Седемнадесета сесия
проведена на 4, 13 и 20-ти май 2005 г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1.Предложение за присъждане на награди по случай 24 май – ден на славянската писменост, българската просвета и култура в областта на образованието.
ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

2.Предложение за присъждане на награди по случай 24 май – ден на славянската писменост, българската просвета и култура в областта на образованието за деца и ученици.
ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

3.Предложение за присъждане на награди по случай 24 май – ден на славянската писменост, българската просвета и култура в областта на културата.
ВНОСИТЕЛ: ПК КВ

4.Предложение относно създаване на Общинско предприятие „Паркове и обреди”.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

5.Предложение относно Общинска стратегия за спорта и младежките дейности.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

6.Предложение относно предоставяне ползването на спортно - материалната база в имоти – публична общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

7.Предложение от Сотир Цонев – управител на „Дамполис Ател” ЕООД относно увеличаване капитала на дружеството и временна финансова помощ.
ВНОСИТЕЛ: ПК ИРСППНО

8.Информация относно финансовото състояние на общинските дружества за 2004г.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

9.Предложение относно окончателен проект за изменение на действащия ПУП-ПР и проект за ПУП-ПЗ на УПИ І – за Парк, кв.1 по плана на гр.Ямбол, ЦГЧ.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

10.Предложение относно определяне на общинските гаражи за 2005г.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

11.Предложение относно изменение Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища.
ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

12.Предложение относно провеждане на конкурси за възлагане превозите по автобусни линии от общинската транспортна схема.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

13.Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

14.Информация по предприетите действия по установяване на общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

15.Предложение за преместване паметника на Георги Дражев на ул.”Г.С.Раковски”, пред сградата на Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Г. Тагарев

16.Предложение относно одобрение договора за управление с Изпълнителния директор на „Диана бус” ЕАД – Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: ПК ИРСППНО

17.Предложение относно несъбираеми дължими суми за наем от настанени граждани в общински жилища под наем в ж.к.”Райна Княгиня”.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

18.Предложение относно покана за провеждане общо събрание на „Форнакс 001 в ликвидация” ООД, гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

19.Предложение относно охраняемите паркинги на територията на общината.
ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

20.Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

20.1.Предложение относно учредяване право на строеж на „Електроразпределение – Стара Загора” – клон Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.2.Предложение относно разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост.(терени в ж.к.”Граф Игнатиев” и „Каргон”)
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.3.Предложение за отчуждаване на имоти, частна собственост за общински нужди. (ул.”Кожух планина”)
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.4.Предложение относно доброволна делба между заинтересувани собственици на територията на бившия Автотранспортен комплекс.
ВНОСИТЕЛ: Илко Славейков

20.5.Предложение относно разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост на ул.”Батак” (Нова Автогара)
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.6.Предложение за отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост, находящо се на ул.”Раковски” № 1.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.7. Предложение относно утвърждаване на задание за проектиране на изменение на ПУП за кв.20, ж.к. „Диана”.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.8.Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ VІ – 1570, 1571, кв.24 по плана на гр.Ямбол – Първи градски район.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.9.Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ І – СП „Столове”, кв.145 б по плана на гр.Ямбол – Промишлена зона.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.10.Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ І, кв.74 А по плана на гр.Ямбол – ж.к.”Г.Бенковски”.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.11.Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ ІІ, кв.76 б по плана на гр.Ямбол – ж.к.”Г.Бенковски”.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.12.Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ ІV – 7437 и УПИ V - 7437, кв.99 по плана на гр.Ямбол – Каргон.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.13.Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ ХХІ – 173,174, кв.29 по плана на гр.Ямбол – Първи жилищен район.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.14.Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ Х - 3228, кв.46 по плана на гр.Ямбол – ЦГЧ.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.15. Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ ІІІ - 2357, кв.13 по плана на гр.Ямбол – ул.”Стефан Караджа”.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.16.Молба от Цвята Николаева – СК „Твърди тела” за предоставяне помещение – общинска собственост за нуждите на клуба.
ВНОСИТЕЛ: ПК ОИ

20.17.Предложение относно разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост чрез замяна на поземлени имоти.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.18.Предложение относно прекратяване на съсобственост с Георги Костадинов Панайотов.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.19.Предложение относно прекратяване на съсобственост с Димитър Петров Филипов и Николай Николов Нинов.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.20.Предложение относно прекратяване на съсобственост с Александър Ивайлов Бошнаков.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.21.Предложение относно прекратяване на съсобственост с Милко Колев Христов.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.22.Предложение относно прекратяване на съсобственост с „Доряна” ООД.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.23.Предложение относно прекратяване на съсобственост с „ЕЛТЪР” ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение за присъждане на награди по случай 24 май – ден на славянската писменост, българската просвета и култура в областта наобразованието.
ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

