилитирани. Поради това с всяка изминала година пораженията по асфалтовото покритие стават все повече и по-големи. В същото време средствата отделяни от общинския бюджет са само за изкърпване на главната улична мрежа и най-нарушените улици в жилищни комплекси, без цялостна визия за решаване на този проблем.

В съответствие с приоритетността на проблема, през 2008 и 2009 г. бяха изразходвани значителни средства за възстановяване на пътни настилки.

В рамките на града е направена рехабилитация на 8 улици в Първи жилищен район, на улиците "Д. Благоев", "Янко Сакъзов", "Ген. Вл. Заимов" и "Граф Игнатиев"

В периода от 2008 г. до сега са изградени 5 улици в жилищните комплекси "В.Левски" и "Възраждане" и обслужващ път и паркинги за завод "Язаки" и "Миролио" в рамките на Промишлена зона.

През 2008 г. се реализира изграждане на ВиК мрежа по ул. "Индже войвода" и прилежащите и улици от западна страна, като по тях се поднови основата на пътната настилка и се положи асфалтово покритие. Това са улиците "Люлин", "Иван Рилски", "Варна", "Плиска", "Генерал Ковачев" и "Козлодуй".

Година Текущ ремонт на улици Основен ремонт и изграждане на улици Общо:
2001 88 443 628 000 716 443
2002 178 569 617 000 795 569
2003 162 591 172 831 335 422
2004 151 615 171 488 323 103
2005 376 464 673 843 1 050 307
2006 409 204 1 010 217 1 419 421
2007 445 594 941 354 1 386 948
2008 287 379 6 572 367 6 859 746
2009 356 189 1 641 480 1 997 669

ІV. КРИТЕРИИ

Основните критерии, по които се определя приоритетността на ремонтните дейности са следните:

 • улици с интензивен обществен транспорт;
 • улици с най-голяма интензивност на автомобилния транспорт;
 • улици най-сериозно пострадали от последния зимен период;
 • главни вътрешно квартални транспортни артерии;
 • тротоари с най-голям пешеходен поток;
 • зелени площи в тротоарите по най-използваните пешеходни зони.

С предимство са тези улици и участъци, за които важат едновременно два или повече от посочените критерии.

V. ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ

За оптимално обхващане на компрометираните участъци от уличната мрежа в зависимост от спецификите им се използва съчетание от няколко вида дейности както следва:

- основен ремонт – след изготвен и одобрен проект се извършва цялостен ремонт на пътната настилка и тротоарите, евентуално подмяна или ремонт на уличното осветление и ВиК мрежата ( ако е амортизирала );

 • текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт. Разкъртване на износен асфалтобетонов пласт положен върху паважна настилка, като слегналите участъци от паважната настилка се пренареди;
 • частичен ремонт – изкърпване на единични дупки по улици в сравнително добро общо състояние
 • пренареждане на паважна настилка
 • подмяна на тротоарни настилки
 • пренареждане на бордюри
 • оформяне на зелени площи

Поради ограничения финансов ресурс за основни ремонти, е възприето решение за рехабилитация на големи площи от дадена улица, която макар и да не е обхваната цялата е все пак по-добър вариант от локалното кърпене на дупките.

VІ. РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА

С оглед изготвянето на стратегията е направен обстоен преглед на всички улици и са набелязани мерки за мащабното им ремонтиране с цел подобряване експлоатационните им качества. Самата стратегия обхваща периода 2010 - 2013 г. Дейностите са разделени на две части – основни ремонти на улици и текущ ремонт на участъци от уличната мрежа.

В разчета за реконструкция и рехабилитация /основен ремонт/ на уличната мрежа през 2010 г. са включени улици в жилищните комплекси "Граф Игнатиев", "Златен рог", "Хале" и "Диана", изграждане на паркинги до "Исторически музей" и "Френския център", улицата между ул."Дружба" в к-с "Златен рог" и ГПЧЕ "Васил Карагьозов", улицата между улици "Ст. Караджа" и "Хан Кубрат" успоредна на ул."Г.С.Раковски" и улица "Цар Самуил" (зад магазин Андижан) в Централна градска част.

Текущите ремонти през 2010 г. ще бъдат извършени на три етапа:

Първи етап - обхваща улиците "Преслав", "Централна улица в жил. к-с "Бенковски", улица "Дружба", ул. "Крайречен булевард", обходна улица в жил. к-с "Зл. Рог І", улиците "Бузлуджа", "Георги Дражев","Русе" и улица "Гарабчи войвода".

Втори етап - предвижда разкъртването на износения асфалтобетонов пласт, положен върху паважна настилка по улиците "Индже войвода", част от улица "Атанас Кратунов", моста за квартал "Каргон", улица "Оборище" и "Доктор Кръстев", като се отремонтира паважната настилка, с което ще се подобри чувствително удобството за движение. Ще се извършат текущи ремонти и на обслужващите улици пред жилищните блокове в комплексите и кварталите, заедно с прилежащите паркинги към тях Такива са участъци от улиците "Любен Каравелов", обслужващите улици в комплексите "Зл. рог", "Диана", "Хале", "Зорница", "Г. Бенковски", "Гр. Игнатиев", ул. "Крали Марко", ул. "Руен", ул."Битоля" и ул. "Галац". Ще се изградят недовършените тротоари по улиците "Д. Благоев", "Ген. Заимов" и "Гр. Игнатиев". Ще се отремонтират тротоарите по улиците "Търговска", "Цар Иван Александър", "Георги Дражев", "Цар Освободител" и "Преслав".

