Общинска администрация Ямбол Република България

Строителни отпадъци

Община Ямбол има сключен договор с фирма "Хънтър 69" ЕООД за дейностите по събиране, третиране и оползотворяване на строителни отпадъци, образувани от физически лица - домакинства и юридически лица – фирми.

Всички лица осъществяващи строително-ремонтни дейности, могат да предадат своя отпадък на обособената за целта площадка, намираща се в гр. Ямбол, община Ямбол, ул. "Ямболен" 18, представляваща поземлен имот с идентификатор: 87374.519.92 по кадастралната карта на града. На която приемат отпадъка с 50% отстъпка от цената за предварително третиране транспортирани от притежателят им строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинства - физически лица, в количество до 1 тон в рамките на 1 /една/ календарна година еднократно, при представяне на квитанция за платена такса битови отпадъци за съответната календарна година в Община Ямбол, Фирма "Хънтър 69" ЕООД се задължава да извършва по заявка транспортиране на строителни отпадъци със сертифицирани от РИОСВ Стара Загора превозни средства, както и със специализирани превозни средства с контейнери с различен обем.

За повече информация или ако желаете да получите такъв контейнер, телефон за връзка: 0898744651

С постановление № 267 от 5 декември 2017 г. се приема Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ бр.98 от 08.12.2017 г.)

Полезни връзки


Банери ➲