      
Общински съвет РЕШИ:    

1.На основание т.2 от Раздел III на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов – „ЗЛАТЕН” /медал с лика на Ради Иванов Колесов и парична награда от три минимални работни заплати за изключителен принос в областта на образованието на:

Нанка Георгиева Стоилова – учител по физика в ГПЧЕ „В.Карагьозов”

Иван Видев Иванов – учител по математика в МГ „Ат.Радев”.

2.На основание т.2 от Раздел III на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов – „СРЕБЪРЕН” /медал с лика на Ради Иванов Колесов и парична награда от две минимални работни заплати за изключителен принос в областта на образованието на:

Димитър Стоянов Кисьов – учител по физкултура в ОУ „Климент Охридски”

Галина Константинова Съртмаджиева – учител по френски език в ПГИ „Г.С.Раковски”

Нина Тончева Койчева – директор на НУ „Св.св.Кирил и Методий”.

 

3.На основание т.1 от Раздел IV на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот , ОбС – Ямбол награждава :

- с почетен знак „златен” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/, съгласно Приложение 1 – 15 награди

- с почетен знак „сребърен” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/, съгласно Приложение 2 – 14 награди

 

4.На основание т.2 от Раздел IV на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот , ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота, съгласно Приложение 3 – 24 награди

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение за присъждане на награди по случай 24 май – ден на славянската писменост, българската просвета и култура в областта на образованието за деца и ученици.
ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

      Общински съвет РЕШИ:    
    

1.На основание т.1 от Раздел II на Статут за морално и материално стимулиране на талантливи деца и ученици от община Ямбол ОбС – Ямбол присъжда награда Златен плакет /златен плакет и парична премия от две минимални работни заплати за индивидуални постижения и четири минимални работни заплати за колективни постижения/

за призови награди в международни конкурси и състезания в областта на науката, изкуството, техниката и спорта, съгласно Приложение 1 – 7 награди.

2.На основание т.2 от Раздел II на Статут за морално и материално стимулиране на талантливи деца и ученици от община Ямбол ОбС – Ямбол присъжда награда Сребърен плакет /сребърен плакет и парична премия от една минимална работна заплата за индивидуални постижения и две минимални работни заплати за колективни постижения/ за талантливи деца и ученици, които са завоювали първо място на национални олимпиади, конкурси и състезания в съответствие с календара на МОН , съгласно Приложение 2 – 15 награди.

 

3.На основание т.3 от Раздел IІ на Статут за морално и материално стимулиране на талантливи деца и ученици от община Ямбол ОбС – Ямбол присъжда награда Бронзов плакет / Бронзов плакет и парична премия от 1/2 минимална работна заплата за индивидуални постижения и 1 минимална работна заплата за колективни постижения/ за талантливи деца и ученици, които са завоювали второ или трето място на национални олимпиади, конкурси и състезания в съответствие с календара на МОН, съгласно Приложение 3 – 27 награди.

 

4.На основание т.4 от Раздел IІ на Статут за морално и материално стимулиране на талантливи деца и ученици от община Ямбол ОбС – Ямбол присъжда награда Почетна грамота /грамота и предметна награда/ за талантливи деца и ученици завоювали призови места в национални конкурси, състезания, фестивали, изложби, организирани от други институции, съгласно Приложение 4 – 32 награди.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за присъждане на награди по случай 24 май – ден на славянската писменост, българската просвета и култура в областта на културата.
ВНОСИТЕЛ: ПК КВ

      Общински съвет РЕШИ:    
     

1.На основание т.2 от Раздел III на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов – „ЗЛАТЕН” /медал с лика на Ради Иванов Колесов и парична награда от три минимални работни заплати за изключителен принос в областта на културата и навършване на 80 годишна възраст на д-р Антон Русков Шиков.

2.На основание т.2 от Раздел III на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов – „СРЕБЪРЕН” /медал с лика на Ради Иванов Колесов и парична награда от две минимални работни заплати за изключителен принос в областта на културата и 60 години дейност на читалище „Зора”, гр.Ямбол.