Трети етап – предвижда ремонтни работи по паважните настилки на улиците "П. Хитов", "М. Вълев, "Я. Сакъзов", "Драма", "Гоце Делчев", "Тракия", "Елена Янкова" и "Пети Януари".Ще се отремонтират и пропадналите плочи по улица "Раковска".

VІІ. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Поради спецификата си на град - община, Ямбол не може да кандидатства за целево финансиране на улична и пътна инфраструктура по оперативните програми на ЕС. Ето защо се търсят възможности за включване на такива обекти като част от проекти, по които общината е допустима.

Проекти, с които Община Ямбол ще кандидатства по различни програми за финансиране:

1. ул. "Ал. Стамболийски" – цялостно възстановяване на пътното платно и тротоарите с обща дължина 361м.

2. ул. "Страхил" – цялостно възстановяване на пътното платно и тротоарите с обща дължина 355 м.

Улиците ще се изграждат като част от "Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол.

Към проекта е включено и изграждането на пешеходна зона по улица "Александър Стамболийски", както и цялостно пренареждане на паважната настилка на площад "Георги Дражев".

Общата стойност на проекта за улиците възлиза на 944 874.22 лева с ДДС.

3. Благоустрояване на общински терен – паркинг на улица "Браила" до Френския център с 48 броя паркоместа. – по проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол по ОПРР към МРРБ.

VІІI. ДЕЙНОСТИ СЛЕД 2010 Г.

Настоящата стратегия обхваща периода до 2013 г. В списъка с обекти за следващите 3 години по първоначален план са включени 30 улици или части от тях. Той ще бъде допълван и коригиран съобразно състоянието на уличната мрежа при започване на ремонтните дейности за съответната година

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Списък на обектите, включени в стратегията за възстановяване на пътната инфраструктура за периода 2010 – 2013 година

