Общинска администрация Ямбол Република България

Структура

Сектор Вътрешен одит
Финансов контрольор
Отбранително-мобилизационна подготовка
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Полезни връзки


Банери ➲