 

3.На основание т.1 от Раздел IV на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот , ОбС – Ямбол награждава :

- с почетен знак „златен” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/: Донка Неделчева Маркова - художник

Цигулково дуо Ангел Станков и Йосиф Радионов

Станка Тодорова Генкова – библиотекар в читалище „Пробуда”

Пенка Папазова – поетеса

Любомир Котев – писател, активен читалищен деец на читалище „Съгласие”

Станимира Петрова Янева - активен читалищен деец на читалище „Съгласие”

Керанка Христова – библиотекар в читалищната библиотека на читалище „Съгласие”

Петрана Флорова – актриса в ДТ „Н.Коканова”

Софийка Анастасова Карастоянова – ръководител на ТГ „Палечко” при читалище „Съгласие”

- с почетен знак „сребърен” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/:

Мария Димитрова Иванова – член на ЧН на читалище „Пробуда”

 

4.На основание т.2 от Раздел IV на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот , ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота :

Елиян Христов Кисьов – ръководител на две групи за автентичен фолклор при читалище „Пробуда”

Станка Стефанова Стефанова – певица в женска вокална група при читалище „Пробуда”

Мария Петрова Петрова – танцьорка в състав „Каргонци” при читалище „Пробуда”

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА Предложение относно създаване на Общинско предприятие „Паркове и обреди”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:    

Не приема предложението.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно Общинска стратегия за спорта и младежките дейности”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:    

Отлага стратегията за спорта за доработване и включване в Общинския план за развитие 2007 г. – 20013 г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно предоставяне ползването на спортно - материалната база в имоти – публична общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:    
    

1.На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, предоставя право на безвъзмездно ползване и стопанисване за срок от 3 години, върху спортно - материалната база, намираща се в следните недвижими имоти – публична общинска собственост:

1.1.Спортна зала „Диана”, актувана с акт за публична общинска собственост № 53/16.03.1999 г.;

1.2.Градски стадион, актуван с акт за публична общинска собственост № 599/21.05.2002 г.;

1.3.Спортен комплекс „Георги Дражев”, за срок на ползване до сключване на концесионен договор.

2.В чл.1 от договора да отпадне „Галина Иванова Петкова”. Да отпадне т.20 „г” от Раздел ІІІ на договора (с едномесечно писмено предизвестие на една от страните).

3.Упълномощава кмета на общината да сключи приетия договор с Обединен спортен клуб „Тунджа” за безвъзмездно право на ползване и стопанисване на спортно – материалната база, намираща се в недвижимите имоти – публична общинска собственост.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение от Сотир Цонев – управител на „Дамполис Ател” ЕООД относно увеличаване капитала на дружеството и временна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ИРСППНО

      Общински съвет РЕШИ:    

Дава съгласие да се отпуснат 15 000 лв. за срок от 18 месеца като безлихвен заем на „Дамполис Ател” ЕООД с цел довършване на започналите дела и завеждане на искове по доказани вземания.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ОСМА - Информация относно финансовото състояние на общинските дружества за 2004г.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:    

 

 1. Приема информацията за финансовото състояние на общинските дружества за 2004 г.;
 2. Одобрява годишния счетоводен отчет за финансовата 2004 г. на „Обреден комплекс” ЕООД, „Комуналуниверс” ЕООД, „Полисстрой” ЕООД, „Инфрастроймонтаж” ЕООД, „Инвестстройпроект” ЕООД, „ДКЦ-1-Ямбол” ЕООД, „СЦ №1-Ямбол” ЕООД, „Дамполис Ател” ЕООД, „Дезинфекционна станция” ЕООД, „Диана бус” ЕАД.;
 3. Освобождава от отговорност за 2004 г. управителите на „Обреден комплекс” ЕООД, „Комуналуниверс” ЕООД, „Полисстрой” ЕООД, „Инфрастроймонтаж” ЕООД, „Инвестстройпроект” ЕООД, „ДКЦ-1-Ямбол” ЕООД, „СЦ №1-Ямбол” ЕООД, „Дамполис Ател” ЕООД, „Дезинфекционна станция” ЕООД.;
 4. Освобождава от отговорност за 2004 г. членовете на надзорния и управителния съвет на „Диана бус” ЕАД.;
 5. Преотстъпва дължимия дивидент в размер на 25 % от балансовата /нетна/ печалба на „ДКЦ-1-Ямбол” ЕООД, които средства да се ползват за закупуване на ехографски апарат, нужен на дружеството.;
 6. На основание чл.53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества отчислява дивидент от останалите еднолични общински търговски дружества за общината за 2004 г. в размер на 25 % от балансовата /нетна/ печалба по годишния счетоводен отчет 2004 г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА  – Предложение относно окончателен проект за изменение на действащия ПУП-ПР и проект за ПУП-ПЗ на УПИ І – за Парк, кв.1 по плана на гр.Ямбол, ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:    
     