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ СРОК ИЗПЪЛНЕНО
ПЪРВИ ЕТАП
улици "Бузлуджа" и " "Г. Дражев" текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт. Март - Април 2010 692.42 м²
Обходна улица к-с "Зл.рог" текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт. Март - Април 2010 1686.79 м²
Централна улица к-с "Г. Бенковски" текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт. Март - Април 2010 720 м²
улица "Преслав" текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт. Март - Април 2010 1218.19 м²
улица "Дружба" текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт. Март - Април 2010 320.54 м²
крайречен булевард до улица "Търговска" текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт. Март - Април 2010 317.41 м²
ул."Гарабчи войвода" и "Русе" до Биков мост текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт. Март - Април 2010 247.25 м²
улици "Индже войвода" и "Ат. Кратунов" Разкъртване на износен асфалтобетонов пласт положен върху паважна настилка, като слегналите участъци от паважната настилка се пренареди Март - Април 2010 286 м3
ул."Ж. Андреев" от Битов комбинат до Керханите частичен ремонт – изкърпване на единични дупки по улици в сравнително добро общо състояние Март - Април 2010 169.19 м²
улица "Руен" текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт. Март - Април 2010 688.07 м²
ВТОРИ ЕТАП
улица "Търговска" от "Граф Игнатиев" до Стара автогара северно платно текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт. Юни - Юли 2010
улица "Л. Каравелов" от "Милин камък" до бл.3 на к-с "Диана" текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт. Юни - Юли 2010
улица "Крали Марко" текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт. Юни - Юли 2010
вътрешно квартални улици пред блокове 1,2,3,4,5,9,12,16,17 и 23 в к-с "Диана" текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт. Юни - Юли 2010
вътрешно квартални улици пред блокове 5,8,9 и 10 в к-с "Хале" текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт. Юни - Юли 2010
вътрешно квартални улици пред блокове 64,66,68,76,78,80 и 84 в к-с "Гр. Игнатиев" текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт. Юни - Юли 2010
вътрешно квартални улици пред блокове 1 до 22 в к-с "Г.Бенковски" текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт. Юни - Юли 2010
вътрешно квартални улици пред блокове 28 до 36 в к-с "Зл. рог" текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт. Юни - Юли 2010
вътрешно квартални улици пред блокове 5 до 19 в к-с "Зл. рог" текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт. Юни - Юли 2010
вътрешно квартални улици пред блокове 1 до 8 в к-с "Зорница" текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт. Юни - Юли 2010
улица "Битоля" Разкъртване на износен асфалтобетонов пласт положен върху паважна настилка, като слегналите участъци от паважната настилка се пренареди Юни - Юли 2010
улица "Галац" частичен ремонт – изкърпване на единични дупки Юни - Юли 2010
улица "Цар Иван Александър" от "М.Лъкатник" до МГ"Атанас Радев" текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт. Юни - Юли 2010
улица "Бузлуджа" зад МГ"Атанас Радев" текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт. Юни - Юли 2010
ТРЕТИ ЕТАП
улица "Оборище" Разкъртване на износен асфалтобетонов пласт положен върху паважна настилка, като слегналите участъци от паважната настилка се пренареди 09-10 2010
улица "Доктор Кръстев" Разкъртване на износен асфалтобетонов пласт положен върху паважна настилка, като слегналите участъци от паважната настилка се пренареди 09-10 2010
улица "Панайот Хитов" от стара пиаца до "Ямболска комуна" пренареждане на паважна настилка 09-10 2010
улица "Боровец" (към р-т "Боровец" ) частичен ремонт – изкърпване на единични дупки 09-10 2010
улица "Матвей Вълев" пренареждане на паважна настилка 09-10 2010
улица "Я. Сакъзов" пренареждане на паважна настилка 09-10 2010
улица "Драма" пренареждане на паважна настилка 09-10 2010
улица "Г. Шейтанов" Разкъртване на износен асфалтобетонов пласт положен върху паважна настилка, като слегналите участъци от паважната настилка се пренареди 09-10 2010
улица "Гоце Делчев" пренареждане на паважна настилка 09-10 2010
улица "Тракия" пренареждане на паважна настилка 09-10 2010
улица "Елена Янкова" пренареждане на паважна настилка 09-10 2010
улица "Пети Януари" пренареждане на паважна настилка 09-10 2010
улица "Мр. море" текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт. 09-10 2010
улица "Кабиле"" частичен ремонт – изкърпване на единични дупки 09-10 2010
улица "Раковски" Ремонт настилка от пропаднали бетонови плочи 09-10 2010
улица "Цар Освободител" ремонт тротоарна настилка 09-10 2010
улица "Георги Дражев" пред МГ"Атанас Радев" ремонт тротоарна настилка 09-10 2010
2011 - 2013 г.
улица "Ямболска комуна" пренареждане на паважна настилка
улица "Петко Р Славейков" пренареждане на паважна настилка
улица "Ст. планина" частичен ремонт – изкърпване на единични дупки
улица "Жеко Андреев" от Златното пиле до Керханите пренареждане на паважна настилка
улица "Константин иречек" текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт.
улица "Ст. Параскевова" и "Арда"(пред Енергоснабдяване) текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт.
Улица "Патриарх Евтимий" пренареждане на паважна настилка
Улица "Захари Величков" пренареждане на паважна настилка
Улица "П. Славейков" пренареждане на паважна настилка
Улица "Ал. Константинов" пренареждане на паважна настилка
Улица "Панагюрище" пренареждане на паважна настилка
Улица "Козлодуй" пренареждане на паважна настилка
Улица "Стоил Войвода" пренареждане на паважна настилка
Улица "Одрин" пренареждане на паважна настилка
Улица "Хан Тервел" частичен ремонт – изкърпване на единични дупки
Улица "Васил Карагьозов" частичен ремонт – изкърпване на единични дупки
Улица "Михаил Лъкатник" частичен ремонт – изкърпване на единични дупки
Улица "Независима България" пренареждане на паважна настилка
Улица "Българка" частичен ремонт – изкърпване на единични дупки
Улица"Добруджа" пренареждане на паважна настилка
Улица"Радецки" пренареждане на паважна настилка
Улица"Стара планина" частичен ремонт – изкърпване на единични дупки
Улица"Ямболска комуна" пренареждане на паважна настилка
Улица"Стефан Караджа" пренареждане на паважна настилка
Улица"Вит" пренареждане на паважна настилка
Улица"Акация" текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт.
Улица"Енос" пренареждане на паважна настилка
Улица"Гали поле" пренареждане на паважна настилка
Улица"Бунар Хисар" пренареждане на паважна настилка
Улица"Балатон" текущ ремонт – изкърпване на големи участъци или единични дупки чрез фрезоване на амортизиралата настилка и полагане на нов износоустойчив пласт.
ОБЕКТИ ОТ КАПИТАЛОВИЯ СПИСЪК НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА 2010 г.
улица от бензиностанция "Геомекс" до ГПЧЕ "В. Карагьозов" проектиране и основен ремонт 2010
улица "Страхил" от "Ген. Заимов" до "П.Хитов" проектиране и основен ремонт 2010
улица в к-с "Гр,Игнатиев" пред бл.40,42,44,60 и 62 проектиране и основен ремонт 2010
улица "Л.Каравелов" от "Милин камък" до басейн"Фиджи" проектиране и основен ремонт 2010
улица "Търговска" от "Гр.Игнатиев" до "Срем" южно платно проектиране и основен ремонт 2010
улица "Цар Самуил" зад магазин"андижан" проектиране и изграждане 2010
обслужващи улици в к-с "Диана" източно от "Гр.Игнатиев" проектиране и изграждане 2010
улица от "Хан Кубрат" до "Ст. Караджа" проектиране и изграждане 2010
паркинг до музея проектиране и изграждане 2010
паркинг южно от Хуожествена галерия проектиране и изграждане 2010

Полезни връзки


Банери ➲