Дванадесета сесия проведена
на 8 декември 2004 г.


Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация относно администриране на местни данъци и такси за 2005г. и предложение за администриране на местни данъци и такси за 2005г.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

2. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги в Община Ямбол, и изменение на план сметката по чл.9 от НОАМТЦУ.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

3. Предложение относно имот общинска собственост, находящ се на ул. “Кабиле” № 1.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

4. Предложение относно кандидатстване за участие в проект “Местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини” по Програма за техническо побратимяване – V фаза 2004 – 2007г.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

5. Предложение за създаване на временна комисия по проверка изпълнението на концесионен договор “Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци”.
ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

 

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА – Информация относно администриране на местни данъци и такси за 2005г. и предложение за администриране на местни данъци и такси за 2005г.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
      Упълномощава кмета на община Ямбол при необходимост да сключи Споразумение по чл.9а от ЗМДТ за възлагане администрирането на таксата за битови отпадъци на органите на Данъчна администрация.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ВТОРА   -   Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цените на услуги в Община Ямбол
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
1.Точка първа от предложението на вносителя не се приема.
2.Точка втора от предложението на вносителя се отлага за разглеждане на следващо заседание.
3. Определя такса битови отпадъци за 2005 г. в левове в зависимост от броя и вида на декларираните до 23.12.2004 г. цели съдове за събиране на битови отпадъци, съобразно обявената честота за извозване за нежилищни имоти, както следва:

№ по ред

Вид на използваният съд

Периодичност на извозване / пъти годишно /

Цена за еднократно извозване

Стойност на услугата годишно с ДДС

1

Контейнер “Бобър” вместимост 1.1 м 3

365

121

3,96

3,96

1445

480

2

Контейнер пластмасов вместимост 0.24 м 3

121

0,87

105

3

Кофа “Мева” вместимост 0.11 м 3

365

121

0,40

0,40

146

48

4 .Приема допълнение на Глава втора раздел І “Такса за битови отпадъци” на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Ямбол, като се създава :
1. нов чл.9а :
чл.9а. Предприятията и фирмите избират да заплащат таксата за сметосъбиране и сметоизвозване според количеството на битовите отпадъци или въз основа на данъчната / отчетна / стойност на нежилищните им имоти.

т.1 Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, като лицата подават декларация в ТДД по местонахождението на имота до 23 декември на предходната година. За придобитите през годината имоти, декларацията се подава в 30 дневен срок от датата на придобиването им.

т.2 В декларацията се посочват видът и броят на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се използват през годината съобразно обявената със Заповед на Кмета, честота за извозване на битовите отпадъци.

т.3 Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е по-малко от необходимият му брой от съответният вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битови отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната такса върху данъчната оценка на нежилищният имот по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане.

т.4 При определяне на размера на таксата за битови отпадъци в зависимост от количеството на битовите отпадъци се включват разходите по чл.9 т.1, т.2 и т.3.

т.5 Таксата за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове пропорционолно върху основата по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ.

2. към чл.10 нова т.3

т.3 ТДД уведомява данъчно задължените лица за дължимите от тях такси за съответният период и за сроковете за плащане. Предприятията и фирмите сами изчисляват годишното си задължение и го внасят в предвидените в Наредбата срокове, считано 01.01.2005 г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ТРЕТА   -  Предложение от Ж.Желев относно имот общинска собственост, находящ се на ул. “Кабиле” №1
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.Отменя решение на Общински съвет, взето на XXXV сесия през 1993 г. относно предаване на ТДУ-ДС Ямбол за стопанисване и управление магазинно помещение на ул. “Кабиле” №1 за административни нужди.

2.Задължава кмета на Община Ямбол в срок до края на 2004г. да предприеме действия във връзка с доказване право на общинска собственост върху общински имот, находящ се на ул. “Кабиле” №1, представляващ масивна административна сграда, състояща се от партер, три етажа и мазета, за който е съставен АДС № 250/02.06.2000г. и деактуване.

3.Задължава кмета на Община Ямбол в срок до 31.03.2005г. да предприеме действия във връзка с деактуване и доказване право на общинска собственост върху обекти, за които са налице документи, даващи основания за подобни претенции.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА  -   Предложение относно кандидатстване за участие в проект “Местно икономическо развитие и маркенинг на българските общини” по Програма за техническо побратимяване – V фаза 2004г. – 2007г.
      ВНОСИТЕЛ:
К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

I. Община Ямбол да се включи в проект „Местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини” по Програма за техническо побратимяване – V фаза 2004 – 2007 г.
     II.Приема условията за участие на община Ямбол в проекта, както следва:

     1.Общината определя местното икономическо развитие като свой дългосрочен приоритет. Основна цел в работата и е създаването на жизнена икономика и повишаване качеството на живот. Общината е готова да постигне тези цели чрез изпълнение на дългосрочна програма за икономическо развитие и укрепване на своя капацитет и капацитета на специалистите по бизнес развитие.

     2.Общината има готовност да определи /назначи експерт по икономическо развитие към общинската администрация, който да изпълнява тези функции дългосрочно и след приключване на Проект „Местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини”.

     3.Общината се ангажира да спазва принципите на прозрачност и публичност при осъществяване на дейностите за икономическо развитие и ще се придържа към спазването на етичните норми на отворено местно самоуправление.

     4.Общината е готова да отдели необходимото време и ресурси, за постигане и постоянно поддържане на стандарт за „Община – готова за бизнес развитие”.

     5.Общината подкрепя идеята за създаване и дългосрочно участие в мрежа на професионалистите в областта на икономическото развитие.

     6.Общината е готова да споделя натрупания опит с други български общини.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЕТА -   Създаване на временна комисия по проверка изпълнението на концесионния договор “Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци”
      ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

Общински съвет РЕШИ:
     1. На основание чл.21 и чл.7.1.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на община Ямбол създава временна комисия по проверка изпълнението на концесионния договор “Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци” в състав по един представител на ГС в община Ямбол а иминно: М. Саллакова, Ив. Стефанов, К. Канев, Г. Димов.
     2. Комисията да внесе в срок до 15.02.2005г. в Общински съвет Ямбол, доклад по изпълнението на концесионния договор.