 1. Окончателният проект за парка да бъде отреден един УПИ І с единствено предназначение – „ЗА ПАРК”. Да не се предвижда възможност за пристрояване и надстрояване на съществуващите сгради, като само за спортна зала „Диана” се предвиди възможност за разширяване на север;
 2. Да се предвидят нови обекти: 1. Кафе – сладкарница да 150 кв.м. ЗП на един етаж – място бивш ресторант „Ален мак”; 2. За съблекални, тоалетни, обслужващи помещения и клубно кафе – площ до 200 кв.м. в СК „Г. Дражев”.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА  – Предложение относно определяне на общинските гаражи за 2005г.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:
     

На основание чл. 50 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, определя Списъка и броя на общинските гаражи за отдаване под наем през 2005 г., съгласно Приложение № 1.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА – Предложение относно изменение Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

      Общински съвет РЕШИ:    

Изменя чл. 26, ал. 2, изр. 3 от НРУРОЖ като след думите „завишава с коефициент” се запише цифрата 3 /три / и отпадне цифрата 2.5.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно провеждане на конкурси за възлагане превозите по автобусни линии от общинската транспортна схема.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба № 2 на МТС възлага чрез провеждане на конкурси превозите по автобусни линии от общинската транспортна схема на Община Ямбол по пакети линии по приложение № 1 и делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурсите на Кмета на Община Ямбол.

2. На основание чл. 18, ал. 1 от Наредба № 2 на МТС определя за изпълнение и с автобуси, оборудвани за превоз на трудноподвижни лица следните автобусни линии от пакетите по приложение № 1:

 • От пакет № І – автобусни линии № 1, 20 и 25;
 • От пакет № ІІ – автобусни линии № 2, 5, 16 и 18.

За пакетите линии процентът за изпълнение на курсовете с автобуси, оборудвани за превоз на трудноподвижни лица се осигурява по отделните линии, а не като процент от всички курсове в пакета .

3. Определя цена от 80,00 лв. без ДДС за закупуване на документацията за участие в конкурс.

4.Допълва състава на комисията по Приложение № 2 с общинските съветници Александър Братанов и Динко Георгиев

5.На основание чл. 17, ал. 5 от Наредба № 2 на МТС определя състав на комисията за провеждане на конкурсите и за оценка на постъпилите предложения съгласно приложение № 2 с направените допълнения.

6.Заличава в Приложение № 3 раздел ІІ, т.1 Цена на билета следващите два абзаца.

Допълва в Приложение № 3, раздел ІІ, т.1 Цена на билета, след израза „до 35 точки вкл.” следната формула за оценяване по критерий - цена на билета.

Ц = Ц м in х 35 (тегловен коефициент)

Ци (предлагана цена от кандидата)

7. На основание чл. 19 от Наредба № 2 на МТС утвърждава критерии, начин на оценка и класиране на кандидатите съгласно приложение № 3 с направените допълнения.

8. Приема съдържанието на документацията за участие в конкурса съгласно приложение № 4.

9. Приема елементите на документацията за участие, както следва:

 • пълно описание на предмета на конкурса - приложение № 5;
 • изисквания към кандидатите и техническите условия към превозните средства – приложение № 6;
 • образец на предложението – приложение № 7;
 • списък на задължителните документи, които се прилагат – приложение № 8;
 • проект за договор – приложение № 10;

10.Заличава т.5 в раздел V на Приложение № 9.

11. Приема условия и ред за провеждане на конкурс, съгласно приложение № 9 с направените допълнения.

 

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА  – Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:    

Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Информация по предприетите действия по установяване на общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:    

Не приема предложението на вносителя.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА  – Предложение за преместване паметника на Георги Дражев на ул.”Г.С.Раковски”, пред сградата на Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Г. Тагарев

      Общински съвет РЕШИ:    

Не приема предложението.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА – Предложение относно одобрение договора за управление с Изпълнителния директор на „Диана бус” ЕАД – Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: ПК ИРСППНО

      Общински съвет РЕШИ:    

На основание чл.32 ал.3 от Устава на „Диана бус” ЕАД – Ямбол одобрява договора за управление с Изпълнителния директор.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА – Предложение относно несъбираеми дължими суми за наем от настанени граждани в общински жилища под наем в ж.к.”Райна Княгиня”.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:    

1.На основание чл.111 „б” и „в” от Закона за задълженията и договорите да се отпишат от счетоводните регистри на „Комуналуниверс” ЕООД, гр.Ямбол дължимите суми – наем от граждани, настанени в общински жилища под наем в ж.к.”Райна Княгиня”, бл.20, гр.Ямбол в размер на 74798.11 лв. за периода 1995г. – 15.05.2002г.

2.Упълномощава кмета на община Ямбол да осъществи контрол по изпълнение на решението по т.1.

3.Задължава кмета да предприеме законови мерки спрямо некоректните наематели в срок до 30.06.2005г.

4.Задължава кмета на община Ямбол до 1 август 2005г. да внесе в ОбС предложение за решаване проблема на живущите в бл.20 на ж.к.”Р.Княгиня”.

 

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА – Предложение относно покана за провеждане общо събрание на „Форнакс 001 в ликвидация” ООД, гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:    

На основание чл.51, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата са на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества упълномощава Румен Гърдев да представлява Общината в Общото събрание и да гласува за заличаване от Търговския регистър на „Форнакс 001 в ликвидация” ООД.

 

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА – Предложение относно охраняемите паркинги на територията на общината. ВНОСИТЕЛ: ОРЗ

      Общински съвет РЕШИ:    

 

 1. Да се отстранят от всички охраняеми паркинги, собственост на Общината лицата, досегашни наематели или ползватели, чиито договори са изтекли.
 2. Да се осигури свободен достъп на всички граждани и гости на гр. Ямбол да ползват площите, предвидени за паркиране.
 3. Задължава кмета на общината да приведе в изпълнение решението на ОбС – Ямбол с издаване на съответните заповеди в едно едномесечен срок.

 

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА – Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

20.1. Предложение относно учредяване право на строеж на „Електроразпределение – Стара Загора” – клон Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:    

І. Да се учреди възмездно право на строеж на “Електроразпределение – Ст. Загора” ЕАД клон Ямбол, за изграждане на обекти „Трафопост” върху:

1. Застроително петно с площ от 148 кв. м. в УПИ ІV, кв. 153 б по плана на Промишлена зона гр. Ямбол, при граници на застроителното петно: улица, общинска земя от УПИ ІV, улица, за сумата 1628,00 /хиляда шестстотин двадесет и осем/ лева.

2. Застроително петно с площ от 115 кв. м. в УПИ ІХ, кв. 121 по плана на кв. „Каргон”, гр. Ямбол, на ул. „Стоил войвода” при граници на застроителното петно: ул. „Стоил войвода”, междублоково пространство, улица, за сумата 920,00 /деветстотин и двадесет/ лева.

3. Застроително петно с площ от 110 кв. м. в УПИ І, кв. 82 по плана на кв. „Каргон” гр. Ямбол, на ул. „Недялко Месечков” при граници на застроителното петно: ул. „Недялко Месечков”, общинска земя от УПИ І, за сумата 880,00 /осемстотин и осемдесет/ лева.

4. Застроително петно с площ от 7,82 кв. м. в УПИ ІІІ, кв. 26 по плана на кв. „Каргон” гр. Ямбол, на ул. „Битоля” при граници на застроителното петно: ул. „Битоля”, общинска земя от УПИ ІІІ, за сумата 46,92 /четиридесет и шест лева и деветдесет и две ст./.

ІІ.Упълномощава Кмета на Община Ямбол, да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж на “Електроразпределение – Ст. Загора” ЕАД клон Ямбол.

20.2.Предложение относно разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост.(терени в ж.к.”Граф Игнатиев” и „Каргон”)
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров


      Общински съвет РЕШИ:    

Не приема предложението.

20. 3 .Предложение за отчуждаване на имоти, частна собственост за общински нужди. (ул.”Кожух планина”)
ВНОСИТЕЛ:К.Тодоров


      Общински съвет РЕШИ:
    
Не приема предложението.

20.4. Предложение относно доброволна делба между заинтересувани собственици на територията на бившия Автотранспортен комплекс.
ВНОСИТЕЛ: Илко Славейков

      Общински съвет РЕШИ:

Не приема предложението.

20.5.Предложение относно разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост на ул.”Батак” (Нова Автогара)
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:

Отхвърля предложението.

20.6. Предложение за отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост, находящо се на ул.”Раковски” № 1.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:

Не приема предложението.

20.7. Предложение относно утвърждаване на задание за проектиране на изменение на ПУП за кв.20, ж.к. „Диана”.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:

1.Одобрява задание за изработване на ПУП – ПРЗ на кв.20, ж.к.”Диана”, гр.Ямбол.

1.1.Да се измени ПУП-ПРЗ на УПИ ІІ – отреден за математическа гимназия и УПИ ІІІ – отреден за бензиностанция, разположени върху цялата площ на кв.20, ж.к.”Диана”, гр.Ямбол, с обща площ 26 340 кв.м.

1.2.При урегулирането на новите имоти да се предвиди УПИ за бензиностанция и газстанция, УПИ за търговия и улуги, УПИ за изграждане на гаражи като останалата площ се урегулира за жилищно строителство в съответствие с нормативните изисквания за жилищни имоти, съгласно ЗУТ. За всички новообразувани УПИ да се предвиди и съответното застрояване с изисквания за нискоетажно строителство. За новообразуваните улици да се представят нивелетни планове, както и специализирани устройствени схеми за техническата инфраструктура. Проектът да бъде изработен еднофазно, за срок от 30 работни дни от датата на възлагане. - който е съгласен, моля да гласува.

20.8. Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ VІ – 1570, 1571, кв.24 по плана на гр.Ямбол – Първи градски район.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:

Дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП на УПИ V – 1570, 1571 от кв.24 по плана на Първи жилищен район на гр.Ямбол.

20.9. Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ І – СП „Столове”, кв.145 б по плана на гр.Ямбол – Промишлена зона.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:

На основание чл.15 ал.3 и ал.5, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ допуска изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ І – СП „Столове”, кв.145 б по плана на гр.Ямбол – Промишлена зона, състоящо се в образуване на нов УПИ, отредено за ПИ 7184 като дворищно регулационните линии минават по кадастралните, а улично регулационните не се променят. В резултат се придава общински терен от северната част, съгласно приложената скица – проект.


20.10. Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ І, кв.74 А по плана на гр.Ямбол – ж.к.”Г.Бенковски”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:
Дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ І, с предназначение „за комплексно жилищно строителство”, кв.74-А, по плана на гр.Ямбол, ж.к.”Бенковски”, състоящо се в отреждане на урегулирани поземлени имоти за изградените застроителни петна №№ 37, 38, 39, 41 и за застроително петно № 40, което към настоящия момент е в строеж.

20.11. Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ ІІ, кв.76 б по плана на гр.Ямбол – ж.к.”Г.Бенковски”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:
Дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ – ІІ в кв.76 б по плана на гр.Ямбол, ж.к.”Бенковски, състоящо се в оформяне на УПИ около построената търговска сграда с цел функционирането й като такава.

20.12. Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ ІV – 7437 и УПИ V - 7437, кв.99 по плана на гр.Ямбол – Каргон.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:
Дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ – ІІ – за жилищно строителство в кв.99 по плана на гр.Ямбол - Каргон, състоящо се в оформяне на улица, свързваща улица „Руен” и междуквартална улица и паркинг до новопроектираната търговска сграда в УПИ ІV 7437 и УПИ V-7437 с цел функционирането й като такава.

20.13. Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ ХХІ – 173,174, кв.29 по плана на гр.Ямбол – Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:

Дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ – ХХІ-173,174 в кв.29, по плана на І-ви жилищен район, гр.Ямбол, състоящо се във включване на допълнителна площ от ПИ 175 – общински към УПИ ХХІ-173,174, с цел подобряване функционирането на обекта.

20.14. Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ Х - 3228, кв.46 по плана на гр.Ямбол – ЦГЧ.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров


      Общински съвет РЕШИ:

Дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план / ПУП / – План за регулация / ПР / на УПИ Х – 3228, кв. 46 по плана на гр. Ямбол – “ Централна градска част “, състоящо се в изместване на дворищно регулационната линия между горепосоченото УПИ и УПИ ІХ – 3227 – Общинска собственост, съгласно скица – проект, неразделна част от предложението.

20.15. Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ ІІІ - 2357, кв.13 по плана на гр.Ямбол – ул.”Стефан Караджа”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров


      Общински съвет РЕШИ:

Дава съгласие за допускане, изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план / ПУП / – План за регулация и застрояване / ПРЗ / на УПИ ІІІ-2357 в кв. 13 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, състоящо се в разделяне на две УПИ и предвиждане на застрояване съобразено с първоначалното градоустройствено решение.

20.16.Молба от Цвята Николаева – СК „Твърди тела” за предоставяне помещение – общинска собственост за нуждите на клуба.
ВНОСИТЕЛ: ПК ОИ

      Общински съвет РЕШИ:

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.6 от ЗОС и чл.18 ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол отдава под наем на СК „Твърди тела”, гр.Ямбол помещение на втория етаж в общински недвижим имот „Баня № 1”, находящ се на ул.”Ал.Стамболийски” № 1, гр.Ямбол, с площ 60 кв.м. за срок до промяна на предназначението на обекта, но не повече от три години.
Месечната наемна цена се определя, съгласно т.56 на Приложение № 1 към НРПУРОИ за втора търговска зона.
2.Упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем с председателя на СК СК „Твърди тела” – Цвята Енева Николаева за отдаденото помещение на втория етаж на ул.”Ал.Стамболийски” № 1, гр.Ямбол.

20.17. Предложение относно разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост чрез замяна на поземлени имоти.
ВНОСИТЕЛ: ПК ОИ


      Общински съвет РЕШИ:

1.Да се заличи имот № 042022 от решение по т.22.3 на ХVІ –та сесия на Общински съвет - Ямбол,
2.Да се извърши замяна на общински поземлени имоти в землището на гр. Ямбол, местността „Чатал могила”, като Община Ямбол се задължава да прехвърли на ЕТ „ЕЛИА-Елисавета Тодорова” поземлен имот № 042022, с площ от 27,870 дка и поземлен имот № 042026, с площ от 64,181 дка. Пазарната оценка на имот № 042022 е 20 805 лева. Пазарната оценка на имот № 042026 е 52 949 лева.
3.В замяна на описаното по – горе ЕТ „ЕЛИА-Елисавета Тодорова” се задължава да прехвърли на Община Ямбол следните поземлени имоти:
- имот № 050057, местността „Калъч дере”, с площ от 9,400 дка и пазарна оценка 9 297 лв.
- имот № 050056, местността „Калъч дере”, с площ от 9,400 дка и пазарна оценка 9 297 лв.
- имот № 050017, местността „Калъч дере”, с площ от 13,001 дка и пазарна оценка 13 138 лв.
- имот № 054057, местността „Емерийски път”, с площ от 15,473 дка и пазарна оценка 15 530 лв.
- имот № 048024, местността „Джиновски кашли”, с площ от 17,000 дка и пазарна оценка 17 178 лв.
- имот № 048028, местността „Джиновски кашли”, с площ от 11,901 дка и пазарна оценка 12 026 лв.
4.Разликата в пазарните цени на имотите да не се заплаща от Община Ямбол.
5.Договор за замяна да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 40, ал. 3 от ЗОС.


20.18.Предложение относно прекратяване на съсобственост с Георги Костадинов Панайотов.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров


      Общински съвет РЕШИ:

1.Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот, чрез доброволна делба между Община Ямбол и Георги Костадинов Панайотов, в урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІ в кв. 152 по плана на гр. Ямбол, к-с “Гр. Игнатиев”, като в дял на Георги Костадинов Панайотов се отрежда УПИ ХVІІ, кв. 152 по плана на гр. Ямбол, целият с площ от 308 кв. м., при граници на УПИ: квартална улица, УПИ ХVІІІ, УПИ ХVІ, междублоково пространство.
2.За уравняване на дяловете Георги Костадинов Панайотов да заплати сумата 5100,00 /пет хиляди и сто/ лева.
3.Договора за делба да се сключи от Кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС и чл.34, ал.3 от НРПУРОИ.

20.19. Предложение относно прекратяване на съсобственост с Димитър Петров Филипов и Николай Николов Нинов.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров


      Общински съвет РЕШИ:

І .Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот, чрез доброволна делба между Община Ямбол и :
1.1.ДИМИТЪР ПЕТРОВ ФИЛИПОВ в урегулиран поземлен имот УПИ ХХІІ в кв. 23 по плана на гр. Ямбол, ж. к “Хале”, като в дял на ДИМИТЪР ПЕТРОВ ФИЛИПОВ се отрежда УПИ ХХІІ, кв. 23 по плана на гр. Ямбол, целият с площ от 267 кв. м., при граници на УПИ: ул. “Милин камък”, УПИ ХХІ, ТИХ, УПИ ХХІІІ.
1.2.За уравняване на дяловете ДИМИТЪР ПЕТРОВ ФИЛИПОВ да заплати сумата 5 160,00 /пет хиляди сто и шестдесет/ лева.
2.1.НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НИНОВ в урегулиран поземлен имот УПИ ХХІІІ в кв. 23 по плана на гр. Ямбол, ж. к “Хале”, като в дял на НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НИНОВ се отрежда УПИ ХХІІІ, кв. 23 по плана на гр. Ямбол, целият с площ от 280 кв. м., при граници на УПИ: ул. “Милин камък”, УПИ ХХІІ, ТИХ, УПИ ХХІV.
2.2.За уравняване на дяловете НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НИНОВ да заплати сумата 5 180,00 /пет хиляди сто и осемдесет/ лева.
ІІ.Договори за делба да се сключат от Кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС и чл.34, ал.3 от НРПУРОИ.

20.20.Предложение относно прекратяване на съсобственост с Александър Ивайлов Бошнаков.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров


      Общински съвет РЕШИ:

1.Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот, чрез доброволна делба между Община Ямбол и АЛЕКСАНДЪР ИВАЙЛОВ БОШНАКОВ в урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ 211,212 в кв. 35 по плана на гр. Ямбол, ул. “Странджа” № 67, като в дял на АЛЕКСАНДЪР ИВАЙЛОВ БОШНАКОВ се отрежда УПИ ХІІІ 211,212, кв. 35 по плана на гр. Ямбол, целият с площ от 394 кв. м., при граници на УПИ: ул. “Странджа”, УПИ ХІV 209,210, УПИ VІ 213, УПИ VІІ 214, УПИ ХІІ 216.

2.За уравняване на дяловете АЛЕКСАНДЪР ИВАЙЛОВ БОШНАКОВ да заплати сумата 3672, 00 /три хиляди шестстотин седемдесет и два/ лева.

3.Договор за делба да се сключи от Кмета на Община Ямбол, на основание чл. 36, ал. 3 от ЗОС и чл. 34, ал.3 от НРПУРОИ.

20.21.Предложение относно прекратяване на съсобственост с Милко Колев Христов.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      
Общински съвет РЕШИ:

1.Да се прекрати съсобственост между Община Ямбол и Милко Колев Христов, в урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-4471, като на Милко Колев Христов се извърши продажба на правото на собственост върху 254/1254 идеални части от УПИ ІХ-4471, кв. 152 по плана на гр. Ямбол, кв. „Гр. Игнатиев”, целия с площ от 1254 кв. м., при граници на УПИ: обслужваща улица, УПИ VІІІ-4470, общински терен, УПИ Х-4471, за сумата 3 970 /три хиляди деветстотин и седемдесет/ лева.

2.Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

20.22.Предложение относно прекратяване на съсобственост с „Доряна” ООД.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров


      Общински съвет РЕШИ:

1.Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот чрез делба между Община Ямбол и “ДОРЯНА” ООД, на урегулиран поземлен имот УПИ VІІ 4472, като в дял на “ДОРЯНА” ООД се отрежда УПИ VІІ 4472, кв.152 по плана на гр. Ямбол, целия с площ от 2850 кв. м., при граници на УПИ: ул. “Бакаджик”, УПИ VІ 4474, УПИ V, улица.

2.За уравняване на дяловете “ДОРЯНА” ООД да заплати сумата 7065,00 /седем хиляди шестдесет и пет/ лева.

3.Договора за делба да се сключи от Кмета на Община Ямбол, на основание чл. 36, ал. 3 от ЗОС и чл. 34, ал.3 от НРПУРОИ.

20.23. Предложение относно прекратяване на съсобственост с „ЕЛТЪР” ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      
Общински съвет РЕШИ:

1.Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот между Община Ямбол и „ЕЛТЪР” ЕООД, в урегулиран поземлен имот УПИ ХІV, като на „ЕЛТЪР” ЕООД се извърши продажба на правото на собственост върху 362/482 идеални части от УПИ ХІV, кв. 13 по плана на гр. Ямбол, при граници на УПИ: ул. „Гр. Игнатиев”, УПИ ХІІІ, междублоково пространство, УПИ ІV, подход, за сумата 12 745/дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ лева.

2.Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 36, ал. 3 от ЗОС.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif